Forskrift til lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn

DatoFOR-2015-12-02-1380
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-06-19-70-§3, LOV-2015-06-19-70-§4, LOV-2015-06-19-70-§9, LOV-2015-06-19-70-§18, LOV-2015-06-19-70-§20, FOR-2015-09-25-1086
Kunngjort03.12.2015   kl. 14.30
KorttittelForskrift til karanteneloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) § 3, § 4, § 9, § 18 og § 20, jf. delegeringsvedtak 25. september 2015 nr. 1086.

Kapittel 1. Frist for å treffe vedtak om karantene og saksforbud

§ 1.Beregning av fristen for å treffe vedtak om karantene og saksforbud

Fristen for å treffe vedtak om karantene og saksforbud etter karanteneloven § 9 og § 17 regnes fra det tidspunkt de nødvendige opplysningene fra politikeren, embetsmannen eller tjenestemannen har kommet frem til Karantenenemnda eller tilsettingsmyndigheten.

Mottar Karantenenemnda eller tilsettingsmyndigheten de nødvendige opplysningene på en lørdag, søndag eller lovbestemt helligdag eller høgtidsdag, regnes fristen fra førstkommende virkedag.

Faller lovbestemte helligdager eller høgtidsdager på virkedager innenfor perioden hvor fristen løper, forlenges fristen med tilsvarende virkedager.

Kapittel 2. Reaksjoner ved overtredelse av bestemmelser i eller vedtak fattet i medhold av karanteneloven

§ 2.Tvangsmulktens størrelse

Tvangsmulkt etter karanteneloven § 18 andre ledd skal fastsettes til et daglig beløp som tilsvarer 1/30 av det beløpet vedkommende som ilegges tvangsmulkten ville hatt krav på som halvannen måneds godtgjørelse etter karanteneloven § 8 første ledd eller § 16 første ledd, eller som halvannen måneds lønn etter karanteneloven § 12 første punktum.

Tvangsmulkten kan settes høyere eller lavere dersom særlige grunner tilsier det.

§ 3.Forfall av tvangsmulkt

Tvangsmulkt etter karanteneloven § 18 forfaller til betaling i daglige terminer fra og med første virkedag etter at fristen for retting av forholdet er utløpt.

§ 4.Maksimumsbeløp for overtredelsesgebyr

Politikere som foretar en overgang som omfattes av karanteneloven kapittel 2, kan ikke ilegges et høyere overtredelsesgebyr etter karanteneloven § 20 enn hva som tilsvarer en godtgjørelse for seks måneders karantene etter karanteneloven § 8 første ledd.

Politikere som foretar en overgang som omfattes av karanteneloven kapittel 3, kan ikke ilegges et høyere overtredelsesgebyr etter karanteneloven § 20 enn hva som tilsvarer seks måneders lønn etter karanteneloven § 12 første punktum.

Embets- og tjenestemenn som foretar en overgang som omfattes av karanteneloven kapittel 4, kan ikke ilegges et høyere overtredelsesgebyr etter karanteneloven § 20 enn hva som tilsvarer en godtgjørelse for seks måneders karantene etter karanteneloven § 16 første ledd.

Kapittel 3. Karantenenemnda. Sammensetning, funksjonstid og saksbehandlingsregler

§ 5.Karantenenemndas sammensetning

Karantenenemnda består av en leder, en nestleder og tre øvrige medlemmer.

Minst to av medlemmene skal ha vært statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver, men ikke senere enn to år før oppnevning.

Minst to av medlemmene skal ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.

Karantenenemndas leder eller nestleder skal ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.

§ 6.Karantenenemndas funksjonstid

Karantenenemndas medlemmer oppnevnes for en periode på fire år. Medlemmene kan gjenoppnevnes én gang for en periode på fire år.

Fratrer et medlem før utløpet av oppnevningsperioden, oppnevner Kongen et nytt medlem for resten av perioden.

§ 7.Beslutninger i Karantenenemnda

Karantenenemnda kan bare avgjør en sak når minst tre av medlemmene deltar i behandlingen av saken.

Karantenenemnda avgjør saker med alminnelig flertall. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet

§ 8.Karantenenemndas sekretariat

Karantenenemnda bistås av et sekretariat.

Sekretariat kan avvise saker som faller utenfor karanteneloven.

Karantenenemnda kan gi sekretariatet fullmakt til å avgjøre saker hvor overgangen til ny stilling eller verv eller etablering av virksomhet er åpenbart uproblematisk.

Sekretariatet gjennomfører Karantenenemndas vedtak om tvangsmulkt, administrativ inndragning og overtredelsesgebyr.

Kapittel 4. Ikrafttredelse

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.