Forskrift om slepearrangement og forflytning av flyttbare innretninger (slepeforskriften)

DatoFOR-2015-12-04-1392
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endretFOR-2016-06-28-833 fra 01.07.2016
EndrerFOR-1986-12-17-2319
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§14, LOV-2007-02-16-9-§21, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort08.12.2015   kl. 15.15
KorttittelSlepeforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 4. desember 2015 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 9, § 11, § 14 og § 21 jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 833.

Kapittel 1. Virkeområde

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gjelder for norske flyttbare innretninger.
(2) Forskriften gjelder ikke for innretninger som er permanent oppankret etter forskrift 10. juli 2009 nr. 998 om posisjonerings- og ankringssystemer på flyttbare innretninger (ankringsforskriften 09) § 14 fjerde ledd bokstav c.

Kapittel 2. Framdriftskraft og slepekraft

0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).
§ 2.Nødvendige krefter ved forflytning

En flyttbar innretning skal ha tilstrekkelig egen framdriftskraft, slepekraft eller en kombinasjon av egen framdriftskraft og slepekraft til å holde innretningen i ro ved

a)20 m/s vind
b)1 m/s strøm
c)5 m signifikant bølgehøyde (Hs )
d)nulloppkrysningsperiode (Tz ) mellom 6 og 9 sekunder.

Kapittel 3. Slepearrangement

§ 3.Slepearrangementstyper
(1) En flyttbar innretning skal ha
a)hovedslepearrangement
b)nødslepearrangement
c)arrangement for slep i trange farvann.
(2) Hovedslepearrangement kreves ikke når innretningen er sertifisert for å navigere selvstendig, og ved egen framdriftskraft oppfyller kravene i § 2.
§ 4.Hovedslepearrangement
(1) Et hovedslepearrangement skal bestå av
a)minst to fester på innretningen med innbyrdes tilstrekkelig avstand for å ha kontroll under slepeoperasjonen;
b)én eller flere slepeforbindelser;
c)ett svakt ledd per slepeforbindelse, med en passende kjetting i enden til å legge i haikjeften på slepebåten. Med svakt ledd menes den delen i slepeforbindelsen som er tiltenkt å ryke først ved overbelastning;
d)forbindelsessjakler.
(2) Følgende reservemateriell skal være om bord under slepeoperasjonen:
a)én komplett slepeforbindelse
b)to svake ledd, inkludert sjakler for innfesting.
(3) Brukes kun én slepebåt, skal det dannes hanefot med trekantplate. Den øverste vinkelen i hanefoten skal være mellom 45° og 60°, som illustrert: 

sf-20151204-1392-01-01.png

§ 5.Nødslepearrangement
(1) Et nødslepearrangement skal bestå av
a)slepeforbindelse med en passende kjetting i enden til å legge i haikjeften på slepebåten
b)forbindelsessjakler.
(2) Nødslepearrangement skal kunne arrangeres for én slepebåt.
(3) En flyttbar innretning uten egen framdrift kan som alternativ til andre ledd ha nødslepearrangement for samme antall slepebåter som hovedslepet.
(4) En flyttbar innretning kan unnlate å følge kravet i andre ledd dersom innretningen er sertifisert, eller byggekontrakt er inngått, før 1. januar 2016.
(5) Under forflytning skal nødslepearrangementet kunne kobles til slepebåt etter tap av hoved- og nødkraft.
0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6.Arrangement for slep i trange farvann

Et arrangement for slep i trange farvann skal bestå av festepunkter til slepeliner som er egnet for oppkobling av assistansefartøy, når slikt fartøy kreves av kyststaten.

Kapittel 4. Utforming og dimensjonering av hoved- og nødslepearrangement

§ 7.Utforming av slepearrangement
(1) Slepeforbindelsen skal bestå av kjetting eller en kombinasjon av kjetting og wire. Der slepeforbindelsen er utsatt for særlig slitasje, skal kjetting benyttes.
(2) Wire i slepeforbindelser skal ha endeavslutninger, med hardt øye eller støpt endefeste, egnet for slepeoperasjon.
(3) Festene skal være plassert, konstruert og arrangert slik at slepeutstyr enkelt og hurtig kan skiftes ut i stille vann.
(4) Alt løst utstyr som inngår i slepearrangementet skal ha sertifikat fra produsent (verksattest), og være egnet for slepeoperasjon.
(5) Slepeforbindelsen skal ha tilstrekkelig lengde, slik at tilkobling til slepebåt kan utføres minimum 40 meter fra innretningen, som illustrert: 

sf-20151204-1392-02-01.png

0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).
§ 8.Dimensjonering av slepearrangement
(1) Den dimensjonerende lasten (FD ) for slepearrangement skal minst være lik kravene til slepekraft som følger av § 2.
(2) Framdriftskraften til en flyttbar innretning skal ikke inngå i dimensjoneringen av nødslepearrangementet.
(3) Det svake leddet skal ha en bruddstyrke slik at det tåler minst tre ganger FD .
(4) Øvrig slepeutstyr skal ha en bruddstyrke på minst 30 % over bruddstyrken til det svake leddet. Dersom bruddstyrken til det svake leddet er nøyaktig definert, kan prosentsatsen være lavere.
(5) Som alternativ til kravet i tredje og fjerde ledd kan en innretning som er sertifisert, eller byggekontrakt er inngått, før 1. januar 2016 ha
a)svakt ledd med en bruddstyrke slik at det tåler mellom to ganger FD og bruddstyrken til slepeutstyret
b)slepeutstyr med bruddstyrke slik at det tåler minst tre ganger FD .
(6) Trekantplater skal dimensjoneres slik at flytegrensen ikke overskrides ved belastning som gir brudd i øvrig slepeutstyr, jf. fjerde ledd.
(7) Forbindelsessjaklene skal ha en bruddstyrke som overstiger bruddstyrken til sterkeste del av slepeforbindelsen.
(8) Slepefester, klyss o.l. skal dimensjoneres med en utnyttelsesfaktor på 0,9, og tilhørende støttestruktur med 0,8, mot materialets flytegrense i forhold til bruddstyrke etter fjerde ledd. Styrkeanalyser skal gjøres for den minst gunstige retningen av slepelinens krefter.
0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).
§ 9.Tilleggskrav for hovedslepearrangement
(1) Et svakt ledd skal plasseres i den enden av slepeutstyret som kobles til slepebåten.
(2) Ved brudd i hovedslepearrangementet skal ny slepeforbindelse kunne etableres raskt og forsvarlig.
(3) Det skal være et innhalingsarrangement som skal dimensjoneres for å ta inn samlet vekt av innretningens slepeforbindelse og ha en sikkerhetsmargin tilsvarende vekten av 150 meter wire av den tyngste typen som brukes til slep av innretningen.

Kapittel 5. Planlagt forflytning

§ 10.Krav til forflytning
(1) Forflytning skal være til minst mulig ulempe og fare for annen virksomhet. Det skal tas særlig hensyn til fiske og skipsfart.
(2) En værbegrenset eller ubegrenset operasjon skal utføres innenfor innretningens designkriterier.
(3) Med værbegrenset og ubegrenset operasjon menes:
a)«værbegrenset operasjon»: Operasjon med pålitelige værmeldinger, hvor operasjonens referanseperiode (TR ) er mindre enn 96 timer og planlagt operasjonstid basert på en konservativ tidsplan for operasjonen (TPOP ) er mindre enn 72 timer.

TR = TPOP + TC

der

TR starter ved tidspunkt for siste værmelding før operasjonsstart,

TC = Estimert maksimum beredskapstid. TC skal dekke generell usikkerhet i TPOP, og mulige beredskapssituasjoner som vil kreve tilleggstid for å ferdigstille operasjonen.

b)«ubegrenset operasjon»: Operasjon hvor enten TR er større enn 96 timer, eller TPOP er større enn 72 timer eller hvor værmeldingene ikke er pålitelige. 

sf-20151204-1392-03-01.png

TR starter ved værmelding. Operasjonen starter når innretningen går ut av sikker tilstand.

(4) Før en værbegrenset operasjon skal
a)oppdatert værmelding for hver 12-timersperiode for aktuelt farvann innhentes;
b)værvinduet være tre ganger planlagt operasjonstid. Alternativt kan risikobasert metode etter DNV-OS-H101 kapittel 4 brukes for å estimere værvinduet. Standard med tilsvarende sikkerhetsnivå kan brukes. Værvinduet ved bruk av risikobasert metode skal ikke være mindre enn 1,5 ganger planlagt operasjonstid.
(5) Ved en ubegrenset operasjon skal miljøkriterier for operasjonen baseres på verdier fra ekstremstatistikk for det aktuelle området. Når en ved aktiv bruk av langtidsværmelding kan forutse eventuelle ekstreme værkondisjoner innenfor TR, kan miljøkriteriene reduseres i samråd med Sjøfartsdirektoratet. Med ekstremstatistikk menes miljøforhold med 10 års returperiode for slepeoperasjoner med varighet til og med 30 dager og 100 års returperiode for operasjoner på mer enn 30 dager.
(6) En ubegrenset operasjon skal ikke settes i gang når det er varslet miljøforhold som kan sette liv, miljø eller materielle verdier i fare.
§ 11.Tilleggskrav for oppjekkbare innretninger ved forflytning
(1) Leggene på en oppjekkbar innretning skal under slep sikres i en posisjon som er akseptert av en MOU-klasseinstitusjon.
(2) Før en værbegrenset operasjon skal
a)det etableres bestemte posisjoner langs sleperuten som er egnet for nødoppjekking, hvor avstanden mellom posisjonene ikke overskrider 12 timer seilas
b)dekkslasten ha en permanent plass
c)det tas hensyn til dekkslasten i konstruksjons- og operasjonskriteriene
d)dekkslasten sikres slik at den kan motstå miljøbelastninger som kan oppstå under slepeoperasjonen samtidig med krengning som følge av skade på innretningen, jf. forskrift 20. desember 1991 nr. 878 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger § 21.
(3) Under en ubegrenset operasjon skal det ikke føres dekkslast. Det skal kun være personell om bord i perioder der det er nødvendig for å gjennomføre slepeoperasjonen.

Kapittel 6. Risikovurdering og prosedyre

§ 12.Risikovurdering
(1) Før hver forflytning skal rederiet utføre en risikovurdering. Risikovurderingen skal minst omfatte
a)hvilket personell som er nødvendig for gjennomføringen av slepeoperasjonen
b)antall slepebåter som trengs, vurdert mot konsekvensen av en enkeltfeil som for eksempel linebrudd eller maskinhavari
c)slepebåtens tilstand og spesifikasjoner, inkludert slepeutstyr og -arrangement
d)slepebåtens kraftrestriksjon for å beskytte mot overbelastning av slepearrangementet
e)værforhold sett i forhold til designkriterier
f)værmeldingenes pålitelighet
g)behov for og bruk av fendring
h)sikker avstand til slepebåt ved oppkobling
i)stabilitet
j)sjøsikring
k)planlagt sleperute inkludert nødhavn og bunkringsstasjon
l)nødvendig ballastering under slepeoperasjonen
m)sårbarhets- og kritikalitetsvurdering av ballastsystemet
n)eventuelle ekstra tiltak ved slep langs kysten eller i områder med andre installasjoner og ved avgang og ankomst.
o)beredskapsplan i tilfelle operasjonskriteriene overskrides
p)tilgjengelighet av slepekraft
q)mengde olje og kjemikalier om bord målt opp mot miljøkonsekvensene ved utslipp.
(2) For oppjekkbare innretninger skal risikovurderingen i tillegg omfatte
a)bunnforhold på oppjekksposisjoner
b)pre-lasting under oppjekking inkludert akseptkriterier for minimum og maksimum tillatt nedsynking av legger på havbunn
c)sikre oppjekksposisjoner langs den planlagte sleperuten.
§ 13.Prosedyre for planlegging og gjennomføring av forflytning
(1) Innretningen skal ha en prosedyre for planlegging og gjennomføring av forflytningen. Prosedyren skal minst omfatte
a)hvordan et slep eller forflytning skal gjennomføres, inkludert samhandling mellom innretning og slepefartøy
b)hva som skal kontrolleres før og under forflytning, blant annet værvarsel, sjøsikring og værtett og vanntett lukking
c)aktuelle konstruksjons- og operasjonsbegrensninger, blant annet bølgehøyde, bølgeperiode, vind, strøm, dekkslast, dypgående og temperatur
d)diagrammer over vindkrefter som funksjon for vindhastighet, strømkrefter som funksjon for strømhastighet og bølgedriftkrefter i forhold til signifikant bølgehøyde og periode
e)stabilitetsdata
f)generalarrangement
g)spesifikasjoner om innretningens eventuelle thrusterkraft og aktuell redundans
h)ballastsystem
i)nødvendig personell og kompetanse
j)sikkerhetsutstyr
k)dimensjonerende last (FD ) for slepeutstyr og -arrangement inkludert nødslepearrangement
l)metoder for å opprette ny slepeforbindelse
m)opplysninger og bruk av eventuelle ankre
n)tiltak ved kritiske hendelser, som linebrudd, maskinhavari og ekstreme værsituasjoner. Et tiltak kan for eksempel være øking av lengde på slepeforbindelsen.
(2) For oppjekkbare innretninger skal prosedyren i tillegg omfatte sikring av legger og kontroll av leggbrønner.

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 14.Dispensasjon
(1) Sjøfartsdirektoratet kan unnta en flyttbar innretning fra ett eller flere av kravene i forskriften når rederiet søker skriftlig om unntak og ett av følgende krav er oppfylt:
a)Det godtgjøres at kravet ikke er vesentlig og at unntaket anses sikkerhetsmessig forsvarlig.
b)Det godtgjøres at kompenserende tiltak vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som kravet i forskriften.
c)Det godtgjøres at kravet hindrer utvikling og bruk av innovative løsninger når løsningen vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som kravet i forskriften.
(2) Uttalelse fra verneombud skal legges ved dispensasjonssøknaden.
§ 15.Overgangsbestemmelse

Flyttbare innretninger kan, som alternativ til § 2 til § 13, følge vedlegg I frem til neste sertifikatutstedelse dersom byggekontrakt er inngått, eller innretningen er sertifisert, før 1. januar 2016.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 17. desember 1986 nr. 2319 om forflytning og sleping av flyttbare innretninger samt slepearrangement og fortøyning av forsyningsskip på slike innretninger.

Vedlegg I 

(Vedlegg I inneholder utdrag fra forskrift 17. desember 1986 nr. 2319 om forflytning og sleping av flyttbare innretninger samt slepearrangement og fortøyning av forsyningsskip på slike innretninger. 1986-forskriften ble opphevet 1. januar 2016. Nummereringen i vedlegg I tilsvarer paragrafnummer i den opphevede forskriften). 

6. Sleping og forflytning

1. Slep eller forflytning ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri av flyttbare innretninger skal ikke finne sted uten at Sjøfartsdirektoratet er underrettet på forhånd.
2. Sleping eller forflytning ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri skal skje i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende internasjonale og norske forskrifter og regler.1, 2 Slepingen/forflytningen skal foregå på en slik måte at den er til minst mulig ulempe i området. Særlig hensyn skal tas til fiske og skipsfart.
3. Kun nødvendig personell skal være om bord på oppjekkbare innretninger under slep. Alle nødvendige sikkerhetsforanstaltninger skal tas.
4. Under slep på feltet (ikke over 12 timer mellom mulige oppjekkingsposisjoner) av en oppjekkbar innretning, skal de posisjoner hvor det er mulig og trygt å jekke opp innretningen, angis på den kursen som er avmerket på kartet. maksimal distanse mellom disse oppjekkingsposisjoner skal være slik at det er mulig å slepe til og jekke opp i den angitte posisjon i løpet av 12 timer. Den nødvendige slepekraft skal beregnes under hensyntagen til antatte strøm-, vind- og værforhold. Operasjonsmanualen skal inneholde de nødvendige opplysninger for å utføre slike beregninger.
5. Før påbegynnelse av hver 12-timers slepeperiode som nevnt i nr. 4 ovenfor (for oppjekkbare innretninger), skal det foreligge en gunstig værmelding for de følgende 72 timer for de aktuelle farvann. Videre skal det foreligge en værmelding som viser at forholdene de første 12 timer etter nedjekking vil være innenfor de maksimalt tillatte miljøforhold som er angitt i operasjonsmanualen. Nedjekking skal ellers ikke påbegynnes.
6. Før havslep (mer enn 12 timer mellom mulige oppjekkingsposisjoner) påbegynnes med en oppjekkbar innretning skal det innhentes spesiell tillatelse fra Sjøfartsdirektoratet.
7. Operasjonsmanualen skal inneholde instruks om hvorledes et slep normalt skal gjennomføres og detaljerte kontrollister eller liknende som gir nødvendige opplysninger om forberedelser, værtett og vanntett lukking, beregninger m.m. som skal gjennomføres før og under et slep og en forflytning. I tillegg skal følgende bakgrunnsinformasjon være inntatt i operasjonsmanualen:
-alle begrensede data for hver operasjonsfase under slepet/forflytningen som maksimum last, bølgehøyde, bølgeperiode, vind, strøm, dypgående, temperatur etc.
-fullstendige motstandskurver for vind, strøm og bølger opp til maksimum miljøforhold for innretningen for beregning av den totale slepemotstand innretningen kan bli utsatt for under slep, og ut ifra dette skal det være mulig å beregne nødvendig slepekraft og antall slepebåter, samt drivehastighet under ekstrem værsituasjon.
1Forskrift 6. februar 1978 nr. 9131 om slepeassistanse. (Opphevet).
2Se blant annet MSC/Circ. 884 av 21. desember 1998 «Guideline for Safe Ocean Towing».
 

7. Krav til slepearrangement

1. Flyttbare innretninger skal være utstyrt med hovedslepearrangement, nødslepearrangement og arrangement for slep i trange farvann. Hovedslepearrangement aksepteres utelatt dersom en av følgende forutsetninger er oppfylt:
a)Den flyttbare innretningen har skipsskrog, er sertifisert for å navigere selvstendig og 7 nr. 2 ellers er etterkommet, eller
b)Den flyttbare innretningen har Sjøfartsdirektoratets utstyrsklasse 3 for det dynamiske posisjoneringssystemet om bord, er sertifisert for å navigere selvstendig og 7 nr. 2 ellers er etterkommet.
2. Under slep i stille vær og uten strøm skal det alltid være til rådighet nødvendig slepekraft (eller en kombinasjon av slepekraft og egen framdriftskraft) til å oppnå en fart av minst 5 knop for halvt nedsenkbare innretninger og minst 3 knop for oppjekkbare innretninger. Ved 20 m/sek vind med tilhørende bølge og strøm på 2 m/sek. skal det videre være tilstrekkelig kraft til å holde innretningen i ro og manøvrere på en sikker måte.
3. Dersom innretningen ikke kan etterkomme kravene i nr. 2 ovenfor ved sitt eget fremdriftsmaskineri, skal den benytte slepebåt med den nødvendige slepekraft.3
4. Hovedslepearrangementet skal arrangeres for en og to slepebåter og i spesielle tilfelle for tre slepebåter.
5. Nødslepearrangement skal arrangeres for to slepebåter. Dette kan arrangeres ved å anvende den vanlige ankerlinen, eller et tilsvarende system.
6. Slepearrangementet for trange farvann skal arrangeres slik og for et slikt antall slepebåter at forsvarlig slep og manøvrering kan foretas.
7. De belastninger slepearrangementet er dimensjonert for, skal oppgis i operasjonsmanualen.
8. Under havslep, nødslep og slep i trange farvann skal det ved brudd under alle værforhold være mulig raskt å etablere ny slepeforbindelse på en forsvarlig måte. Planlagte metoder skal være angitt som bakgrunnsinformasjon i operasjonsmanualen.
9. Hovedslepearrangementet skal minst være dimensjonert for den slepekraft som er nødvendig for å:
-holde en fart på 5 eller 3 knop (se nr. 2 ovenfor) i smult vann
-holde innretningen i ro ved 20 m/sek. vind med tilhørende bølger og 2 m/sek. strøm.

Dog skal hovedslepearrangementet minst være dimensjonert for 75 tonn.

10. Konstruksjon av slepearrangement.
10.1.Hovedslepearrangement skal bestå av minst:
-To fester til innretningen.
-To kjetting-/wireforbindelser til innretningen.
-En «Trekantplate» eller tilsvarende (dersom en slepebåt anvendes).
-Ett «svakt» ledd.
-Forbindelsessjakler.
10.2.Slepfestene til innretningen skal være dimensjonert med en sikkerhet på 3 i relasjon til materialets flytegrense under hensyntagen til sleperetning 0° - 90° begge veier fra senterlinje.
10.3.Ved bruk av hanefot skal festene for denne være så langt fra hverandre som mulig.
10.4.Plasseringen, konstruksjonen og arrangementet av festene skal være slik at utskiftning av kjetting/wireforbindelsen kan foretas forholdsvis enkelt og hurtig i stille vann.
10.5.Forbindelsen til innretningen skal bestå av kjetting eller wire, eller kombinasjon av disse. Hvor denne er utsatt for særlig slitasje (f.eks. i slepeklyss), skal kjetting benyttes.
10.6.Hver kjetting/wireforbindelse skal ha en bruddstyrke på minst 3 ganger den statiske slepekraften til slepebåten og vanligvis ha en lengde tilsvarende ca. distansen mellom de to slepefester.
10.7.Wireforbindelser og «Det svake ledd» skal utstyres med kauser.
10.8.Når en slepebåt anvendes, skal «trekantplate» eller tilsvarende benyttes til å forbinde kjetting-/wireforbindelsen nevnt i nr. 11.1. ovenfor. Tillatt slepekraft vil bli den samme som pr. slepebåt utregnet etter 11.6. ovenfor.
10.9.Sjaklene i hver ende av kjetting/wireforbindelsen og i hver ende av «det svake ledd» skal ha en bruddstyrke som overstiger bruddstyrken til den sterkeste del av slepearrangementet.
10.10.«Det svake» ledd skal være den svakeste del av det komplette slepearrangement. Lengden bør være ca. 40 - 60 m, slik at tilkobling av slepebåten kan utføres i forsvarlig avstand fra innretningen. Bruddstyrken bør være ca. 2–3 ganger den maksimalt tillatte slepekraft. Det svake ledd skal plasseres mellom kjetting-/wireforbindelse (eventuelt «trekantplate») og slepebåtens slepelinje.
10.11.Det skal være mulig å hale inn kjetting-/wireforbindelsen dersom en del av slepearrangementet skulle ryke. Dette innhalingssystem kan bestå av en line fra hver kjetting-/wireforbindelse til en vinsj eller kran på innretningens dekk. Denne vinsjen eller kranen og linen som fører fra den, skal ha tilstrekkelig kapasitet til å hale inn den samlede vekt av kjetting-/wireforbindelsen med sjakler og «de svake leddene» samt 150 m med slepewire av den tyngste type som vanligvis brukes ved slep av innretningen. (Dersom det i et aktuelt slepeområde er vanndyp større enn 150 m, og det er behov for å skifte slepewire, legges aktuelt maksimalt vanndyp til grunn). Etter at kjetting-/wireforbindelsen er halt inn, skal det under alle værforhold være mulig å få demontert skadet slepelinje, samt eventuelt skifte «det svake ledd».
10.12.Følgende reservedeler skal være ombord i innretningen ved havslep:
-En kjetting-/wireforbindelse (komplett).
-Tre sjakler for «det svake ledd».
-Tre «svake ledd».
11. Utstyr som inngår i slepearrangementet så som wire, kjetting, sjakler etc. skal leveres med verkssertifikat (tilsvarende deler til laste- og losseutstyret).
12. Alternative arrangementer.

Alternative slepearrangementer som gir den samme driftssikkerhet, vil kunne anvendes.

3Jf. forskrift 6. februar 1978 nr. 9131 om slepeassistanse for boreplattformer og andre flyttbare innretninger av tilsvarende konstruksjon under forseiling på norsk sjøterritorium og i indre norske farvann.
 
0Vedlegg I endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).