Forskrift om endring i forskrift om Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift

DatoFOR-2015-10-30-1247
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2013-04-29-422
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§24-1
Kunngjort03.11.2015   kl. 14.15
KorttittelEndr. i forskrift om fastsettelse av inntekt og trygdeavgift

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2015 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-1.

I

I forskrift 29. april 2013 nr. 422 om Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift gjøres følgende endring: 

§ 1 første ledd skal lyde:

(1) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift for følgende medlemmer i folketrygden som ikke er skattepliktige til Norge for lønn, pensjon eller næringsinntekt:
a.gjesteforelesere, forskere, lærere og studenter i Norge,
b.personer ansatt ved internasjonale organisasjoner/skoler i Norge,
c.personer ansatt ved utenlandske ambassader i Norge,
d.personer som utøver næringsvirksomhet i Norge og
e.arbeidstakere som ikke oppholder seg mer enn 183 dager i Norge og som er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver som ikke har fast driftssted i Norge.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.