Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

DatoFOR-2015-11-28-1365
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endretFOR-2016-06-09-607
EndrerFOR-2013-07-16-916, FOR-2009-11-20-1407, FOR-2000-12-20-1674, FOR-2015-06-16-657, FOR-1983-10-05-4605, FOR-2015-06-16-658
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-1, LOV-1993-06-11-101-§5-3, LOV-1993-06-11-101-§5-4, LOV-1993-06-11-101-§13-8, LOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2001-04-06-321
Kunngjort01.12.2015   kl. 14.00
Rettet15.06.2016 (forordning i pdf tilføyd)
KorttittelForskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 28. november 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-1, § 5-3, § 5-4 første ledd, § 13-8, § 15-3, § 15-4 og § 16-1 første ledd, jf. delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66ne (forordning (EU) nr. 1178/2011, som endret ved forordning (EU) nr. 290/2012, forordning (EU) nr. 70/2014, forordning (EU) nr. 245/2014, forordning (EU) 2015/445 og forordning (EU) 2016/539).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1588, 9 juni 2016 nr. 607.
Rettelser: 09.12.2015 (pdf, norsk uoff. oversettelse til erstatning av eng. versjon av forordning (EU) nr. 245/2014), 15.06.2016 (forordning i pdf tilføyd).

§ 1.Gjennomføring av bestemmelser i henhold til EØS-avtalen

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66ne (forordning (EU) nr. 1178/2011) om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for flygebesetning i sivil luftfart i samsvar med europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008, som endret ved:

a)forordning (EU) nr. 290/2012
b)forordning (EU) nr. 70/2014
c)forordning (EU) nr. 245/2014
d)forordning (EU) 2015/445
e)forordning (EU) 2016/539

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 9 juni 2016 nr. 607.
§ 2.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder i Norge, herunder på Svalbard.

§ 3.Ansvarlig nasjonal myndighet

Luftfartstilsynet er ansvarlig nasjonal luftfartsmyndighet etter forordning (EU) nr. 1178/2011 om sertifisering av besetningsmedlemmer, med unntak av bestemmelser for seilfly og ballong, likevel slik at Luftfartstilsynet er ansvarlig nasjonal luftfartsmyndighet for bestemmelser om seilfly og ballong i forordning (EU) nr. 1178/2011 vedlegg IV (del MED).

Norges Luftsportforbund er ansvarlig nasjonal luftfartsmyndighet for forordning (EU) nr. 1178/2011 for seilfly og ballong med unntak av forordning (EU) nr. 1178/2011 vedlegg IV (del MED).

§ 4.Myndighet til å gi gjennomføringsforskrifter

Luftfartstilsynet kan gi forskrifter som gjennomfører rettsakter som endrer forordning (EU) nr. 1178/2011.

§ 5.Klageinstans

Enkeltvedtak vedrørende legeattester som er fattet med hjemmel i denne forskrift, kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten etter reglene i forvaltningsloven. Øvrige vedtak fattet med hjemmel i forskriften, kan påklages til Samferdselsdepartementet.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1588 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelser gjennomført i § 1, kan Luftfartstilsynet ilegge overtredelsesgebyr, jf. luftfartsloven § 13a-5, innenfor sitt kompetanseområde etter § 3.

Ved overtredelse av bestemmelser gjennomført i § 1, kan Samferdselsdepartementet ilegge overtredelsesgebyr, jf. luftfartsloven § 13a-5, innenfor Norges Luftsportforbunds kompetanseområde etter § 3.

§ 7.Overgangsbestemmelser

Følgende bestemmelser i forordning (EU) nr. 1178/2011 vedlegg (Annex) I gjelder først fra 1. juli 2016:

(1)Bestemmelser om ballong og seilfly.
(2)Bestemmelser i kapittel (Subpart) B om lette luftfartøy.
(3)Kapittel (Subpart) I FCL.800, FCL.805 og FCL.815 om særskilte rettigheter.
(4)Bestemmelser i kapittel (Subpart) J avsnitt (Section) 10 om instruktørrettigheter for fjellflyvning.

Treningsorganisasjoner som kun tilbyr trening for sertifikatene LAPL, SPL og BPL, må innen 8. april 2018 overholde bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1178/2011 vedlegg (Annex) VI og VII.

§ 8.Oppheving av forskrifter

Forskrift 16. juli 2013 nr. 916 om sertifisering av besetningsmedlemmer oppheves.

Forskrift 20. november 2009 nr. 1407 om sertifisering av flygere og krav til flygetreningsorganisasjoner for fly og helikopter (JAR-FCL-forskriften) oppheves fra 8. april 2016.

Følgende forskrifter oppheves fra 8. april 2018:

(1)Forskrift 20. desember 2000 nr. 1674 om flygeskoler, registrerte fasiliteter (RFs) for flygende personell (BSL C 10-1a)
(2)Forskrift 16. juni 2015 nr. 657 om krav til seilflygere
(3)Forskrift 5. oktober 1983 nr. 4605 om motorseilfly (BSL D 4-6)
(4)Forskrift 16. juni 2015 nr. 658 om krav til ballongførere.
§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Forordninger

Forordning (EU) nr. 1178/2011

pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.

Forordning (EU) nr. 290/2012

pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.

Forordning (EU) nr. 70/2014

pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.

Forordning (EU) nr. 245/2014

pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.

Forordning (EU) 445/2015

pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.

Forordning (EU) 2016/539

pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 9 juni 2016 nr. 607.