Forskrift om støyrelaterte driftsbegrensninger ved norske flyplasser

DatoFOR-2015-10-01-1168
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse13.06.2016
Sist endret
EndrerFOR-2006-01-09-22
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§16-1
Kunngjort13.10.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om støyrelaterte driftsbegrensninger på flyplasser

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. oktober 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, jf. § 16-1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66 (forordning (EU) nr. 598/2014).

§ 1.Gjennomføring av EØS-forordning

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66 (forordning (EU) nr. 598/2014 om fastsettelse av bestemmelser og prosedyrer for innføring av støyrelaterte driftsbegrensninger i Unionens lufthavner innenfor en balansert metode og om oppheving av direktiv 2002/30/EF – heretter kalt «støyforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Kompetent myndighet

Luftfartstilsynet er kompetent myndighet som nevnt i støyforordningen artikkel 3.

§ 3.Klage

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages i henhold til bestemmelsene om klage i forvaltningsloven.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 13. juni 2016.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. januar 2006 nr. 22 om innføring av støyrelaterte driftsbegrensninger ved norske flyplasser (BSL E 2-3).