Forskrift om offentliggjøring av resultater fra Mattilsynets tilsyn med serveringssteder (smilefjesforskriften)

DatoFOR-2015-09-25-1141
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2007-05-30-566
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§27, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort06.10.2015   kl. 14.45
KorttittelSmilefjesforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 25. september 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 14 tredje ledd og § 27 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er at forbrukerne skal gis tilrettelagt informasjon om resultatene av Mattilsynets tilsyn med serveringssteder etter matlovgivningen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for serveringssteder som er allment tilgjengelige og som tilbereder, serverer og omsetter mat til forbrukerne og som er tilrettelagt og beregnet for at maten skal spises på stedet i permanente serveringsområder (restauranter og kaféer o.l.).

Forskriften gjelder ikke for kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller storkiosker.

§ 3.Smilefjesrapporten

Smilefjesrapporten er en standardisert skriftlig rapport som skal gi forbrukerne tilrettelagt informasjon, der resultatet av det gjennomførte tilsynet er uttrykt ved ett av tre mulige smilefjessymboler.

a)sf-20150925-1141-01-01.jpg (smilefjes): Mattilsynet har ikke funnet brudd på regelverket eller har bare funnet bagatellmessige brudd på regelverket og påpekt dette.
b)sf-20150925-1141-02-01.jpg (strekmunn): Mattilsynet har funnet brudd på regelverket og gitt forhåndsvarsel eller fattet nødvendige vedtak.
c)sf-20150925-1141-03-01.jpg (sur munn): Mattilsynet har funnet alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket og gitt forhåndsvarsel eller fattet nødvendige vedtak.

Smilefjesrapporten inneholder i tillegg informasjon om hva som er kontrollert og hvilke funn som er gjort samt smilefjessymbolene fra inntil tre tidligere tilsyn.

Smilefjesrapporten kommer i tillegg til den ordinære tilsynsrapporten.

§ 4.Offentliggjøring på serveringsstedet

Serveringsstedet skal henge opp smilefjesrapporten straks Mattilsynet har levert den.

Smilefjesrapporten skal henges opp godt synlig slik at forbrukerne får informasjonen før de går inn på serveringsstedet. For serveringssteder som på grunn av sin plassering ikke har eget inngangsparti, skal smilefjesrapporten plasseres godt synlig slik at forbrukerne får informasjonen før de velger om de vil spise på serveringsstedet.

Serveringsstedet skal ikke gjøre endringer i eller tilføyelser til smilefjesrapporten.

Smilefjesrapporten skal henges opp selv om serveringsstedet klager på resultatet av tilsynet eller ber om oppfølging etter § 6.

§ 5.Publisering

Mattilsynet skal publisere tilsynsresultatene digitalt innen fem virkedager etter gjennomført tilsyn.

§ 6.Oppfølging

Etter at serveringsstedet har rettet opp de regelverksbruddene Mattilsynet har funnet og melding om dette er mottatt hos Mattilsynet, skal Mattilsynet innen 10 virkedager etter at meldingen er mottatt, følge opp saken.

Dersom Mattilsynet ikke overholder denne fristen, kan serveringsstedet ta ned gjeldende smilefjesrapport, og Mattilsynet skal fjerne den fra sin digitale publisering.

Mattilsynets oppfølging kan være i form av et nytt tilsyn ved serveringsstedet eller ved kontroll av dokumentasjon som serveringsstedet sender eller melder fra om på annen egnet måte.

§ 7.Tilsyn ved skifte av eier eller ansvarlig

Ved skifte av eier eller ansvarlig kan serveringsstedet kreve nytt tilsyn innen 10 virkedager etter at melding om skifte av eier eller ansvarlig er mottatt hos Mattilsynet.

Dersom Mattilsynet ikke overholder denne fristen, kan serveringsstedet ta ned gjeldende smilefjesrapport, og Mattilsynet skal fjerne den fra sin digitale publisering.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Samtidig oppheves forskrift 30. mai 2007 nr. 566 om et avgrenset pilotprosjekt om plikt til å offentliggjøre resultater av utført tilsyn i serveringsvirksomheter (smilefjesordning).