Forskrift om samordning av alderspensjon før 67 år og enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden - overgangsregler

DatoFOR-2015-12-01-1374
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.12.2015 med virkning fra 01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§30
Kunngjort03.12.2015   kl. 14.30
KorttittelForskrift om samordning av alderspensjon

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 1. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven) § 30.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder samordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning som gis før fylte 67 år med uføretrygd fra folketrygden. Forskriften omfatter tilfeller der:

a)alderspensjonen ved aldersgrensen avløser en uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning,
b)uførepensjonen var innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015, og
c)uførepensjonen per 31. desember 2014 var samordnet med uførepensjon fra folketrygden.

Forskriften gjelder også samordning av enke- og enkemannspensjon som omfattes av samordningsloven § 3 første ledd første og tredje punktum når slik pensjon ytes i tillegg til ytelsene som nevnt i første ledd og var innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015.

Forskriften gjelder for personer som når aldersgrensen for stillingen før år 2025.

§ 2.Fastsetting av samordningsfradrag i alderspensjonen

Samordningsfradraget i alderspensjon som nevnt i § 1 fastsettes etter reglene i samordningsloven slik de lød før 1. januar 2015.

Til grunn for samordningen skal legges

a)pensjonsgrunnlag, tjenestetid, pensjonsgrad og deltidsprosent som alderspensjonen er beregnet etter og
b)uførepensjonen fra folketrygden slik den var beregnet per 31. desember 2014.

Samordningsfradraget reguleres i samsvar med folketrygdens grunnbeløp.

§ 3.Fastsetting av samordningsfradrag i enke- og enkemannspensjonen

Paragrafen gjelder når det ytes enke- og enkemannspensjon som nevnt i § 1 andre ledd og alderspensjon før fylte 67 år når samordningsfradraget i alderspensjonen er fastsatt etter § 2.

Dersom enke- og enkemannspensjonen reguleres etter lov om Statens pensjonskasse § 35 og tilsvarende regler for andre offentlige tjenestepensjonsordninger, skal det fastsettes ny redusert enke- og enkemannspensjon.

Samordningsfradraget i enke- og enkemannspensjonen som nevnt i første og andre ledd fastsettes etter reglene i samordningsloven slik de lød før 1. januar 2015.

Til grunn for samordningen skal legges

a)uførepensjonen fra folketrygden slik den var beregnet per 31. desember 2014 og
b)samordningsfradraget i alderspensjonen etter § 2.

Samordningsfradraget reguleres i samsvar med folketrygdens grunnbeløp.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2015.