Forskrift om felles koordinert overvåkningsprogram for 2016, 2017 og 2018 for rester av plantevernmidler i næringsmidler

DatoFOR-2015-11-02-1258
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2015-03-03-182
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort06.11.2015   kl. 14.30
KorttittelForskrift om felles overvåkningsprogram av plantevernmidler, 2016, 2017 og 2018

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 2. november 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, § 16, § 17 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 74 (forordning (EU) 2015/595).

§ 1.Overvåkingsprogram

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 74 (forordning (EU) 2015/595) om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2016, 2017 og 2018 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 3. mars 2015 nr. 182 om felles koordinert overvåkingsprogram for 2015, 2016 og 2017 for rester av plantevernmidler i næringsmidler.

Forordning

Se her for å lese forordning (EU) 2015/595 (uoffisiell oversettelse): pdf.gif