Forskrift om anvendelse av forsøkshjemmelen – tilskudd til tilrettelegging av bolig istedenfor hjelpemiddel

DatoFOR-2015-10-08-1190
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse08.10.2015 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§25-13
Kunngjort20.10.2015   kl. 14.50
KorttittelForskrift om anvendelse av forsøkshjemmelen

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 8. oktober 2015 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 25-13.

§ 1.Denne forskriften regulerer anvendelse av forsøkshjemmelen til et tidsavgrenset forsøk, «Tilgjengelighet i egen bolig. Boligrådgivning og gråsonepolitikk».
§ 2.Det gis tillatelse til å innvilge midler til innstallering av ordinær heis i flerbruksbolig der det bor personer som har krav på trappeheis i oppgangen/boligen. Tilskuddet er begrenset oppad til kr 200 000 per oppgang.
§ 3.Forskriften trer i kraft umiddelbart og gjelder til 31. desember 2016.