Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1299/2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne for delsystemet infrastruktur i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-infrastruktur)

DatoFOR-2015-10-05-1163
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse05.10.2015
Sist endret
EndrerFOR-2012-04-11-356, FOR-2008-12-05-1311
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2015-04-30-443-§3
Kunngjort09.10.2015   kl. 14:45
KorttittelForskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1299/2014

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 5. oktober 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16 og forskrift 30. april 2015 nr. 443 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37o (kommisjonsforordning (EU) nr. 1299/2014).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37o (kommisjonsforordning (EU) nr. 1299/2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne for delsystemet infrastruktur i den europeiske unions jernbanesystem) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Forordning (EU) nr. 1299/2014 skal leses med følgende tilpasninger:

Etter nr. 7.7.19.11 i vedlegget tilføyes følgende:

7.7.20.Særlige egenskaper ved det norske nettverket
7.7.20.1.Avstand mellom spormidt og plattformkant (4.2.9.3)
P-tilfeller
Som fastsatt i punkt 4.2.9.3 nr. 1 skal avstanden mellom spormidten og plattformkanten parallelt med kjøreflaten (bq ), som definert i avsnitt 13 i EN 15273-3:2013, beregnes med følgende verdier for tillatt ekstra overheng (Skin ):
a)på innsiden av kurven: Skin = 40,5/R,
b)på utsiden av kurven: Skin = 31,5/R.
§ 3.Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet etter denne forskriften.
§ 4.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves følgende andre forskrifter:
a)Forskrift 11. april 2012 nr. 356 om gjennomføring av kommisjonsvedtak 2011/275/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet infrastruktur for konvensjonell jernbane
b)Forskrift 5. desember 2008 nr. 1311 om gjennomføring av vedtak 2008/217/EF av 20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «infrastruktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TSI-infrastruktur-høyhastighet).

Forordning (EU) nr. 1299/2014 

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 1299/2014 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 1299/2014 se her: pdf.gif