Forskrift om endring i forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)

DatoFOR-2015-11-24-1359
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse24.11.2015, når Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bestemmer
Sist endret
EndrerFOR-2012-01-19-77
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§6-2, FOR-2013-06-14-619
Kunngjort27.11.2015   kl. 13.30
Rettet02.12.2015 (romertall II)
KorttittelEndr. i fribruksforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 24. november 2015 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2, jf. delegeringsvedtak 14. juni 2013 nr. 619.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5cr (vedtak 2005/50/EF, endret ved beslutning 2011/485/EU), nr. 5cs (vedtak 2005/513/EF, endret ved vedtak 2007/90/EF), nr. 5ct (vedtak 2005/928/EF, endret ved vedtak 2008/673/EF), nr. 5cv (vedtak 2007/98/EF), nr. 5cw (vedtak 2007/131/EF, endret ved vedtak 2009/343/EF), nr. 5cz (vedtak 2006/771/EF, endret ved vedtak 2008/432/EF, vedtak 2009/381/EF, beslutning 2010/368/EU og beslutning 2011/829/EU), nr. 5cza (vedtak 2006/804/EF), nr. 5czc (vedtak 2008/294/EF), nr. 5czf (vedtak 2008/671/EF), nr. 5czg (beslutning 2010/166/EU) nr. 26m (rekommandasjon 2010/167/EU) og nr. 5czj (vedtak 2014/641/EU).

I

I forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) gjøres følgende endringer: 

- - - 

§ 5 skal lyde:

§ 5. 73,625–75,875 GHz / 83,625–85,875 for punkt-til-punkt radiolinje
(1) Frekvensbåndene 73,625–75,875 GHz / 83,625–85,875 GHz kan tas i bruk i henhold til tabellene i denne paragrafen til punkt-til-punkt radiolinje for fastmontert utendørsinstallasjon. Både FDD-systemer (frekvensdelt bruk) og TDD-systemer (tidsdelt bruk) er tillatt. Det er ikke tillatt med frekvensdelt og tidsdelt bruk på samme lokasjon. Ved frekvensdelt bruk er det heller ikke tillatt å bruke både høy og lav senderfrekvens på samme lokasjon. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 85 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt effekt tilført antenne er 30 dBm. Minimum antenneforsterkning er 38 dBi. Radioutstyr og antenner skal være i samsvar med harmoniserte standarder i ETSI EN 302 217-serien. På grensen mellom Norge og naboland skal effekttettheten ikke overstige –122,5 dBW/m² målt med en referansebåndbredde på 1 MHz.
(2) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 62,5 MHz.
73656,25 / 83656,25 MHz73718,75 / 83718,75 MHz73843,75 / 83843,75 MHz
73906,25 / 83906,25 MHz73968,75 / 83968,75 MHz74031,25 / 84031,25 MHz
74093,75 / 84093,75 MHz74156,25 / 84156,25 MHz74218,75 / 84218,75 MHz
74281,25 / 84281,25 MHz74343,75 / 84343,75 MHz74406,25 / 84406,25 MHz
74468,75 / 84468,75 MHz74531,25 / 84531,25 MHz74593,75 / 84593,75 MHz
74656,25 / 84656,25 MHz74718,75 / 84718,75 MHz74781,25 / 84781,25 MHz
74843,75 / 84843,75 MHz74906,25 / 84906,25 MHz74968,75 / 84968,75 MHz
75031,25 / 85031,25 MHz75093,75 / 85093,75 MHz75156,25 / 85156,25 MHz
75218,75 / 85218,75 MHz75281,25 / 85281,25 MHz75343,75 / 85343,75 MHz
75406,25 / 85406,25 MHz75468,75 / 85468,75 MHz75531,25 / 85531,25 MHz
75593,75 / 85593,75 MHz75656,25 / 85656,25 MHz75718,75 / 85718,75 MHz
75781,25 / 85781,25 MHz75843,75 / 85843,75 MHz
(3) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 125 MHz.
73687,5 / 83687,5 MHz73812,5 / 83812,5 MHz73937,5 / 83937,5 MHz
74062,5 / 84062,5 MHz74187,5 / 84187,5 MHz74312,5 / 84312,5 MHz
74437,5 / 84437,5 MHz74562,5 / 84562,5 MHz74687,5 / 84687,5 MHz
74812,5 / 84812,5 MHz74937,5 / 84937,5 MHz75062,5 / 85062,5 MHz
75187,5 / 85187,5 MHz75312,5 / 85312,5 MHz75437,5 / 85437,5 MHz
75562,5 / 85562,5 MHz75687,5 / 85687,5 MHz75812,5 / 85812,5 MHz
(4) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 250 MHz.
73750 / 83750 MHz74000 / 84000 MHz74250 / 84250 MHz
74500 / 84500 MHz74750 / 84750 MHz75000 / 85000 MHz
75250 / 85250 MHz75500 / 85500 MHz75750 / 85750 MHz
(5) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 500 MHz.
73875 / 83875 MHz74375 / 84375 MHz74875 / 84875 MHz
75375 / 85375 MHz
(6) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 750 MHz.
74000 / 84000 MHz74750 / 84750 MHz75500 / 85500 MHz
(7) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 1000 MHz.
74125 / 84125 MHz75125 / 85125 MHz
(8) Senterfrekvensene 74250 / 84250 MHz tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 1250 MHz.
(9) Senterfrekvensene 74375 / 84375 MHz tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 1500 MHz.
(10) Senterfrekvensene 74500 / 84500 MHz tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 1750 MHz.
(11) Senterfrekvensene 74625 / 84625 MHz tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 2000 MHz.
(12) Senterfrekvensene 74750 / 84750 MHz tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd. Maksimal okkupert båndbredde per kanal er 2250 MHz.
(13) Senderen kan ikke settes i drift før registrering er utført hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Registreringsskjema finnes på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets hjemmeside. Registreringen av sambandet har en varighet på 5 år regnet fra utløpet av det kalenderår registreringen finner sted. Tillatelsen utløper uten ytterligere varsel fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
(14) Nye samband skal ikke forstyrre eksisterende samband i båndet som allerede er registrert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Radioastronomi skal beskyttes mot interferens fra systemer i frekvensbåndet 76–86 GHz. Innehaver av registrert samband skal utnytte frekvensressursene effektivt og på en slik måte at det ikke er til skade for konkurransen.
(15) Myndigheten kan ilegge gebyr etter forskrift gitt med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 12-1. 

- - -

II

Nåværende ordlyd i § 5 oppheves straks. Ny ordlyd i § 5 trer i kraft når myndigheten bestemmer. Øvrige bestemmelser trer i kraft straks.