Forskrift om felles faste dommerstillinger

DatoFOR-2015-09-28-1202
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse01.11.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§33c
Kunngjort23.10.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om felles faste dommerstillinger

Hjemmel: Fastsatt av Domstoladministrasjonen 28. september 2015 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 33c andre ledd andre punktum.

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gjelder for tingrettene og jordskifterettene, jf. domstolloven § 1 første ledd nr. 3 og § 2 første ledd nr. 1.
(2) Forskriften gjelder alle faste dommerstillinger i domstolene som er nevnt i første ledd, inkludert domstollederstillinger.
§ 2.Formål og domstolenes status
(1) Hovedformålet med felles faste dommerstillinger er å øke domstolenes fleksibilitet, bedre ressursutnyttelsen og redusere domstolenes sårbarhet innenfor den til en hver tid gjeldende domstolsstruktur.
(2) Etablering av felles dommerstillinger medfører ikke endringer i domstolsstruktur.
(3) Domstoler omfattet av en ordning med en eller flere felles dommerstillinger består som selvstendige enheter.
§ 3.Etablering av felles dommerstillinger
(1) Domstoladministrasjonen kan fastsette at en fast dommerstilling skal være felles for to eller flere domstoler. Domstoladministrasjonen kan i særlige tilfeller fastsette at to eller flere domstoler skal ha felles domstolleder.
(2) Beslutninger etter første ledd første punktum er alminnelige administrative beslutninger.
(3) Beslutninger etter første ledd andre punktum treffes av Domstoladministrasjonens styre.
(4) Utnevnelse av dommere i felles dommerstillinger skjer etter de alminnelige reglene i domstollovens 3dje kapittel.
§ 4.Dømmende myndighet
(1) En dommer utnevnt i felles dommerstilling har full dømmende kompetanse i hver av de domstolene utnevnelsen gjelder.
(2) Den felles dommerstillingen inngår i den alminnelige dommerbemanningen i domstolene utnevnelsen gjelder.
(3) Saksadministrativt er den felles dommeren underlagt domstolleder i domstolen den enkelte sak tilhører.
§ 5.Fordeling av kapasitet
(1) Domstoladministrasjonen kan fastsette hvordan den felles dommerstillingens dømmende kapasitet skal fordeles mellom domstolene utnevnelsen gjelder.
(2) Domstollederne er ansvarlige for den praktiske disponeringen av den felles dommerstillingen innenfor fordelingen som er fastsatt etter første ledd.
§ 6.Organisatoriske forhold
(1) Domstoladministrasjonen fastsetter i hvilken domstol den felles dommeren skal ha sitt faste kontorsted.
(2) Den felles dommeren er organisatorisk underlagt domstolleder i domstolen hvor vedkommende har sitt faste kontorsted.
§ 7.Domstolenes dømmende bemanning
(1) Den felles dommeren skal ha en reell tilknytning til de domstolene utnevnelsen gjelder. Den felles dommeren deler sin tid mellom domstolene utnevnelsen gjelder i samsvar med fordelingen som følger av forskriften § 5 første ledd og domstolledernes beslutninger.
(2) Alle domstoler som inngår i en ordning med felles faste dommerstillinger skal være fast kontorsted for minst en embetsdommer.
§ 8.Felles domstollederstillinger
(1) En felles domstolleder har full dømmende kompetanse i domstolene som omfattes av utnevnelsen.
(2) En felles domstolleder har full ledelseskompetanse i domstolene som omfattes av utnevnelsen.
(3) En felles domstolleder skal utøve reell ledelse i de domstolene som omfattes av utnevnelsen, og skal sørge for tilstrekkelig tilgjengelighet og tilstedeværelse i domstolene slik at ledelsesansvaret blir ivaretatt på en god måte.
§ 9.Ikrafttredelse
(1) Denne forskriften trer i kraft 1. november 2015.