Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2016

DatoFOR-2015-12-09-1422
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§59, FOR-1977-06-03-6-§3
Kunngjort10.12.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om forbud mot sildefiske, Svalbard, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 9. desember 2015 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

§ 2.Generelt forbud

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

§ 3.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 4.Straff og inndragning

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.