Forskrift til lov om fastsettelse av referanserenter (referanserenteforskriften)

DatoFOR-2015-12-04-1410
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endretFOR-2016-06-28-864
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-12-04-95-§7
Kunngjort10.12.2015   kl. 15.00
KorttittelReferanserenteforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 4. desember 2015 med hjemmel i lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av referanserenter (referanserenteloven) § 7 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 864.

§ 1.Overgangsregler

Administratorer av fastsettelse av allment brukte referanserenter som ved ikrafttredelsen av lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av referanserenter driver virksomhet som reguleres av loven, må oppfylle kravene i eller i medhold av loven fra og med 1. januar 2017, og sende søknad om godkjennelse innen samme dato.

0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 864.
§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.