Forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Guinea-Bissau

DatoFOR-2015-12-11-1434
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse11.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-04-27-14-§1
Kunngjort11.12.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om restriktive tiltak, Guinea-Bissau

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015 med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 1. Fremmet av Utenriksdepartementet.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
§ 2.Innarbeiding av forordning (EU) nr. 377/2012
(1) Forordning (EU) nr. 377/2012 om restriktive tiltak mot visse personer, enheter og organer som truer freden, sikkerheten eller stabiliteten i Republikken Guinea-Bissau (som endret av forordningene (EU) nr. 458/2012, (EU) nr. 517/2013 og (EU) nr. 559/2013) gjelder som forskrift i sin vedlagte form og med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.
(2) Henvisningene til medlemsstater, EU og Den europeiske union skal forstås som «Norge».
(3) Henvisningene til medlemsstatenes kompetente myndigheter, i enkelte tilfelle med referanser til vedlegg II, skal forstås som «Utenriksdepartementet».
(4) Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstater og kommisjonen kommer til anvendelse. Videre er også artikkel 10 til 15 EU-interne og kommer ikke til anvendelse. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg II.
§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3.

§ 4.Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene og sanksjonene mot Guinea-Bissau.

§ 5.Endring av forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften.

§ 6.Forskriftens ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg A

RÅDSFORORDNING (EU) NR. 377/2012
av 3. mai 2012
om restriktive tiltak mot visse personer, enheter og organer som truer freden, sikkerheten eller stabiliteten i Republikken Guinea-Bissau

Artikkel 1

I denne forordning menes med

a)«penger»: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder, men ikke begrenset til
i)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
ii)innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,
iii)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
iv)renter, utbytte og andre inntekter eller verdier påløpt eller generert av aktiva,
v)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
vi)remburser, konnossementer og pantebrev, og
vii)dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser,
b)«frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
c)«formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
d)«frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder, men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,
e)«EUs territorium»: de av medlemsstatenes territorier der traktaten Den europeiske unions virkemåte kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i traktaten, herunder deres luftrom.
Artikkel 2
1. Alle penger og formuesgoder som tilhører, eies, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer, enheter og organer som i henhold til beslutning 2012/237/FUSP artikkel 2 nr. 1 av Rådet anses som enten i) å være involvert i eller støtte handlinger som truer freden, sikkerheten eller stabiliteten i Republikken Guinea-Bissau eller ii) å være tilknyttet disse personene, enhetene eller organene, som er oppført i vedlegg I, skal fryses.
2. Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for de fysiske og juridiske personene, enhetene og organene som er oppført på listen i vedlegg I.
3. Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som direkte eller indirekte har som formål eller følge å omgå tiltakene nevnt i nr. 1 og 2.
Artikkel 3
1. Vedlegg I inneholder begrunnelsene for at de berørte personer, enheter og organer er listeført.
2. Vedlegg I inneholder også, der det er tilgjengelig, nødvendige opplysninger for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og -sted, registreringsnummer og forretningsadresse.
Artikkel 4
1. Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, kan gjøre unntak fra artikkel 2 og, på de vilkår de finner hensiktsmessige, gi tillatelse til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene
a)er nødvendige for å dekke de grunnleggende behov hos personer oppført i vedlegg I og familiemedlemmene de forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og legebehandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og offentlige avgifter,
b)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
c)utelukkende skal brukes til betaling av avgifter og administrasjonsgebyrer for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder, eller
d)er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, forutsatt at medlemsstaten minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet alle øvrige medlemsstater og Kommisjonen om begrunnelsen for at den mener at en bestemt tillatelse bør gis.
2. Medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som er gitt i henhold til nr. 1.
Artikkel 5
1. Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, kan gjøre unntak fra artikkel 2 og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at
a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en rettslig, administrativ eller voldgiftsmessig tilbakeholdsrett fastsatt før den dato da den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 2 ble omfattet av vedlegg I, eller for en rettslig beslutning truffet av en domstol, et forvaltningsorgan eller en voldgiftsdomstol før denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom en slik tilbakeholdsrett eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)tilbakeholdsretten eller beslutningen ikke er til fordel for en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ oppført på listen i vedlegg I, og
d)anerkjennelsen av tilbakeholdsretten eller beslutningen ikke er i strid med grunnleggende rettsstatsprinsipper i den berørte medlemsstaten.
2. Medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som er gitt i henhold til nr. 1.
Artikkel 6
1. Bestemmelsene i artikkel 2 nr. 2 gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av
a)renter eller andre former for avkastning på disse kontiene, eller
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før datoen da den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 2 ble oppført i vedlegg I,

når disse rentene, avkastningene eller betalingene er frosset i henhold til artikkel 2 nr. 1.

2. Bestemmelsene i artikkel 2 nr. 2 skal ikke forhindre finans- eller kredittinstitusjoner i EU i å godskrive frosne konti når de mottar penger overført til en konto tilhørende listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette vedkommende kompetente myndighet om slike transaksjoner.
Artikkel 7
1. Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordning, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.
2. Forbudet fastsatt i artikkel 2 nr. 2 skal ikke medføre noen form for ansvar for de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene som har stilt penger eller formuesgoder til rådighet, dersom de ikke hadde kjennskap til eller rimelig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med dette forbudet.
Artikkel 8
1. Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer
a)omgående gi opplysninger som kan fremme overholdelse av denne forordning, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med artikkel 2, til de kompetente myndigheter i medlemsstaten der de er bosatt eller befinner seg, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, og gi opplysningene, direkte eller gjennom den kompetente myndigheten, til Kommisjonen, og
b)samarbeide med denne kompetente myndigheten om verifiseringen av opplysningene.
2. Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne artikkel, skal bare brukes til det formål den gis eller mottas for.
Artikkel 9

Kommisjonen og medlemsstatene skal umiddelbart underrette hverandre om tiltak de treffer i henhold til denne forordning, og skal gi hverandre alle andre relevante tilgjengelige opplysninger i forbindelse med denne forordning, særlig om problemer med brudd på og håndheving av bestemmelsene samt rettsavgjørelser fra nasjonale domstoler.

Artikkel 10

Kommisjonen har fullmakt til å endre vedlegg II på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene.

Artikkel 11
1. Når Rådet beslutter at en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ skal omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 2 nr. 1, skal vedlegg I endres tilsvarende.
2. Rådet skal meddele sin beslutning, herunder begrunnelsen for listeføringen, til den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i nr. 1, enten direkte, dersom adressen er kjent, eller ved offentliggjøring av en kunngjøring, der den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet gis anledning til å komme med merknader.
3. Dersom det kommer merknader eller fremlegges vesentlige nye bevis, skal Rådet ta beslutningen opp til fornyet behandling og informere den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet om dette.
4. Listen i vedlegg I skal gjennomgås med jevne mellomrom og minst hver tolvte måned.
Artikkel 12
1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på denne forordning og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene må være effektive, forholdsmessige og forebyggende.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer av reglene.
Artikkel 13

Der denne forordning inneholder et pålegg om å underrette, informere eller på annet vis kommunisere med Kommisjonen, skal adressen og andre kontaktopplysninger angitt i vedlegg II benyttes.

Artikkel 14

Denne forordning får anvendelse:

a)på EUs territorium, herunder i EUs luftrom,
b)om bord i alle luftfartøyer og fartøyer under en medlemsstats jurisdiksjon,
c)for alle personer innenfor eller utenfor EUs territorium som er statsborgere i en medlemsstat,
d)for alle juridiske personer, enheter og organer etablert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,
e)for alle juridiske personer, enheter eller organer med hensyn til forretningsvirksomhet drevet helt eller delvis i EU.
Artikkel 15

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Vedlegg I
Liste over juridiske personer, enheter og organer nevnt i artikkel 2 nr. 1 og 2 nr. 2.
NameIdentifying information (date and place of birth (d.o.b. and p.o.b.), passport/ID card number, etc.)Grounds for listingDate of designation
1.General António INJAI (a.k.a. António INDJAI)Nationality: Guinea-Bissau
d.o.b.: 20 January 1955
p.o.b.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guiné-Bissau
Parentage: Wasna Injai and Quiritche Cofte
Official function: Lieutenant General Chief of Staff to the Armed Forces
Passport: Diplomatic passport AAID00435
Date of issue: 18/02/2010
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 18/02/2013
António Injai was personally involved in planning and leading the mutiny of 1 April 2010, culminating with the illegal apprehension of the Prime Minister, Carlo Gomes Junior, and the then Chief of Staff of the Armed Forces, José Zamora Induta; during the 2012 electoral period, in his capacity as Chief of Staff of the Armed Forces, Injai made statements threatening to overthrow the elected authorities and to put an end to the electoral process; António Injai has been involved in the operational planning of the coup d'état of 12 April 2012.
In the aftermath of the coup, the first communiqué by the «Military Command» was issued by the Armed Forces General Staff, which is led by General Injai.
3.5.2012
2.Major General Mamadu TURE (N'KRUMAH)Nationality - Guinea-Bissau
d.o.b. 26 April 1947
Official function: Deputy Chief of Staff to the Armed Forces
Diplomatic Passport no DA0002186
Date of issue: 30.03.2007
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 26.08.2013
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.3.5.2012
3.General Estêvão NA MENAd.o.b. 07 March 1956
Official function: Inspector-General of the Armed Forces
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.3.5.2012
4.Brigadier General Ibraima CAMARA (a.k.a. «Papa Camara»)Nationality - Guinea-Bissau
d.o.b. 11 May 1964
Parentage: Suareba Camara and Sale Queita
Official function: Chief of Staff of the Air Force
Diplomatic Passport no AAID00437
Date of Issue: 18.02.2010
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 18.02.2013
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.3.5.2012
5.Lieutenant colonel Daba NA WALNA (a.k.a. «Daba Na Walna)Nationality - Guinea-Bissau
d.o.b. 6 June 1966
Parentage: Samba Naualna and In-Uasne Nanfafe
Official function: Spokesperson of the «Military Command»
Passport no SA 0000417
Date of issue: 29.10.2003
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 10.03.2013
Spokesperson of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.3.5.2012
6.General Augusto MÁRIO CÓOfficial function: Army Chief of Staff.Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.3.5.2012
7.General Saya Braia Na NHAPKANationality: Guinea-Bissau
Official function: Chief of the Presidential Guard
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.1.6.2012
8.Colonel Tomás DJASSINationality: Guinea-Bissau
D.o.b.: 18 September 1968
Official function: Commander of the National Guard
Passport: AAIS00820
Date of issue: 24.11.2010
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 27.04.2012
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012. Close advisor to Armed Forces Chief of Staff António Injai.1.6.2012
9.Colonel Cranha DANFÁNationality: Guinea-Bissau
Official function: Head of Operations of the Armed Forces Joint Staff
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012. Close advisor to Armed Forces Chief of Staff António Injai.1.6.2012
10.Colonel Celestino de CARVALHONationality: Guinea-Bissau
D.o.b.: 14.06.1955
Parentage: Domingos de Carvalho e Josefa Cabral
Official function: President of the National Defence Institute
Passport: Diplomatic passport DA0002166
Date of issue: 19.02.2007
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 15.04.2013
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012. Former Air Force Chief of Staff. His presence in a delegation which met with ECOWAS on April 26th confirms his participation in the «Military Command» .1.6.2012
11.Captain (Navy) Sanhá CLUSSÉNationality: Guinea-Bissau
Date of Birth: 28 September 1965
Parentage: Clusse Mutcha and Dalu Imbungue
Official function: Acting Navy Chief of Staff
Passport: SA 0000515
Date of issue: 08.12.2003
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 29.08.2013
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012. His presence in a delegation which met with ECOWAS on April 26th confirms his participation in the «Military Command».1.6.2012
12.Lieutenant-colonel Júlio NHATENationality: Guinea-Bissau
Year of Birth: 1972
Official function: Commander of the Paratroop Regiment
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012. Lt Col Júlio Nhate conducted the military operation supporting the coup of 12 April 2012.1.6.2012
13.Lieutenant-colonel Tchipa NA BIDONNationality: Guinea-Bissau
Date of Birth: 28 May 1954
Parentage: «Nabidom»
Official function: Head of the Military Intelligence
Passport: Diplomatic Passport DA0001564
Date of issue: 30.11.2005
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 15.05.2011
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.1.6.2012
14.Lieutenant-colonel Tcham NA MAN (a.k.a. Namam)Nationality: Guinea-Bissau
D.o.b.: 27 February 1953
Parentage: Biute Naman and Ndjade Na Noa
Official function: Head of the Armed Forces Military Hospital
Passport: SA0002264
Date of issue: 24.07.2006
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 23.07.2009
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012. Lieutenant-colonel Tcham Na Man is also a member of the Military High Command.1.6.2012
15.Major Samuel FERNANDESNationality: Guinea-Bissau
Date of Birth: 22 January 1965
Parentage: José Fernandes e Segunda Iamite
Official function: Assistant to the Chief of Operations of the National Guard
Passport: AAIS00048
Date of issue: 24.03.2009
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 24.03.2012
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.1.6.2012
16.Major Idrissa DJALÓNationality: Guinea-Bissau
D.o.b.: 18 December 1954
Official function: Protocol advisor to the Armed Forces Chief of Staff and subsequently, Colonel and Chief of Protocol of the Headquarters of the Armed Forces
Passport: AAISO40158
Date of issue: 2.10.2012
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 2.10.2015
Point of Contact for the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012 and one of its most active members. He was one of the first officers to publicly assume his affiliation to the «Military Command», having signed one of its first communiqués (No 5, dated 13 April 2012). Major Djaló also belongs to the Military Intelligence.18.7.2012
17.Commander (Navy) Bion NA TCHONGO (a.k.a. Nan TchongoNationality: Guinea-Bissau
D.o.b: 8 April 1961
Parentage: Cunha Nan Tchongo and Bucha Natcham
Official function: Chief of the Naval Intelligence
Passport: Diplomatic passport DA0001565
Date of issue: 01.12.2005
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 30.11.2008
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.1.6.2012
18.Commander (Navy) Agostinho Sousa CORDEIRONationality: Guinea-Bissau
D.o.b.: 28 May 1962
Parentage: Luis Agostinho Cordeiro and Domingas Soares
Official function: Chief of Logistics of the Armed Forces Joint Staff
Passport: SA0000883
Date of issue: 14.04.2004
Place of issue: Guinea-Bissau
Date of expiry: 15.04.2013
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 20121.6.2012
19.Captain Paulo SUNSAINationality: Guinea-Bissau
Official function: Assistant to the North Region Military Commander
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.1.6.2012
20.Lieutenant Lassana CAMARÁNationality: Guinea-Bissau
Official function: Chief of the Financial Services of the Armed Forces
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012. Responsible for Misappropriation of publics funds belonging to Customs, the Transports Directorate-General and the Border and Migration Directorate-General. These funds finance the «Military Command».1.6.2012
21.Lieutenant Julio NA MANNationality: Guinea-Bissau
Official function: Aide-de-Camp of the Chief of Staff of the Armed Forces
Member of the «Military Command» which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012. Lt Na Man was active in the operational command of the 12 April coup, under orders from António Injai. He has also taken part, on behalf of the «Military Command», in meetings with political parties.1.6.2012
Vedlegg II
Nettsider for informasjon om de kompetente myndigheter i EUs medlemsstater nevnt i artiklene 4 nr. 1, 5 nr. 1 og 8 nr. 1, samt adresse for notifikasjon til EU-kommisjonen 

A. Competent authorities in each Member State: 

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519 

CZECH REPUBLIC

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DENMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

GERMANY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRELAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GREECE

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPAIN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx/ 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

CROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITHUANIA

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions 

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NETHERLANDS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLAND

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner 

UNITED KINGDOM

www.fco.gov.uk/competentauthorities 

B. Address for notifications to, or other communication with, the European Commission: 

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

Unit FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73