Forskrift om kommunenes plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud

DatoFOR-2015-11-13-1287
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endretFOR-2016-12-02-1421 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-06-24-30-§3-5
Kunngjort16.11.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. november 2015 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-5 fjerde ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 2 des 2016 nr. 1421.

§ 1.Kommunens plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.

§ 2.Begrensninger i kommunens plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunens plikt etter § 1 gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

Kommunens plikt etter § 1 gjelder pasienter og brukere med somatisk sykdom og sykdom innenfor psykisk helse- og rusområdet.

0Endret ved forskrift 2 des 2016 nr. 1421 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Ikraftsetting

Forskriften settes i kraft fra 1. januar 2016.