Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM)

DatoFOR-2015-09-28-1131
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse28.09.2015
Sist endret
EndrerFOR-2011-05-23-540
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort02.10.2015   kl. 16.00
KorttittelForskrift om gjennomføring av forordn. (EU) nr. 1300/2014

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 28. september 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37m og 37ma (kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37m og 37ma (kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM)) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. mai 2011 nr. 540 om gjennomføring av vedtak 2008/164/EF av 21. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende «personer med nedsatt bevegelighet» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog (TSI-personer med nedsatt bevegelighet).

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Vi har lagt ved den engelske versjonen. Den uoffisielle norske oversettelsen legges ved av informasjonshensyn i påvente av offisiell oversettelse. 

For å lese engelsk versjon av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 se her: pdf.gif