Forskrift om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell - støy» (TSI-støy)

DatoFOR-2015-11-12-1306
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse12.11.2015
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-05-1189
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort17.11.2015   kl. 15:40
KorttittelForskrift om TSI-støy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 12. november 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ah (kommisjonsvedtak 2008/232/EF), nr. 37g (kommisjonsbeslutning 2011/229/EU) og nr. 37ai (kommisjonsforordning (EU) nr. 1304/2014).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ai (kommisjonsforordning (EU) nr. 1304/2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende materiell - støy») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Kommisjonsforordning (EU) nr. 1304/2014 skal leses med følgende tilpasninger:
a)I vedleggets avsnitt 7.3.2.3 bokstav a) tilføyes ordene «Norge og» før ordet «Sverige».
b)I vedleggets avsnitt 7.3.2.4 bokstav a) tilføyes ordene «Norge og» før ordet «Sverige».
§ 3.Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter forskriften her.
§ 4.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 5. desember 2011 nr. 1189 om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet «rullende materiell - støy» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-støy).

Rettsakt

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Den engelske teksten vedlegges. Den uoffisielle norske oversettelsen legges kun ved av informasjonshensyn i påvente av den offisielle norske oversettelsen. 

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 1304/2014 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 1304/2014 se her: pdf.gif