Forskrift om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte avhør)

DatoFOR-2015-09-24-1098
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse02.10.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§239a, LOV-1981-05-22-25-§239f, FOR-2015-09-04-1031
Kunngjort29.09.2015   kl. 15.00
Rettet22.10.2015 (§ 9 tredje ledd)
KorttittelForskrift om tilrettelagte avhør

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 24. september 2015 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 239a femte ledd og § 239f tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 4. september 2015 nr. 1031.
Rettelser: 22.10.2015 (§ 9 tredje ledd).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tilrettelagte avhør etter straffeprosessloven § 239. Tilrettelagte avhør er avhør som tas av vitner under etterforskingen og som tas opp på video. Videoopptak av avhøret trer som hovedregel i stedet for vitnets personlige forklaring under en hovedforhandling, jf. straffeprosessloven § 298. Vitner omfatter fornærmede.

§ 2.Formål

Et tilrettelagt avhør skal sikre at etterforskingen og straffeforfølgningen i saker der vitnet er barn eller en særlig sårbar voksen gjennomføres på en måte som tar hensyn til vitnets sårbarhet. Både vitnets og siktedes rettssikkerhet skal ivaretas.

§ 3.Avhørsleder

Et tilrettelagt avhør skal ledes av en påtalejurist med utvidet påtalekompetanse. Avhørslederen skal så vidt mulig ha bestått Politihøgskolens spesialutdanning i å lede et tilrettelagt avhør.

Avhørslederen har ansvar for å planlegge og forberede avhøret og utføre nødvendig etterarbeid, blant annet

a)å undersøke om vitnet har en verge som etter sitt mandat kan bistå og som kan varsles, jf. straffeprosessloven § 239b andre ledd, og melde fra til Fylkesmannen dersom vitnet ikke har en slik verge og kan ha behov for det
b)å sikre at vitnet får oppnevnt bistandsadvokat der det følger av reglene i straffeprosessloven § 107a, jf. straffeprosessloven § 107b
c)om noen er siktet i saken, å sikre at siktede får oppnevnt forsvarer der det følger av reglene i straffeprosessloven § 97, jf. straffeprosessloven § 102 og § 239b
d)å beslutte hvem som skal kunne følge avhøret, jf. straffeprosessloven § 239d tredje ledd, fastsette tidspunkt for avhør, jf. straffeprosessloven § 239a første ledd, og sørge for innkalling
e)å sikre vitnet forsvarlig følge
f)å avholde samrådsmøte, formøte og ettermøte etter § 7, § 8 og § 12
g)å sørge for at det føres logg fra saksbehandlingen forut for og i etterkant av avhøret
h)å sørge for at det føres protokoll etter § 13 fra avhøret
i)å sørge for at det tas utskrift, eventuelt skrives sammendrag av avhøret etter § 14 første ledd eller skrives oppsummering etter § 14 andre ledd.

Avhørsleder kan få bistand til den praktiske gjennomføringen av oppgavene.

Avhørslederen har et særskilt ansvar for å sikre at mistenktes rett til en rettferdig rettergang blir ivaretatt, blant annet rettighetene etter straffeprosessloven § 239b, § 239c og § 239d. Samtidig skal avhørslederen ivareta hensynet til vitnets beste.

§ 4.Avhører

Et tilrettelagt avhør skal gjennomføres av en politietterforsker som har bestått Politihøgskolens spesialutdanning i avhør av barn og ungdom. Er det ikke mulig at en politietterforsker med slik spesialutdanning tar avhøret uten at det blir vesentlig forsinket, og avhørsleder etter en samlet vurdering av hensynet til vitnet, siktede og etterforskingen vurderer forsinkelsen som særlig uheldig, kan avhøret tas av en politietterforsker uten slik spesialutdanning. Avhøreren skal da ha kompetanse i kreativ avhørsteknikk.

Et avhør av førskolebarn eller særlig sårbare voksne skal så vidt mulig tas av en politietterforsker som i tillegg har bestått Politihøgskolens spesialutdanning i avhør av førskolebarn og særlig sårbare voksne.

Supplerende avhør skal tas av den samme avhøreren som tok det første avhøret. Dersom hensynet til vitnet ikke taler mot det, kan supplerende avhør likevel tas av en annen avhører.

§ 5.Barnehusets rolle

Tas avhøret på et barnehus, jf. straffeprosessloven § 239f, skal ansatte ved barnehuset møte og ivareta vitnet når det kommer til barnehuset. Ansatte ved barnehuset skal også delta i samrådsmøter, formøter og ettermøter og gis anledning til å følge avhøret via videooverføring sammen med de andre som skal følge avhøret på barnehuset.

Tas avhøret et annet sted, avgjør avhørslederen om ansatte fra barnehuset skal gis anledning til å være til stede.

Barnehusets ansatte skal ha barnefaglig kompetanse og kompetanse om psykisk utviklingshemmede og andre med funksjonsnedsettelse. De skal bidra til å gi vitner som avhøres på barnehuset god oppfølging og behandling og til at avhørsleder får et godt grunnlag for sine beslutninger.

§ 6.Frister

Tilrettelagte avhør skal gjennomføres snarest mulig og innen fristene i straffeprosessloven § 239e.

§ 7.Samrådsmøte

Avhørslederen har ansvar for at det før hvert avhør gjennomføres et samrådsmøte.

En ansatt fra barnehuset skal delta på samrådsmøter. Vitnets verge, vitnets bistandsadvokat og barneverntjenesten eller omsorgstjenesten skal gis anledning til å delta på samrådsmøte med mindre sterke grunner taler mot det.

Samrådsmøtet kan gjennomføres som telefon- eller videokonferanse.

Et tilrettelagt avhør kan gjennomføres uten at det har vært et samrådsmøte, dersom avhørslederen, etter å ha konferert med barnehuset, mener samrådsmøte ikke vil gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvordan avhøret bør gjennomføres og hvordan vitnet skal tas vare på før, under og etter avhøret eller at det av hensyn til vitnet vil være bedre at avhøret blir tatt umiddelbart.

§ 8.Formøte

Avhørslederen har ansvar for at det før hvert avhør gjennomføres et formøte der avhøreren og de som skal følge avhøret gis anledning til å delta.

Formøtet skal gjennomføres på det stedet avhøret skal tas. Følger en eller flere av aktørene avhøret via videooverføring, kan formøtet gjennomføres som en telefon- eller videokonferanse.

Et tilrettelagt avhør kan gjennomføres uten at det har vært et formøte, dersom avhørslederen, etter å ha konferert med barnehuset, mener at formøte ikke vil gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvordan avhøret bør gjennomføres eller at det av hensyn til vitnet vil være bedre at avhøret blir tatt umiddelbart.

§ 9.Gjennomføring av tilrettelagte avhør

Et tilrettelagt avhør skal gjennomføres etter gjeldende anerkjente metoder for avhør av barn og særlig sårbare voksne.

Vitnet skal avhøres i et eget rom. Taler hensynet til vitnet for det, kan avhørslederen beslutte at en tolk eller personer som skal ivareta vitnet, kan oppholde seg i avhørsrommet.

Andre som etter straffeprosessloven § 239d kan følge avhøret, skal følge avhøret sammen via videooverføring i et annet rom på avhørsstedet. Én eller flere av aktørene kan følge avhøret via videooverføring fra et annet sted dersom avhørsleder finner det ubetenkelig. Avhøret kan ledes fra et annet sted enn barnehuset, dersom avhørslederen, etter å ha konferert med avhører og barnehuset, finner det ubetenkelig.

§ 10.Formaning og forsikring

Formaningen av vitnet etter straffeprosessloven § 128 skal tilpasses vitnets alder og utviklingsnivå. Tilsvarende gjelder dersom vitnet skal avgi forsikring etter straffeprosessloven § 131, jf. straffeprosessloven § 234 og § 132.

§ 11.Informasjon til vitnet

Avhøreren skal gi vitnet informasjon om avhørssituasjonen. Informasjonen kan omfatte hvem som følger avhøret og hvor de befinner seg, at det tas videoopptak av avhøret, hvem som kan få se opptaket i ettertid og hva opptaket skal benyttes til. Hvor mye informasjon som skal gis og hvordan den skal formidles skal tilpasses vitnets alder, utviklings- og funksjonsnivå og omstendighetene for øvrig.

§ 12.Ettermøte

Avhørslederen har ansvar for at det rett etter hvert avhør gjennomføres et ettermøte. En ansatt fra barnehuset skal delta på ettermøtet. Vitnets verge, vitnets bistandsadvokat og barneverntjenesten eller omsorgstjenesten skal gis anledning til å delta på ettermøte med mindre sterke grunner taler mot det.

I ettermøtet skal det drøftes om det er behov for at vitnet følges opp og ivaretas videre og hvem som skal ha ansvaret for det.

I ettermøtet skal det drøftes når og hvordan barneverntjenesten eller omsorgstjenesten skal samtale med vitnet om saken.

Har vitnet en funksjonsnedsettelse og det er uklart om den medfører samme behov for tilrettelagt avhør som vitner med psykisk utviklingshemming normalt har, skal vitnets funksjonsnivå drøftes slik at avhørslederen så tidlig som mulig kan få avklart om vitnet vil måtte avgi forklaring under en hovedforhandling.

Avhørslederen skal i møtet klargjøre rekkevidden av taushetsplikt pålagt etter straffeprosessloven § 239d femte ledd.

Ettermøtet skal gjennomføres der det tilrettelagte avhøret er tatt. Har en eller flere av aktørene fulgt avhøret via videooverføring fra annet sted, kan ettermøtet gjennomføres som telefon- eller videokonferanse.

Ettermøte kan utelates dersom avhørslederen, etter å ha konferert med barnehuset, anser det ubetenkelig fordi forholdene som skal tas opp i ettermøtet allerede er avklart.

§ 13.Protokoll fra avhør

Avhørslederen skal sikre at det føres protokoll fra alle tilrettelagte avhør.

Protokollen skal opplyse om

a)tid og sted for avhøret, og dersom avhøret ikke er tatt på barnehus, skal grunnen til dette oppgis, jf. straffeprosessloven § 239f
b)vitnets navn og hva saken gjelder
c)navnet på protokollføreren, avhøreren og alle som følger avhøret og hvor de som ikke er på avhørsstedet befinner seg
d)det har blitt avholdt samrådsmøte, formøte og ettermøte, jf. § 7, § 8 og § 12, og hvis ikke, årsaken til dette
e)hvem som deltok i samrådsmøtet, formøtet og ettermøtet og hva som ble diskutert
f)fristen for å ta avhøret er overholdt, og dersom fristen er forlenget, grunnen til forlengelsen, jf. straffeprosessloven § 239e
g)avhøret er det første eller et supplerende avhør, jf. § 239c
h)vitner som ikke har vitne- og forklaringsplikt har blitt informert om at de ikke har det, jf. straffeprosessloven § 239a annet ledd, jf. straffeprosessloven § 235
i)siktede har blitt varslet, når det ble varslet og om siktede har fått oppnevnt forsvarer, jf. straffeprosessloven § 239b første, fjerde og femte ledd
j)hvilke spørsmål og innsigelser forsvareren har reist og hvis disse har blitt avvist, begrunnelsen for avslaget, jf. straffeprosessloven § 239d fjerde ledd
k)avhøret er tatt opp på video- eller lydopptak og om opptaket ble stoppet under avhøret, jf. straffeprosessloven § 239a tredje ledd.

Etter avhøret skal protokollen gjennomgås og undertegnes av avhørsleder, forsvarer og bistandsadvokat.

Protokollen skal etter avhøret suppleres med informasjon

a)om og når det er tatt ut siktelse, jf. straffeprosessloven § 239b, eller om saken er henlagt
b)om og når siktede og forsvareren har fått gjøre seg kjent med dokumentene i saken, herunder videoopptak av tilrettelagt avhør, jf. straffeprosessloven § 239b fjerde ledd
c)om og når siktede har fått forkynt at det er adgang til å begjære supplerende avhør av vitnet og at videoopptak kan tre i stedet for vitnets personlige forklaring under hovedforhandlingen og hvilken frist som er satt for å begjære supplerende avhør, jf. straffeprosessloven § 239b fjerde ledd
d)om og når siktede har begjært supplerende avhør, jf. straffeprosessloven § 239c andre ledd, og hvis begjæringen er avvist, begrunnelsen for dette
e)om det er besluttet supplerende avhør, jf. straffeprosessloven § 239c.
§ 14.Utskrift av avhør

I saker der vitnet forteller om straffbare forhold eller det er grunn til å tro at noe straffbart har skjedd, skal det tas utskrift av hele avhøret (dialogutskrift). Dersom det anses ubetenkelig, kan avhørsleder beslutte at det bare skal tas utskrift av deler av avhøret eller at det skrives et sammendrag kombinert med utskrift av særlig viktige uttalelser. Avhørslederen skal lese gjennom og godkjenne sammendraget. Utskriften eller sammendraget skal foreligge så snart som mulig.

Har et gjennomført avhør avkreftet en mistanke eller det av andre grunner ser ut til at saken vil bli henlagt, skal det ikke tas utskrift av avhøret, men skrives en kort oppsummering fra avhøret.

§ 15.Ikrafttredelse og overgangsregel

Forskriften trer i kraft fra 2. oktober 2015.

Forskriften gjelder alle avhør som tas etter ikrafttredelsen.