Forskrift om jordskiftedommerfullmektigers myndighet

DatoFOR-2015-12-07-1431
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-100-§2-3
Kunngjort11.12.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om jordskiftedommerfullmektigers myndighet

Hjemmel: Fastsatt av Domstoladministrasjonen 7. desember 2015 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskifteloven) § 2-3 tredje ledd.

§ 1.Myndighet etter denne forskrift tildeles jordskiftedommerfullmektigen av domstolleder ved den jordskifterett hvor jordskiftedommerfullmektigen er ansatt. Fullmakten skal være skriftlig og oppbevares i jordskiftedommerfullmektigens personalmappe.
§ 2.Jordskiftedommerfullmektiger med alminnelig fullmakt kan behandle saker etter jordskifteloven kapittel 3 og 4.
§ 3.Domstolleder kan ved særlig fullmakt gi jordskiftedommerfullmektiger myndighet til å behandle saker etter jordskiftelovens kap 5.
§ 4.Det skal gå fram av rettsboken hvilken fullmakt jordskiftedommerfullmektigen har.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2016.