Forskrift om overgangsregler for personer som har rett til barnetillegg til uføretrygd per 31. desember 2015

DatoFOR-2015-09-23-1095
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endretFOR-2016-12-18-1820 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-12-18-103
Kunngjort29.09.2015   kl. 15.00
Rettet28.12.2015 (hjemmel)
KorttittelForskrift om overgangsregler barnetillegg til uføretrygd

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 23. september 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2014 nr. 74 om endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover del IX nr. 4.
Tilføyd hjemmel: Lov 18. desember 2015 nr. 103 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer) del X nr. 7.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2016 nr. 1820.
Rettelser: 28.12.2015 (hjemmel).

§ 1.Virkeområdet og personkrets

Forskriften inneholder særlig bestemmelser om barnetillegg etter folketrygdloven § 12-15 for personer som har rett til barnetillegg per 31. desember 2015.

Barnetillegg beregnes etter § 2 så lenge personen har rett til barnetillegg i overgangsperioden, det vil si fra 1. januar 2016 til 31. desember 2018. Dersom det er opphold i retten til barnetillegg på en kalendermåned eller mer, er personen ikke lenger omfattet av forskriften.

§ 2.Øvre tak på summen av uføretrygd og barnetillegg

For personer som er omfattet av § 1 gis bestemmelsen i folketrygdloven § 12-15 tredje ledd virkning først fra 1. januar 2021. I overgangsperioden gjelder særlige regler, jf. andre til sjette ledd.

Fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016 kan summen av uføretrygd og barnetillegg ikke utgjøre mer enn 110 prosent av inntekt før uførhet.

Fra 1. januar 2017 til 31. desember 2017 kan summen av uføretrygd og barnetillegg ikke utgjøre mer enn 107 prosent av inntekt før uførhet.

Fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018 kan summen av uføretrygd og barnetillegg ikke utgjøre mer enn 104 prosent av inntekt før uførhet.

Fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019 kan summen av uføretrygd og barnetillegg ikke utgjøre mer enn 101 prosent av inntekt før uførhet.

Fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020 kan summen av uføretrygd og barnetillegg ikke utgjøre mer enn 98 prosent av inntekt før uførhet.

0Endret ved forskrift 18 des 2016 nr. 1820 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.