Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. september 2015 hjemmel i lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven) § 6, § 7, § 10, § 14, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 25, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 35, § 36, § 39, § 47 og § 49.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5d (direktiv 97/67/EF og direktiv 2002/39/EF).
Rettelser: 02.10.2015 (§ 30 nr. 1 bokstav c).

§ 1.Registreringsplikt

Tilbyderen skal ved registrering etter postloven § 20 oversende følgende opplysninger til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1.firmanavn, postadresse, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse
2.original firmaattest
3.informasjon om virksomhetens art og omfang, herunder geografisk virkeområde og om det tilbys posttjeneste til utlandet.

Tilbyderen skal også oversende opplysninger til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om system for håndtering av ikke-leverbar postsending etter postloven § 27.

Endringer i opplysninger nevnt i første og annet ledd skal meldes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet uten ugrunnet opphold.

§ 2.Leveringsvilkår og offentliggjøring

Tilbyderen skal ved utarbeidelse og offentliggjøring av leveringsvilkår for formidling av postsending etter postloven § 22 sørge for at informasjon er oppdatert og oversiktlig. Informasjonen skal offentliggjøres på egnet måte, for eksempel gjennom faste ekspedisjonssteder, landpostruter, innleveringspostkasser og internett.

Leveringsvilkårene skal blant annet inneholde opplysninger om:

1.firmanavn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuell nettadresse
2.tjenestetilbud, herunder opplysninger om frister for innlevering og om fremsendingstid
3.geografisk dekningsområde
4.priser, rabatter og vilkår for rabatter
5.klageadgang og klageordning.

Tilbyderen skal i tillegg informere brukerne om erstatningsvilkår. Slik informasjon skal minst inneholde opplysninger om:

1.ansvar for tap, skade og forsinkelse av registrert postsending
2.erstatningssatser
3.metode for erstatningsutmåling
4.reklamasjonsregler.
§ 3.Taushetsplikt

Tilbyderen skal påse at enhver som utfører arbeid eller tjeneste for tilbyderen skal gjennomgå tilstrekkelig opplæring om reglene om taushetsplikt etter postloven § 30.

§ 4.Håndtering og oppbevaring

Tilbyderen skal for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til postsendinger, jf. postloven § 23, tilpasse rutiner og utforming av fysiske innretninger ved innsamling, transport og utlevering over disk eller annet utleveringssted.

§ 5.Forbudt innhold og farlig gods

Tilbyderen skal etter postloven § 32 informere brukerne på en hensiktsmessig måte om hvilket innhold som ikke er tillatt å sende.

Følgende er forbudt å sende innenlands og på tvers av landegrenser:

1.eksplosiver og brannfarlige stoffer eller annet farlig gods
2.etterlikninger av granater, miner, eksplosive innretninger, røykbomber og liknende
3.postsendinger som har et innhold som er ulovlig i avsender- eller mottakerland
4.postsendinger som etter sitt innhold eller mangelfulle emballering kan utsette tilbyders personale eller allmennheten for fare, eller som kan skade andre postsendinger eller postnettet.

Levende dyr skal ikke sendes som postsending. Dette gjelder ikke for igler, bier, silkeormer og fluer av Drosophilidaefamilien.

Det kan gjøres unntak fra annet ledd i særlige tilfeller når det følger i eller i medhold av lov. Slik forsendelse må avtales særskilt med tilbyderen og sendes på betryggende måte.

§ 6.Ikke-leverbar postsending

Tilbydere med godkjent system for forsvarlig behandling av ikke-leverbar postsending etter postloven § 27 tredje ledd skal oppbevare:

1.uregistrert, ikke-leverbar postsending i minst seks måneder
2.registrert, ikke-leverbar postsending i minst tolv måneder.

Tilbydere med godkjent system kan selge ikke-leverbar postsending etter utløp av tidsfristene i første ledd. Nettoutbyttet av salget skal utbetales til den som melder seg innen ett år etter at salget har funnet sted og godtgjør å ha krav på beløpet.

Postsending som ikke har salgsverdi eller av andre grunner ikke bør legges ut for salg etter annet ledd kan tilintetgjøres.

§ 7.Avsenders råderett

Tilbyderen skal stoppe, omadressere eller returnere postsending før den er utlevert til adressat, når avsender anmoder om dette og det ikke er urimelig byrdefullt for tilbyderen, jf. postloven § 25.

Tilbyderen skal dekke kostnader knyttet til tilrettelegging av system for avsenders bruk av råderett etter første ledd. Tilbyderen kan kreve dekning av direkte påløpte kostnader i forbindelse med utøvelse av råderett.

§ 8.Tilbyderens klageordning

Tilbyderens klageordning etter postloven § 39 skal gjøre det mulig for brukerne å klage på tjenester som reguleres av eller i medhold av postloven.

Informasjon som skal gis etter § 2 om tilbyderens klageordning skal minst inneholde opplysninger om hvor og hvordan klager kan fremmes og tidsfrister for behandling av klager. Informasjonen skal være lett tilgjengelig for brukerne.

Tilbyderen skal begrunne avslag på klage, og henvise til de regler som ligger til grunn for avgjørelsen. Videre skal tilbyderen i avslaget gi opplysninger om klageadgang til Brukerklagenemnda og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Tilbyderen skal informere Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om innholdet i klageordningen og ved endringer av klageordningen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan pålegge endringer i klageordningen.

§ 9.Erstatning for tap, skade eller forsinkelse av registrert postsending

Tilbyderen skal betale erstatning etter postloven § 28 for den registrerte postsendingens økonomiske verdi ved tap eller skade. Ved delvis tap eller skade skal en forholdsmessig andel erstattes. Erstatningsbeløpet ved fullstendig tap eller skade eller delvis tap eller skade begrenses oppad til:

1.kr 1 000 for registrert postsending med vekt inntil 2 kg
2.kr 10 000 for registrert postsending inntil 20 kg.

Tilbyderen skal også betale erstatning for portokostnadene ved tap eller skade.

Ved forsinkelse skal tilbyderen betale erstatning for portokostnadene når det er betalt et særlig vederlag for at postsendingen skal komme raskt frem, eller for at den skal komme frem til særskilt avtalt leveringstidspunkt eller leveringsperiode. Ved vesentlig forsinkelse skal postsendingen anses tapt og tilbyderen skal erstatte postsendingens økonomiske verdi etter første ledd.

Tilbyderen kan fastsette høyere erstatningsnivå enn det som følger av første og tredje ledd.

§ 10.Vilkår for tilgang til utleveringspostkasse og postboksanlegg

Ved tildeling av tillatelse etter postloven § 33 til tilbyder for tilgang til utleveringspostkasse eller postboksanlegg som ikke er tilgjengelig for allmennheten, kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet blant annet sette vilkår om:

1.plikt til å ha system for sikker oppbevaring og distribusjon av nøkler, adgangskort eller -koder
2.internkontroll for å hindre uautorisert bruk av adgangsløsninger
3.plikt til årlig rapportering ved misbruk eller tap av nøkler, adgangskort eller -koder.

Tilbydere som får tilgang til avlåste utleveringspostkasser eller postboksanlegg skal dekke kostnader for eventuelle nye nøkkelsystem, ekstra nøkler til eiendom, postkasser og postboksanlegg mv.

Tillatelsen kan trekkes tilbake ved brudd på vilkårene i tillatelsen, jf. postloven § 47. Tilbyderen kan ikke kreve erstatning fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for tillatelse som trekkes tilbake.

§ 11.Plassering av utleveringspostkasse

Ved plassering av utleveringspostkasse etter postloven § 19 kan tilbyder med leveringsplikt anmode eier om at den plasseres på et nærmere angitt sted, men innenfor følgende maksimalavstander:

1.i tettbygd strøk ved port eller innkjøring til eiendom eller inntil 100 meter fra port/innkjøring
2.i spredtbygd strøk ved port eller innkjøring til eiendom eller inntil 250 meter fra port/innkjøring
3.i boligblokker og bygårder ved felles inngang dersom ikke annet er mer hensiktsmessig for postombæringen.

Ved anmodning etter første ledd skal det gis tilstrekkelig tid for postkasseeier til å innrette seg.

Dersom utleveringspostkasse ikke settes opp på angitt sted i samsvar med første ledd, skal postsendingene utleveres på nærmeste faste ekspedisjonssted.

§ 12.Unntak fra avstandskrav til utleveringspostkasse

Når særlig spredt bosetting eller næringsvirksomhet gjør utlevering urimelig kostnadskrevende, kan tilbyder med leveringsplikt anmode eier av utleveringspostkasse om plassering lenger unna enn angitt i § 11. I vurdering av om det skal anmodes om avvikende plassering skal tilbyder legge vekt på om plassering av utleveringspostkasse vil bidra til rasjonell og effektiv postomdeling.

Med urimelig kostnadskrevende menes at kostnadene for omdeling vesentlig overstiger kostnadene for utlevering til utleveringspostkasser plassert etter § 11. Med rasjonell og effektiv postomdeling menes at budrutene legges opp på en slik måte at de dekker flest mulig med minst mulig bruk av ressurser.

Det kan ikke gjøres unntak etter denne bestemmelsen for flere enn 3500 husstander og næringsvirksomheter på landsbasis.

§ 13.Postkasseplassering for bevegelseshemmede

Bevegelseshemmede som ikke med rimelighet kan forventes å ha tilgang til utleveringspostkassen ved fast helårlig bolig, skal få utlevert postsendinger nærmere enn det som følger av § 11, dersom andre husstandsmedlemmer ikke kan hente postsendingene. Utleveringspostkasse skal plasseres ved inngangsdør til bolig dersom behovet tilsier det.

Tilbyder med leveringsplikt kan kreve fremlagt dokumentasjon for bevegelseshemningen, herunder legeerklæring.

§ 14.Merking av utleveringspostkasse

Postmottaker skal merke postkassen med navn eller annen entydig identifikasjon, jf. postloven § 19.

Dersom postkassen er utilstrekkelig merket, har ikke tilbyder med leveringspliktig plikt til å foreta utlevering. I slike tilfeller sendes postsendinger i retur til avsender.

§ 15.Faste ekspedisjonssteder og innsamlingspostkasser

Tilbyder med leveringsplikt skal tilby minst ett fast ekspedisjonssted i hver kommune i sitt geografiske dekningsområde. Ekspedisjonsstedene skal være åpne alle dager unntatt høytids-, søn- og helligdager. Åpningstidene skal tilpasses lokale behov.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom det etter en helhetsvurdering vil medføre en urimelig byrde for tilbyder med leveringsplikt. Ved avgjørelsen skal brukernes behov for fast ekspedisjonssted for relevant leveringspliktig tjeneste veies opp mot byrden for tilbyder med leveringsplikt.

Tilbyder med leveringsplikt skal sikre god tilgjengelighet, herunder utplassering av et tilstrekkelig antall innsamlingspostkasser i sitt geografiske dekningsområde.

§ 16.Varsling av endringer i tilgjengelighet

Tilbyder med leveringsplikt skal senest to måneder før endringen iverksettes, varsle brukerne om omlegginger av faste ekspedisjonssteder, omlegginger av landpostruter og endret plassering av innleveringspostkasser.

Varsling skal skje på hensiktsmessig måte. Varsling kan unnlates dersom omlegging åpenbart innebærer bedret tilgjengelighet for alle brukere.

§ 17.Ettersending og oppbevaring

Tilbyder med leveringsplikt skal tilby bruker:

1.oppbevaring av postsending i en periode på inntil tre måneder
2.ettersending av postsending til midlertidig adresse
3.ettersending av postsending i inntil ett år ved varig adresseendring.

Første ledd er ikke til hinder for at det avtales lengre perioder for oppbevaring og ettersending.

§ 18.Verdipostsendinger

Tilbyder med leveringsplikt skal tilby formidling av verdipostsending inntil 2 kg etter postloven § 7 første ledd nummer 4 ved minst ett ekspedisjonssted i hver kommune.

For sendinger til utlandet skal tjenesten tilbys dersom samarbeidspartner i mottakerlandet tilbyr slik formidling.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan gjøre unntak fra kravene i første og annet ledd for sendinger til land der det er unormalt store tap av verdisendinger, og leveringsplikten etter en helhetsvurdering vil medføre en urimelig byrde for tilbyder med leveringsplikt. Ved avgjørelsen skal det tas hensyn til brukernes behov for tjenestene.

§ 19.Avisdistribusjon på lørdag

Departementet skal inngå avtale med eller gjennom enkeltvedtak utpeke en eller flere tilbydere med ansvar for å tilby utlevering av aviser i abonnement på lørdager til mottakere som ikke har annen avisdistribusjon, jf. postloven § 6 og § 7 annet ledd.

Departementet skal avtale eller gjennom enkeltvedtak fastsette vilkår for avisdistribusjon. Slike vilkår kan blant annet gjelde frister for innlevering og utlevering av aviser, og geografisk oppdeling av leveringsplikten. Departementet kan avtale eller fastsette at leveringsplikten skal gjelde aviser som innleveres til lokale og/eller regionale distribusjonsenheter.

§ 20.Tjenester til blinde, svaksynte, krigsfanger og sivilt internerte

Tilbyder med leveringsplikt etter postloven § 7 første ledd nummer 6 skal sikre landsdekkende vederlagsfri formidling av følgende tjenester:

1.postsendinger for blinde og svaksynte sendt til eller fra en blindeorganisasjon eller til eller fra en blind eller svaksynt person, og som omfatter korrespondanse, litteratur i alle format inkludert lydopptak, og utstyr laget eller tilpasset for å avhjelpe funksjonshemningen.
2.brevpost inntil 2 kg og lettgods inntil 5 kg, eller inntil 10 kg dersom innholdet ikke kan deles opp, adressert til eller sendt av krigsfanger eller sivilt internerte.

Etter første ledd kan det kreves vederlag fra avsender for ekstrakostnader ved flytransport til utlandet.

§ 21.Pris- og regnskapsregulering

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan pålegge bestemte metoder for prisregulering, herunder maksimalprisordning for å sikre at tilbud om leveringspliktig tjeneste skjer på åpne, objektive og ikke-diskriminerende vilkår, til kostnadsorienterte og overkommelige priser, jf. postloven § 10. Maksimalprisordning kan utformes blant annet på grunnlag av:

1.krav til prisutvikling og/eller prisnivå for leveringspliktige tjenester i en bestemt periode
2.ulike indekser som inflasjonsmål i beregningen av pristak, herunder konsumprisindeks og lønnsindeks
3.fradrag for antatt økning i produktiviteten i beregningen av pristak
4.hvilke leveringspliktige tjenester pristak skal gjelde for.
§ 22.Tildeling av postnummer

Forvalter av postnummersystemet etter postloven § 36 plikter å vurdere alle anmodninger fra tilbydere og brukere om nye postnummer, endring av postnummer og opphør av postnummer samt skifte av postnummer på enkeltadresser.

Ved vurdering av om anmodning fra en tilbyder om tildeling av postnummer er rimelig skal forvalter av postnummersystemet foreta en avveining av tilgjengelighet, samt nåværende og fremtidig knapphet i postnummersystemet opp mot tilbyderens behov, konkurransen i markedet og konsekvenser for berørte postmottakere.

Anmodning fra brukere kan avslås når tildeling er i strid med formålet med forvaltning av postnummersystemet etter postloven § 35 første ledd eller innebærer:

1.ikke optimal utnyttelse av begrensede nummerressurser
2.uforholdsmessig store endringer i postnummersystemet
3.samfunnsøkonomisk tap.

Ved søknader om samme postnummer skal søknadene prioriteres slik:

1.tilbydere av posttjenester
2.mottakere av større mengder postsendinger
3.andre.

Ved endring av postnummersystemet kan tildelte nummer bli trukket tilbake.

Trer i kraft når departementet bestemmer.

§ 23.Postnummerendringer

Postnummerendringer skal gjennomføres én gang hvert år til en fastsatt dato.

Postnummerendringer som ikke berører eksisterende postmottakere, slik som nye postnummer til nye boligområder og postboksanlegg, tilpasning av eksisterende postnummergrenser ved utbygging og opphør av postnummer som ikke er i bruk, kan gjennomføres fortløpende.

Forvalter av postnummersystemet skal varsle Statens kartverk om endringer i postkretser og annet som kan ha innvirkning på det offisielle adresseregisteret i matrikkelen. Varsling skal skje så snart avgjørelse er fattet.

Trer i kraft når departementet bestemmer.

§ 24.Utvekslingskontor

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan gi tillatelse til å etablere utvekslingskontor som drives av eller på vegne av utenlandske tilbydere. Følgende vilkår må være oppfylt for at tillatelse kan gis:

1.avtale med tilbyder med leveringsplikt om dekning av kostnader for retur og videresending av postsendinger
2.system for merking av alle postsendinger som formidles via et utvekslingskontor. Merking skal vise utvekslingskontorets navn og lokalisering, samt hvilken tilbyder som driver utvekslingskontoret.

Ved tildeling av tillatelse etter første ledd, kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sette vilkår som pålegger relevante bestemmelser fra Verdenspostforeningens regelverk for grensekryssende postsendinger.

§ 25.Politiattestens innhold

Politiattest etter postloven § 31 skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for overtredelse av

a)Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10:
1.kapittel 8 Forbrytelser mod Statens Selvstendighed og Sikkerhed § 90, § 91 og § 91a
2.kapittel 9 Forbrydelser mod Norges Statsforfatning og Statsoverhoved § 104a
3.kapittel 13 Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred § 145, § 145b og § 147
4.kapittel 14 Almenfarlige Forbrydelser § 147a til § 150, § 151a, § 152, § 152a, § 153, § 153a og § 161 til § 162c
5.kapittel 17 Pengefalsk § 174 til § 178
6.kapittel 18 Dokumentfalsk § 182 til § 186, § 189 og § 190
7.kapittel 24 Underslag, Tjueri og ulovlig bruk § 255 til § 258 og § 261
8.kapittel 25 Udpresning og Ran § 266, § 267 og § 269
9.kapittel 26 Bedrageri, utroskap og korrupsjon § 270 til § 272 og § 275 til § 276b
10.kapittel 31 Heleri og hvitvasking § 317 og § 318.
b)Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff:
1.Kapittel 17 Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser § 121 til § 124, § 126, § 128 og § 129
2.Kapittel 18 Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger § 131 til § 136 og § 139
3.Kapittel 20 Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet § 190, § 192 og § 198
4.Kapittel 27 Vinningslovbrudd og lignende krenkelser av eiendomsretten § 321 til § 327, § 329 til § 335 og § 337 til § 340
5.Kapittel 29 Vern om tilliten til penger og visse dokumenter § 371, § 372, § 374 til § 376, § 387, § 388 og § 390 til § 394.

Uttømmende og utvidet politiattest etter politiregisterloven § 41 kan bare kreves fremlagt ved ansettelse i særlig betrodde stillinger. Med særlig betrodde stillinger menes terminalsjefer, lederstillinger innen sikkerhetsarbeid og ledere med personalansvar for personell som det kreves ordinær politiattest av etter politiregisterloven § 40.

§ 26.Rapporteringsplikt

Tilbyderen skal årlig rapportere til myndigheten om:

1.antall klager fordelt på kategori
2.system for ikke-leverbare postsendinger
3.system for opplæring av ansatte om regler om taushetsplikt.

Tilbyder med leveringsplikt skal i tillegg rapportere om:

1.utleveringshyppighet
2.omfanget av unntak fra leveringsplikten
3.antall utleveringspostkasser med avvikende plassering etter § 12 og § 13, og hvilke løsninger som er valgt for hvert tilfelle
4.antall faste og mobile ekspedisjonssteder
5.fremsendingstider for leveringspliktige postsendinger
6.innleveringspunkter og innleveringsfrister.

Tilbyder med leveringsplikt skal dokumentere målemetode for fremsendingstider, og dekke kostnadene ved målingene. Måleresultatene skal være offentlige.

Årsrapport etter første og annet ledd skal sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet senest innen utgangen av første kvartal påfølgende år.

§ 27.Utmåling av overtredelsesgebyr

Ved utmåling av overtredelsesgebyr etter postloven § 49 skal det legges særlig vekt på overtredelsens grovhet, overtredelsens varighet, utvist skyld og foretakets omsetning.

Ved vurdering av overtredelsens grovhet skal det særlig tas hensyn til:

1.overtredelsens art
2.foretakets gevinst
3.overtredelsens faktiske innvirkning på markedet
4.størrelsen på det berørte markedet
5.om overtrederen har hatt en ledende eller passiv rolle i overtredelsen.

Ved utmåling av overtredelsesgebyr kan formildende omstendigheter tillegges vekt, blant annet om:

1.foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak har forsøkt å forebygge overtredelsen
2.foretaket har bistått myndigheten i forbindelse med avdekking av overtredelsen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan ilegge overtredelsesgebyr på inntil 10 prosent av foretakets omsetning dersom foretak eller noen som handler på vegne av foretaket forsettlig eller uaktsomt begår overtredelser som nevnt i postloven § 49.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan ilegge fysisk person som forsettlig eller uaktsomt begår overtredelser som nevnt i postloven § 49 overtredelsesgebyr på inntil 30 rettsgebyr.

§ 28.Dispensasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan i særlig tilfelle eller når anvendelse virker urimelig, gjøre unntak fra bestemmelser i denne forskriften.

§ 29.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2016 med unntak av § 22 og § 23 som iverksettes når departementet bestemmer.

Fra den tid forskriften trer i kraft oppheves:

a.forskrift 1. juli 1997 nr. 658 om formidling av landsdekkende postsendinger
b.delegering 10. november 1997 nr. 1156 av myndighet til å gi fritak fra taushetsplikten for ansatte hos postoperatør til Post- og teletilsynet
c.delegering 1. juli 1998 nr. 688 av myndighet til å føre register over postoperatører.
§ 30.Endring i andre forskrifter

Når forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

1.Begrepet «postoperatør» utgår og erstattes av begrepet «posttilbyder» i:
a.forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning § 6 tredje ledd
b.forskrift 21. desember 2005 nr. 1720 om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk § 17 annet ledd
c.forskrift 31. mai 2011 nr. 697 om studier og eksamen ved Politihøgskolen § 24 nr. 3.
2.Når forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

I forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet gjøres følgende endringer: - - -