Forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Egypt

DatoFOR-2015-12-11-1433
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse11.12.2015
Sist endretFOR-2016-05-25-536
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-04-27-14-§1
Kunngjort11.12.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om restriktive tiltak mot visse personer, Egypt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015 med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 1. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 536.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
§ 2.Innarbeiding av forordning (EU) nr. 270/2011
(1) Forordning (EU) nr. 270/2011 om restriktive tiltak mot visse personer, enheter og organer i lys av situasjonen i Egypt (som endret av forordning (EU) nr. 1099/2012), gjelder som forskrift i sin vedlagte form, og med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.
(2) Henvisningene til medlemsstat, medlemsstaten, medlemsstater, EU og Den europeiske union skal forstås som «Norge», med følgende unntak:
a.«EU» i artikkel 5 og artikkel 6 nr. 1 skal forstås som også å omfatte Norge.
(3) Henvisningene til «kompetente myndigheter», også i enkelte tilfeller med referanser til nettsidene oppført i vedlegg II, skal forstås som «Utenriksdepartementet».
(4) Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstatene og Kommisjonen kommer til anvendelse. Det gjør heller ikke bestemmelser om at fysiske og juridiske personer, enheter og organer skal gi opplysninger til Kommisjonen. Videre er også følgende bestemmelser EU-interne og kommer ikke til anvendelse: artikkel 10–16. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg II.
§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3.

§ 4.Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot visse personer i lys av situasjonen i Egypt.

§ 5.Endring av forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg A 

Konsolidert versjon av 1.7.2013

0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 536.

RÅDSFORORDNING (EU) NR. 270/2011
av 21. mars 2011
om restriktive tiltak mot visse personer, enheter og organer i lys av situasjonen i Egypt

Artikkel 1

I denne forordning menes med

a)«penger»: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder men ikke begrenset til
i)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
ii)innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,
iii)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
iv)renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva,
v)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
vi)remburser, konnossementer og pantebrev,
vii)dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser,
b)«frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
c)«formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
d)«frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,
e)«EUs territorium»: de av medlemsstatenes territorier der traktaten om Den europeiske unions virkemåte kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i traktaten, herunder i deres luftrom.
Artikkel 2
1. Alle penger og formuesgoder som tilhører eller eies, innehas eller kontrolleres av personer som i henhold til artikkel 1 nr. 1 i beslutning 2011/172/FUSP anses å være ansvarlige for å ha urettmessig tilegnet seg egyptiske offentlige midler, eller fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer tilknyttet disse personene, oppført i vedlegg I, skal fryses.
2. Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg I.
3. Det er forbudt forsettlig å delta i virksomhet som direkte eller indirekte har som formål eller virkning å omgå tiltakene nevnt i nr. 1 og 2.
Artikkel 3
1. Vedlegg I inneholder begrunnelsen for at de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene er listeført.
2. Vedlegg I inneholder også, der det er tilgjengelig, nødvendige opplysninger for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og -sted, registreringsnummer og forretningsadresse.
Artikkel 4
1. Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene
a)er nødvendige for å dekke grunnleggende behov hos fysiske personer oppført i vedlegg I og familiemedlemmene de forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
b)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
c)utelukkende skal gå til betaling av avgifter og administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder, eller
d)er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, forutsatt at medlemsstaten minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet alle øvrige medlemsstater og Kommisjonen om begrunnelsen for at den mener at en bestemt tillatelse bør gis.
2. Vedkommende medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1.
Artikkel 5
1. Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at
a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en voldgiftsdom avsagt før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 2 ble oppført i vedlegg I, eller for en rettslig eller administrativ beslutning fastsatt i EU eller en rettslig beslutning som er rettskraftig i vedkommende medlemsstat, før eller etter denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)beslutningen ikke er til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg I, og
d)anerkjennelse av beslutningen ikke strider mot grunnleggende rettsstatsprinsipper i den berørte medlemsstaten.
2. Vedkommende medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til denne artikkel.
Artikkel 6
1. Bestemmelsen i artikkel 2 nr. 2 gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av
a)renter eller annen avkastning på disse kontiene, eller
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 2 ble oppført i vedlegg I, eller
c)beløp forfalt til betaling i henhold til rettslige, administrative eller voldgiftsmessige beslutninger som er truffet i EU, eller som er rettskraftige i vedkommende medlemsstat,

når disse rentene eller andre inntekter og betalinger fryses i henhold til artikkel 2 nr. 1.

2. Bestemmelsen i artikkel 2 nr. 2 skal ikke forhindre finans- eller kredittinstitusjoner i EU i å godskrive frosne konti når de mottar penger overført til en konto tilhørende listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette vedkommende kompetente myndighet om slike transaksjoner.
Artikkel 7

I tilfeller der fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I skal betale beløp forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende person, enhet eller organ har inngått eller pådratt seg før den dato de ble oppført i vedlegg I, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at

a)vedkommende myndighet har fastslått at
i)pengene eller formuesgodene skal brukes som betaling fra en person, en enhet eller et organ oppført i vedlegg I, og
ii)betalingen ikke er i strid med artikkel 2 nr. 2,
b)den berørte medlemsstaten minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om hva den er kommet fram til, og om at tillatelse vil bli gitt.
Artikkel 8
1. Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordning, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller for deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.
2. Forbudet fastsatt i artikkel 2 nr. 2 skal ikke medføre noen form for ansvar for de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene som har stilt penger eller formuesgoder til rådighet, dersom de ikke hadde kjennskap til eller rimelig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med dette forbudet.
Artikkel 9
1. Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer
a)omgående gi opplysninger som kan fremme overholdelse av denne forordning, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med artikkel 2 nr. 1, til den kompetente myndigheten i medlemsstaten der de er bosatt eller befinner seg, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, og gi opplysningene, direkte eller gjennom medlemsstatene, til Kommisjonen, og
b)samarbeide med den kompetente myndigheten om en eventuell verifisering av disse opplysningene.
2. Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne artikkel, skal brukes bare til det formål den gis eller mottas for.
3. Bestemmelsen i nr. 2 skal ikke hindre medlemsstater i å dele, i samsvar med deres nasjonale lovgivning, slike opplysninger med de relevante myndigheter i Egypt og andre medlemsstater dersom det er nødvendig for å bidra til at aktiva som er urettmessig tilegnet, blir tilbakeført.
Artikkel 10

Kommisjonen og medlemsstatene skal umiddelbart underrette hverandre om tiltak de treffer i henhold til denne forordning, og skal gi hverandre all annen relevant og tilgjengelig informasjon i forbindelse med denne forordning, særlig om problemer med brudd på og håndheving av bestemmelsene samt rettsavgjørelser truffet av nasjonale domstoler.

Artikkel 11

Kommisjonen har fullmakt til å endre vedlegg II på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene.

Artikkel 12
1. Når Rådet beslutter at en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ skal omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 2 nr. 1, skal vedlegg I endres tilsvarende.
2. Rådet skal meddele beslutningen omtalt i nr. 1, herunder begrunnelsen for listeføringen, til vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ enten direkte, dersom adressen er kjent, eller ved offentliggjøring av en kunngjøring, der personen, enheten eller organet gis anledning til å fremlegge merknader.
3. Dersom det fremlegges merknader eller fremkommer vesentlige nye bevis, skal Rådet ta beslutningen omtalt i nr. 1 opp til fornyet behandling og informere personen, enheten eller organet om dette.
4. Listen i vedlegg I skal gjennomgås med jevne mellomrom og minst hver tolvte måned, regnet fra 21. mars 2011.
Artikkel 13
1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i denne forordning og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene skal være effektive, forholdsmessige og forebyggende.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer av reglene.
Artikkel 14

Der denne forordning inneholder et pålegg om å underrette, informere eller på annet vis kommunisere med Kommisjonen, skal adressen og andre kontaktopplysninger angitt i vedlegg II benyttes.

Artikkel 15

Denne forordning får anvendelse

a)på EUs territorium,
b)om bord i alle luftfartøyer og fartøyer under en medlemsstats jurisdiksjon,
c)for alle personer innenfor eller utenfor EUs territorium som er statsborgere i en medlemsstat,
d)for alle juridiske personer, enheter og organer etablert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,
e)for alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet drevet helt eller delvis i EU.
Artikkel 16

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Annex I. List of natural and legal persons, entities and bodies referred to in Article 2 (1)

EUs konsoliderte liste over personer og enheter underlagt restriktive tiltak er tilgjengelig her. Listeførte med landkode («programme») EGY er listeført under denne forskrift.

Annex II
List of competent authorities in the Member States referred to in Articles 4(1) and 5(1), Article 7 and Article 9(1)(a) and address for notifications to the Commission 

A. Competent authorities in each Member State: 

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/pages/view/5519 

CZECH REPUBLIC

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DENMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ 

GERMANY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRELAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GREECE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ 

SPAIN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx/ 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

ITALY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITHUANIA

http://www.urm.lt 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions 

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NETHERLANDS

http://www.minbuza.nl/sancties 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLAND

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner 

UNITED KINGDOM

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities 

B. Address for notifications to or other communication with the Commission: 

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873