Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2016

DatoFOR-2015-12-08-1417
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse08.12.2015, 01.01.2016 - 31.12.2016, 01.01.2016 - 31.12.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§27, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort10.12.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om brislingfisket, 2016

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 27, § 36 og § 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:

1)I ICES' statistikkområde IV i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde IV vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.
2)I ICES' statistikkområde IIIa i Norges territorialfarvann og i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.
§ 2.Gruppekvoter

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med ringnottillatelse og pelagisk trål-/nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 20 000 tonn havbrisling i EU-sonen.

Uten hinder av forbudet i § 1, kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske og lande kystbrisling i Skagerrak. Fangsten avregnes kvantumet på 2 496 tonn i avtalen mellom EU og Norge.

Kapittel 2. Fartøy med ringnottillatelse og fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

§ 3.Fredningsperiode i havbrislingfisket

Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 31. juli.

§ 4.Påmelding til fisket

For å sikre en hensiktsmessig avvikling og fordeling av fisket etter brisling i EU-sonen, gjennomføres fisket i 2016 etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Norges Sildesalgslag innen mandag 14. desember 2015 kl. 24.00.

§ 5.Utseilingsrekkefølge etter loddtrekning

Etter påmeldingsfristens utløp avgjøres utseilingsrekkefølgen ved loddtrekning. Grunnlaget for å delta er identitetsnummeret til det enkelte fartøys spesielle tillatelse (ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse), slik det er registrert i Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister.

Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og forestår avvikling av utseiling i henhold til trekningslisten. Fartøy som har fått utseiling skal rapportere utseiling til Norges Sildesalgslag, og deretter daglig kl 12 om fangst siden siste melding.

Utseilingsrekkefølgen etter trekningslisten gjelder fra og med 1. januar til og med 31. mars.

§ 6.Siste utseilingsfrist

Fartøy som har fått adgang til utseiling av Norges Sildesalgslag, må ha tatt utseiling senest 11. januar 2016 kl. 24.00. Maksimalkvoten bortfaller for fartøy som ikke har tatt utseiling innen fristen. Dersom fartøyet frafaller å fiske maksimalkvoten første kvartal, går Norges Sildesalgslag videre på trekningslisten. Når Norges Sildesalgslag går videre på trekningslisten må fartøy ha tatt utseiling senest 72 timer etter at Norges Sildesalgslag har gitt fartøyet adgang.

Eventuelt fiske på restkvantum senere i reguleringsåret skjer etter vanlig utseilingsordning ved melding til Norges Sildelsalgslag om utseiling. Maksimalkvote fastsatt med hjemmel i denne forskrift, gjelder hele reguleringsåret.

§ 7.Loddtrekningens virkning for utseiling i 2017

Spesiell tillatelse som etter identitetsnummeret har fått adgang til å delta 1. kvartal 2016, trekkes ut nederst på en eventuell trekningsliste for 2017.

§ 8.Maksimalkvote ved fiske i EU-sonen

Maksimalkvoten for fartøy ved fiske i EU-sonen er 550 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten.

Kapittel 3. Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen

§ 9.Fredningstid for kystbrisling

I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli er det med hjemmel i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 35a forbudt å fiske kystbrisling.

Med hjemmel i paragrafen nevnt i første ledd, er det adgang til å gjøre unntak fra, eller forlenge fredningstiden mv.

§ 10.Adgang til å delta.

Uten hinder av § 1 kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske brisling i Norges territorialfarvann.

Kapittel 4. Fellesbestemmelser

§ 11.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvote som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

Kapittel 5. Straff og ikrafttredelse

§ 12.Straff

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016, med unntak av § 4 og § 5 som trer i kraft straks. Videre gjelder § 7 til og med 31. desember 2017.