Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann i 2016

DatoFOR-2015-12-09-1419
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1978-04-28-20-§1, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§59, LOV-2003-06-27-57-§5
Kunngjort10.12.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om forbud mot sildefiske ved Svalbard, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 9. desember 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering ved fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone § 5.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

§ 2.Generelt forbud

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

§ 3.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 4.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.