Forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner

DatoFOR-2015-10-27-1227
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse27.10.2015
Sist endret
EndrerFOR-2011-06-27-655
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§8-8, LOV-1993-06-11-101-§9-1, FOR-1999-12-10-1265, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort30.10.2015   kl. 16.20
KorttittelForskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 27. oktober 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-4, § 8-8 og § 9-1, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1265 og delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for organisasjoner som utfører validerings- og kontrollflyging av luftfartsanlegg for kommunikasjon, navigasjon og overvåking samt instrumentprosedyrer. Forskriften gjelder i Norge, herunder på Svalbard, samt i områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å yte flysikrings- og kunngjøringstjeneste.

§ 2.Definisjoner

I forskriften forstås med

a)spesielle besetningsmedlemmer: personell som opererer kontrollflyutstyr,
b)kontrollflyging: en flyging som utføres for å verifisere at det utstrålte signal fra bakkeanlegget er korrekt, samt å verifisere at luftfartøyets navigasjonssystem mottar korrekt informasjon,
c)valideringsflyging: en type kontrollflyging som utføres for å verifisere at den designede versjon av prosedyren som er programmert i luftfartøyets Flight Management System (FMS), kan godkjennes for operativ bruk.
§ 3.Gjennomføring i norsk rett

ICAO DOC 8071 Volume I Fourth Edition - 2000, 31.10.2002, Volume II Fifth Edition - 2007, 30.04.2008 og DOC 9906 Volume V First Edition - 2012 og Volume VI First Edition - 2012, gjelder som norsk forskrift.

§ 4.Krav til godkjenning som validerings- og kontrollflyorganisasjoner

Validerings- og kontrollflyging skal kun utføres av en virksomhet med godkjenning fra Luftfartstilsynet som validerings- og kontrollflyorganisasjon.

For å få godkjenning som validerings- og kontrollflyorganisasjon må

a)virksomheten utføre spesialiserte luftfartsoperasjoner etter en selverklæring, jf. forordning (EU) nr. 965/2012, ORO.DEC.100, som gjennomført ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner,
b)installasjoner av måleutstyr, kraftuttak og antenner være godkjent i henhold til forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften),
c)kontrollflyet ha tekniske og operative spesifikasjoner som oppfyller krav til at flyet kan operere på norske lufthavner,
d)virksomheten utføres i samsvar med krav i DOC 8071 Volum I og II og DOC 9906 Volum V. Validerings- og kontrollflyging av en SCAT-I installasjon skal følge krav fastsatt i ICAO DOC 8071 Volume II Chapter 4 Ground-Based Augmentation Systems (GBAS),
e)spesielle besetningsmedlemmer ha kompetanse i samsvar med pkt 1.11 og 1.12 i DOC 8071 Volume I og pkt 1.11 i DOC 8071 Volume II.

Godkjenning som validerings- og kontrollflyorganisasjon kan gis for en periode inntil fem år.

§ 5.Krav til godkjenning av kontrollflyutstyr

Kontrollflyutstyr, herunder referanseutstyr, som skal benyttes under validerings- og kontrollflyging skal være godkjent av Luftfartstilsynet.

§ 6.Krav til godkjenning av valideringspiloter

Valideringspiloter skal ha kompetanse i samsvar med DOC 9906 Volum VI og være godkjent av Luftfartstilsynet.

§ 7.Krav til godkjenning av kontrollflyhåndbok

Validerings- og kontrollflyorganisasjoner skal utarbeide kontrollflyhåndbok for sin virksomhet.

Kontrollflyhåndboken skal være godkjent av Luftfartstilsynet.

§ 8.Validerings- og kontrollflyging

Luftfartstilsynet kan delta som observatør når validerings- og kontrollflyging utføres.

Ved validerings- og kontrollflyginger som utføres etter hendelser og ulykker skal rapport fra flygingen sendes til Luftfartstilsynet.

§ 9.Suspensjon og tilbakekall

Dersom innehaveren av en godkjenning gitt i medhold av denne forskrift ikke overholder vilkårene som gjelder for godkjenningen, kan Luftfartstilsynet helt eller delvis begrense, suspendere eller tilbakekalle godkjenningen.

§ 10.Overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13a-5 nr. 6 kan ilegges for brudd på reglene i § 4, § 5 og § 7.

§ 11.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan dispensere fra kravene i § 6 når det er nødvendig for å få gjennomført valideringsflyging og det ikke medfører at flysikkerheten reduseres under akseptabelt sikkerhetsnivå.

§ 12.Ikrafttredelse, opphevelse og overgangsregel

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 27. juni 2011 nr. 655 om kontrollflyorganisasjoner mv.

Godkjenning av kontrollflyorganisasjon etter forskrift 27. juni 2011 nr. 655 er fortsatt gyldig inntil utløp av godkjenningsperioden.