Forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien

DatoFOR-2015-12-01-1373
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.12.2015
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-01-1491
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119-§9-2, LOV-2007-12-21-119-§9-3, LOV-2007-12-21-119-§9-4, FOR-2007-12-21-1708, FOR-2005-12-22-1723-§18b
Kunngjort03.12.2015   kl. 14.30
KorttittelForskrift om minstekvantum av epleråstoff

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 1. desember 2015 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4, jf. delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708 og forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 18b.

§ 1.Fastsettelse av minstekvantum

Minstekvantumet kan oppfylles ved kjøp av eplekonsentrat, eplesaft eller epler til press.

Minstekvantumet for perioden 1. oktober 2015–30. september 2016 er fastsatt til å være:

ForetaksstørrelseMinstekvantum
KonsentratSaftEpler
Små foretak500 kg3 200 kg4 000 kg
Store foretak2 000 kg12 800 kg16 000 kg
§ 2.Grupper av foretak

Foretak inndeles i grupper etter samlet forbruk av eplekonsentrat, eplesaft og epler til press, omregnet til konsentrat, i perioden 1. oktober 2014–30. september 2015.

ForetaksstørrelseSamlet forbruk
Små foretakTil og med 550 000 kg
Store foretakOver 550 000 kg

Med et foretaks samlede forbruk menes summen av lagerbeholdning per 1. oktober 2014 og innkjøp av råvare i perioden 1. oktober 2014–30. september 2015. Foretakets lagerbeholdning ved periodens slutt trekkes fra i beregningen. Beregningen omfatter både norsk og importert vare. De ulike typene epleråstoff er deretter omregnet til konsentrat. Omregningsfaktorene som ligger til grunn for denne beregningen er som følger:

-8 kg epler = 1 kg konsentrat
-6,4 kg eplesaft = 1 kg konsentrat.
§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. desember 2014 nr. 1491 om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien.