Forskrift om utforming av grensemerker i saker for jordskiftedomstolene

DatoFOR-2015-12-07-1416
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-100-§6-29, FOR-2013-06-21-737, FOR-2014-10-15-1304
Kunngjort10.12.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om utforming av grensemerker i jordskiftesaker

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Domstoladministrasjonen 7. desember 2015 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) § 6-29 siste ledd, jf. delegeringsvedtak 21. juni 2013 nr. 737 og delegeringsvedtak 15. oktober 2014 nr. 1304.

§ 1.Grensemerker satt opp av jordskiftedomstolene skal ha samme fysiske mål og krav til materiale som grensemerker satt opp med hjemmel i § 41 i matrikkelforskriften 26. juni 2009 nr. 864 jf. «spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven» fastsatt av Statens Kartverk.
§ 2.Tekst på grensemerker type 1:

Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR.

Side 2: JORDSKIFTEDOMSTOLEN.

Tekst på grensemerker type 2:

Ytre sirkel: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR.

Indre sirkel: JORDSKIFTEDOMSTOLEN.

Teksten skal være plassert slik som vist på vedlegg 1 og 2 til denne forskrift. Teksten skal ha samme pregedybde og størrelse som fastsatt av Statens Kartverk for grensemerker i medhold av matrikkelloven 17. juni 2005 nr. 101.

§ 3.Forskriften gjelder ikke merking av vernegrenser etter naturmangfoldloven 19. juni 2009 nr. 100 eller tilsvarende lover når vernegrensen ikke er sammenfallende med eiendomsgrensen.
§ 4.Grensemerker bestilt og levert jordskiftedomstolene før 1. januar 2016 kan benyttes til eksisterende lager er tomt.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2016.

Vedlegg 1. Grensemerke type 1 

sf-20151207-1416-01-01.png

Vedlegg 2. Grensemerke type 2 

sf-20151207-1416-02-01.png