Forskrift om stønad til enslig mor eller far etter folketrygdloven kapittel 15

DatoFOR-2015-11-21-1341
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-1997-03-11-221, FOR-1997-12-19-1429
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§15-2, LOV-1997-02-28-19-§15-4, LOV-1997-02-28-19-§15-6, LOV-1997-02-28-19-§15-8, LOV-1997-02-28-19-§15-11
Kunngjort24.11.2015   kl. 14.10
KorttittelForskrift om stønad til enslig mor eller far

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 21. november 2015 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 15-2, § 15-4, § 15-6, § 15-8 og § 15-11.

§ 1.Personer som tidligere har vært medlemmer

Bestemmelsen i folketrygdloven § 15-2 første ledd om forutgående medlemskap, gjelder ikke for personer som tidligere har vært medlemmer i en langvarig periode, og som blir medlem igjen etter et avbrudd på mindre enn ti år.

§ 2.Unntak fra kravet til forutgående medlemskap

Selv om en person ikke fyller vilkåret i § 1, kan det gjøres unntak fra bestemmelsene om forutgående medlemskap når særlige grunner gjør det rimelig. Det skal legges vekt på om

a)stønadstilfellet oppstod mens hun eller han var medlem av trygden,
b)hun eller han tidligere har vært medlem, og
c)hun eller han hadde spesielle grunner for å komme til Norge utover å ta arbeid eller utdanning.

Dersom den enslige moren eller faren ikke var medlem da stønadstilfellet oppstod, kan det bare gjøres unntak hvis han eller hun tidligere har vært langvarig medlem.

§ 3.Nære boforhold

Foreldre som bor i samme hus, og huset har fire eller færre boenheter, har et nært boforhold som innebærer at ingen av dem skal anses å være alene om omsorgen.

Også andre boforhold kan anses å tilsvare det å bo i et hus med fire eller færre boenheter, slik at ingen av foreldrene skal anses å være alene om omsorgen. Dette gjelder når foreldrene bor i

a)selvstendige boliger på samme tomt eller gårdsbruk,
b)selvstendige boliger rundt samme gårdstun,
c)nærmeste boliger eller rekkehus i samme gate,
d)tilstøtende boliger med atkomst mellom boligene, eller
e)samme boligblokk eller annen bolig som har mer enn fire boenheter.
§ 4.Reell arbeidssøker

Som reell arbeidssøker regnes den som er arbeidsfør, og er villig til å

a)ta ethvert arbeid som er lønnet etter tariff eller sedvane,
b)ta ethvert arbeid hvor reisetiden utgjør opptil én time hver vei med offentlig transport mellom hjem og arbeidsplass,
c)ta arbeid som utgjør minst halvparten av full tid, og
d)delta på arbeidsmarkedstiltak.

Den enslige moren eller faren kan reservere seg mot kvelds-, natt-, og helgearbeid.

§ 5.Nødvendig og hensiktsmessig utdanning eller opplæring

Det er vanligvis ikke nødvendig å ta utdanning eller opplæring når den enslige moren eller faren har yrkeskompetanse. Utdanning eller opplæring kan likevel anses som nødvendig og hensiktsmessig dersom yrkeskompetansen er utdatert eller denne ikke er forenlig med aleneomsorg for små barn.

Utdanningen eller opplæringen skal normalt gjennomføres ved offentlige utdanningsinstitusjoner eller som lærling med godkjent lærekontrakt. Utdanning eller opplæring ved private utdanningsinstitusjoner kan godkjennes i særlige tilfeller.

Utdanning ved militære skoler eller til etatsopplæring kan ikke godkjennes som nødvendig og hensiktsmessig utdanning eller opplæring.

Den enslige moren eller faren skal i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten utarbeide en konkret plan for gjennomføringen og målet for utdanningen eller opplæringen (aktivitetsplan), jf. lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen § 14a tredje ledd. Aktivitetsplanen danner grunnlag for vedtak om nødvendig og hensiktsmessig utdanning eller opplæring.

§ 6.Stønadstid for overgangsstønad

Overgangsstønaden kan gis sammenhengende eller i flere atskilte tidsrom.

Alle tidsrom som en enslig mor eller far har fått utbetalt overgangsstønad for, skal regnes som stønadstid. Selv om det ikke blir utbetalt overgangsstønad, løper stønadstiden etter folketrygdloven § 15-8 første ledd og andre ledd første og andre punktum, dersom det blir utbetalt andre løpende ytelser etter folketrygdloven kapittel 15.

Overgangsstønad etter folketrygdloven § 15-8 andre ledd første og andre punktum kan gis i opptil 36 måneder i sammenheng eller i flere atskilte tidsrom.

§ 7.Stønad til dekning av utgifter til skolepenger mv.

Stønad til skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr gis på grunnlag av de faktiske utgiftene, med utgangspunkt i Statens lånekasse for utdannings satser for skolepenger. For utdanning på deltid dekkes skolepenger med opptil 1/4, 1/2, 2/3 eller 3/4 av maksimal stønad på full tid. Stønaden reduseres med stipend som gis til samme formål og som ikke er behovsprøvd.

§ 8.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Fra samme tidspunkt oppheves

-forskrift 11. mars 1997 nr. 221 om unntak fra vilkåret i folketrygdloven § 15-2 første ledd om forutgående medlemskap for rett til stønad som enslig mor eller far
-forskrift 19. desember 1997 nr. 1429 om stønadstid for overgangsstønad til en enslig mor eller far.