Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak i lys av situasjonen i Sør-Sudan

DatoFOR-2015-12-11-1435
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse11.12.2015
Sist endretFOR-2017-03-30-413
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4-§1, LOV-2001-04-27-14-§1
Kunngjort11.12.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om sanksjoner og restriktive tiltak, Sør-Sudan

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015 med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd § 1 samt lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestater eller rørsler § 1. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 30 mars 2017 nr. 413.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
§ 2.Innarbeiding av forordning (EU) 2015/735
(1) Forordning (EU) 2015/735 av 7. mai 2015 om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Sør-Sudan, med senere endringer, gjelder som forskrift i sin vedlagte form, med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.
(2) Henvisningene til medlemsstater, EU og Den europeiske union skal forstås som «Norge», med følgende unntak:
a)«EU» i artikkel 3 skal kun forstås som å omfatte EU
b)EU og EUs medlemsstater i artikkel 4 og artikkel 13 nr. 3 skal forstås som også å omfatte Norge.
(3) Henvisningene til medlemsstatenes kompetente myndigheter skal forstås som «Utenriksdepartementet».
(4) Henvisningene til virkeområdet i artikkel 26 skal forstås som «forskriftens virkeområde slik dette er fastlagt i § 1».
(5) Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstater og Kommisjonen kommer til anvendelse. Det gjør heller ikke bestemmelser om at fysiske og juridiske personer, enheter og organer skal gi opplysninger til Kommisjonen. Videre er også artikkel 18 til 25 og artikkel 27 til 28 EU-interne og kommer ikke til anvendelse. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg III.
(6) I forskriftens vedlegg I er listen i forordningens vedlegg I erstattet med lenke til FNs liste over personer og enheter som er identifisert av FNs sikkerhetsråds komité etablert i medhold av sikkerhetsrådsresolusjon 2206 (2015).
(7) Forordningens henvisninger til vedlegg I til III skal forstås som henvisninger til denne forskrifts vedlegg I til III.
0Endret ved forskrift 30 mars 2017 nr. 413.
§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3.

§ 4.Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot Sør-Sudan.

§ 5.Endring av forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften.

§ 6.Forskriftens ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg A

0Forordningstekst endret ved forskrift 30 mars 2017 nr. 413.

RÅDSFORORDNING (EU) 2015/735
av 7. mai 2015
om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Sør-Sudan

Artikkel 1

I denne forordning menes med

a)«formidlingstjenester»:
i)forhandling eller organisering av transaksjoner med henblikk på kjøp, salg eller levering av varer og teknologi eller av finansielle og tekniske tjenester fra et tredjeland til et annet tredjeland, eller
ii)salg eller kjøp av varer og teknologi eller av finansielle og tekniske tjenester som befinner seg i tredjeland med henblikk på overføring til et annet tredjeland,
b)«krav»: ethvert omtvistet eller uomtvistet krav som er fremsatt før eller etter datoen for denne forordnings ikrafttredelse, i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon, særlig
i)krav om oppfyllelse av enhver forpliktelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon,
ii)krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en finansiell garanti eller motgaranti, uansett form,
iii)krav om kompensasjon med hensyn til en kontrakt eller transaksjon,
iv)motkrav,
v)krav om anerkjennelse eller fullbyrdelse, herunder ved eksigibilitet, av en dom, en voldgiftsdom eller en tilsvarende avgjørelse, uansett hvor den er avsagt eller truffet,
c)«kontrakt eller transaksjon»: enhver transaksjon, uansett form og uansett hvilke lover som kommer til anvendelse, bestående av en eller flere kontrakter eller lignende forpliktelser som er inngått mellom samme eller forskjellige parter; for dette formål omfatter uttrykket «kontrakt» obligasjoner, garantier og motgarantier, særlig finansielle garantier og motgarantier, og enhver kreditt, enten den er juridisk uavhengig av kontraktsforholdet eller ikke, samt enhver tilknyttet bestemmelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til transaksjonen,
d)«kompetente myndigheter»: medlemsstatenes kompetente myndigheter som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III,
e)«formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
f)«frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,
g)«frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
h)«penger»: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder men ikke begrenset til
i)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
ii)innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,
iii)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
iv)renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva,
v)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
vi)remburser, konnossementer og pantebrev og
vii)dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser,
i)«faglig bistand»: enhver form for faglig støtte i forbindelse med reparasjon, utvikling, produksjon, montering, prøving eller vedlikehold eller enhver annen form for teknisk tjeneste, uansett om den faglige bistanden ytes som instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter eller konsulenttjenester; faglig bistand omfatter også muntlig bistand,
j)«EUs territorium»: de av medlemsstatenes territorier der traktaten om Den europeiske unions virkemåte kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i traktaten, herunder i deres luftrom.
Artikkel 2

Det er forbudt

a)å yte faglig bistand eller formidlingstjenester knyttet til militær virksomhet eller til levering, produksjon, vedlikehold eller bruk av våpen og alle typer tilhørende materiell, herunder våpen og ammunisjon, militære kjøretøyer og militært materiell, paramilitært materiell og tilhørende reservedeler, direkte eller indirekte til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Sør-Sudan,
b)å yte finansiering eller finansiell bistand knyttet til militær virksomhet, særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring samt forsikring og gjenforsikring, i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av våpen og tilhørende materiell eller yting av tilknyttet faglig bistand, direkte eller indirekte til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Sør-Sudan.
Artikkel 3
1. Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse til yting av finansiering eller finansiell bistand, faglig bistand eller formidlingstjenester knyttet til
a)ikke-dødbringende militært materiell som utelukkende er bestemt til humanitære formål, overvåking av menneskerettigheter eller beskyttelsesformål eller til FNs, Den afrikanske unions (AU), EUs eller den regionale samarbeidsorganisasjonen IGADs programmer for institusjonsbygging,
b)materiell bestemt til EUs, FNs og AUs krisehåndteringsoperasjoner,
c)mineryddingsutstyr og materiell til bruk ved minerydding,
d)støtte til reformprosessen i Sør-Sudans sikkerhetssektor.
2. Tillatelse skal ikke gis for aktiviteter som allerede har funnet sted.
Artikkel 4

Bestemmelsene i artikkel 2 får ikke anvendelse på vernetøy, herunder skuddsikre vester og militærhjelmer, som er midlertidig eksportert til Sør-Sudan av personell fra EU eller EUs medlemsstater, FN eller IGAD eller av representanter for mediene, humanitære arbeidere, bistandsarbeidere og tilknyttet personell, og som utelukkende er til deres personlige bruk.

Artikkel 5
1.Alle penger og formuesgoder som tilhører eller eies, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I, skal fryses. Vedlegg I skal omfatte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer identifisert av FNs sikkerhetsråds komité etablert i medhold av sikkerhetsrådsresolusjon 2206 (2015) («Sanksjonskomiteen») som ansvarlige for eller medvirkende til eller som har deltatt direkte eller indirekte i handlinger eller utforming av retningslinjer som truer fred, sikkerhet eller stabilitet i Sør-Sudan, i medhold av § 6, § 7, § 8 og § 12 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2206 (2015).
2.Alle penger og formuesgoder som tilhører eller eies, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg II, skal fryses. Vedlegg II skal omfatte fysiske og juridiske personer, enheter eller organer som har blitt identifisert av Rådet i medhold av artikkel 6 (1)(b) i Rådsbeslutning 2015/740 (CFSP) som fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som hindrer den politiske prosessen i Sør-Sudan, herunder gjennom voldshandlinger eller brudd på våpenhvileavtaler, og personer som er ansvarlige for alvorlige brudd på menneskerettighetene i Sør-Sudan, samt fysiske og juridiske personer, enheter eller organer tilknyttet dem.
3.Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg I og II.
Artikkel 6

Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 (1) og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at følgende vilkår er oppfylt:

a)Den kompetente myndigheten har besluttet at pengene eller formuesgodene er:
i)nødvendige for å dekke grunnleggende behov hos fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
ii)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand, eller
iii)utelukkende skal gå til betaling av avgifter og administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder,

og

b)vedkommende medlemsstat har underrettet Sanksjonskomiteen om beslutningen omtalt under bokstav a) og dens intensjon om å innvilge tillatelse, og Sanksjonskomiteen innen fem virkedager fra tidspunktet for underretning ikke har motsatt seg slik handling.
Artikkel 7

Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 (1) og gi tillatelse til å frigi eller gjøre tilgjengelig visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

a)Medlemsstatens kompetente myndigheter har besluttet at pengene eller formuesgodene er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter;
b)Medlemsstaten har underrettet Sanksjonskomiteen om beslutningen og Sanksjonskomiteen har godkjent beslutningen.
Artikkel 8
1. Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 (2) og gi tillatelse til å frigi eller gjøre tilgjengelig visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at pengene eller formuesgodene er
a)nødvendige for å dekke grunnleggende behov hos fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg II, og familiemedlemmer disse fysiske personene forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
b)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
c)utelukkende skal gå til betaling av avgifter og administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder, eller
d)nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, forutsatt at vedkommende kompetente myndighet minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet de øvrige medlemsstatenes kompetente myndigheter og Kommisjonen om begrunnelsen for at den mener at det bør gis særskilt tillatelse.
e)Vedkommende medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1.
Artikkel 9

Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 (1) og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en rettslig, administrativ eller voldgiftsmessig tilbakeholdsrett fastsatt før vedtakelsen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2206 (2015), eller for en rettslig beslutning truffet av en domstol, et forvaltningsorgan eller en voldgiftsdomstol før denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)beslutningen ikke er til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg I eller II,
d)anerkjennelse av beslutningen ikke er i strid med vedkommende medlemsstats offentlige orden,
e)Sanksjonskomiteen er blitt underrettet om tilbakeholdsretten eller den rettslige beslutningen av vedkommende medlemsstat.
Artikkel 10
1. Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 (2) og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en voldgiftsdom avsagt før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 5 (2) ble oppført i vedlegg II, eller for en rettslig eller administrativ beslutning fastsatt i en av EUs medlemsstater eller en rettslig beslutning som er rettskraftig i vedkommende medlemsstat, før eller etter denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)beslutningen ikke er til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg I eller II, og
d)anerkjennelse av beslutningen ikke er i strid med vedkommende medlemsstats offentlige orden,
2. Vedkommende medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelse som gis i henhold til nr. 1.
Artikkel 11

I tilfeller der fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I skal betale beløp forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ har inngått eller pådratt seg før den dato de ble listeført av FNs sikkerhetsråd eller Sanksjonskomiteen, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 (1) og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder dersom vedkommende myndighet har fastslått at

a)pengene eller formuesgodene skal brukes som betaling fra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ oppført i vedlegg I,
b)betalingen ikke er i strid med artikkel 5 nr. 3,
c)Sanksjonskomiteen har blitt underrettet av vedkommende medlemsstat om intensjonen om å innvilge tillatelse ti virkedager forut for innvilgelsen.
Artikkel 12
1. I tilfeller der fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg II skal betale beløp forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ har inngått eller pådratt seg før den dato de ble oppført i vedlegg II, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 (2) og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder dersom vedkommende myndighet har fastslått at
a)pengene eller formuesgodene skal brukes som betaling fra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ oppført i vedlegg II,
b)betalingen ikke er i strid med artikkel 5 nr. 3.
2. Vedkommende medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1.
Artikkel 13
1. Bestemmelsen i artikkel 5 nr. 3 skal ikke forhindre finans- eller kredittinstitusjoner i å godskrive frosne konti når de mottar penger overført av en tredje part til en konto tilhørende listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette vedkommende kompetente myndighet om slike transaksjoner.
2. I tilfeller der slike renter, annen avkastning eller betalinger fryses i tråd med artikkel 5 (1) og (2), skal bestemmelsen i artikkel 5 nr. 3 ikke gjelde beløp som tilføres frosne konti i form av
a)renter eller annen avkastning på disse kontiene,
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 5 ble oppført i vedlegg I eller II.
3. For fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer listeført i vedlegg II skal ikke artikkel 5 (3) gjelde for godskriving til frosne konti av beløp forfalt til betaling i henhold til en rettslig beslutning truffet av en domstol, et forvaltningsorgan eller en voldgiftsdomstol i en av EUs medlemsstater, eller som er rettskraftige i vedkommende medlemsstat, når disse rentene eller andre inntekter og betalinger fryses i henhold til artikkel 5 nr. 2.
Artikkel 14
1. Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer
a)omgående gi opplysninger som kan fremme overholdelse av denne forordning, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med artikkel 5, til den kompetente myndigheten i medlemsstaten der de er bosatt eller befinner seg, og gi alle disse opplysningene, direkte eller gjennom medlemsstaten, til Kommisjonen, og
b)samarbeide med den kompetente myndigheten om en eventuell verifisering av disse opplysningene.
2. Enhver tilleggsopplysning Kommisjonen mottar direkte, skal stilles til rådighet for medlemsstatene.
3. Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne artikkel, skal brukes bare til det formål den gis eller mottas for.
Artikkel 15

Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå tiltakene nevnt i artikkel 2 og 5.

Artikkel 16
1. Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro og på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordning, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller for deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.
2. Handlinger utført av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer skal ikke medføre noen form for ansvar for disse personene, enhetene eller organene dersom de ikke hadde kjennskap til eller rimelig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med tiltakene fastsatt i denne forordning.
Artikkel 17
1. Ingen krav skal imøtekommes i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner der oppfyllelse eller gjennomføring er påvirket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av tiltakene som pålegges gjennom denne forordning, herunder erstatningskrav eller andre krav av denne typen, som krav om kompensasjon eller krav i henhold til en garanti, særlig krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en garanti eller motgaranti, særlig finansielle garantier eller motgarantier, uansett form, dersom kravene fremsettes av
a)fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg I eller II,
b)fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som handler gjennom eller på vegne av personer, enheter eller organer omtalt i bokstav a).
2. Ved en eventuell rettssak om tvangsfullbyrdelse av krav skal den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som søker å få kravet tvangsfullbyrdet, bære bevisbyrden for at innfrielsen av kravet ikke er forbudt i henhold til nr. 1.
3. Denne artikkel berører ikke retten de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene omtalt i nr. 1 har til ved domstolene å få prøvet lovligheten av manglende oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser i samsvar med denne forordning.
Artikkel 18
1. Kommisjonen og medlemsstatene skal underrette hverandre om tiltak de treffer i henhold til denne forordning, og skal utveksle all annen relevant og tilgjengelig informasjon i forbindelse med denne forordning, særlig om
a)penger som er frosset i henhold til artikkel 5, og tillatelser som er gitt i henhold til artikkel 3 og artikkel 6 til 12.
b)problemer med brudd på og håndheving av bestemmelsene samt rettsavgjørelser truffet av nasjonale domstoler.
2. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette hverandre og Kommisjonen om all annen relevant og tilgjengelig informasjon som kan påvirke en effektiv gjennomføring av denne forordning.
Artikkel 19

Kommisjonen har fullmakt til å endre vedlegg III på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene.

Artikkel 20
1. Når FNs sikkerhetsråd eller Sanksjonskomiteen listefører en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, og har gitt en uttalelse om grunnlaget for listeføringen, skal Rådet føre opp vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ i vedlegg I. Rådet skal meddele sin beslutning og begrunnelsen til den berørte fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet enten direkte, dersom adressen er kjent, eller ved offentliggjøring av en kunngjøring, der den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet gis anledning til å komme med merknader.
2. Dersom det kommer merknader eller det fremlegges vesentlige nye bevis, skal Rådet ta beslutningen opp til fornyet behandling og informere den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet om dette.
3. Når FN beslutter å fjerne en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ fra listen eller å endre identifiserende opplysninger om vedkommende, skal Rådet endre vedlegg I tilsvarende.
Artikkel 21

Vedlegg I skal inneholde, der det er tilgjengelig, nødvendige opplysninger fremskaffet av FNs sikkerhetsråd eller Sanksjonskomiteen for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og -sted, registreringsnummer og forretningsadresse. Vedlegg I inneholder også dato for FNs sikkerhetsråd eller Sanksjonskomiteens oppføring av de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene.

Artikkel 22
1. Når Rådet beslutter at en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ skal omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 5 (2), skal vedlegg II endres tilsvarende.
2. Rådet skal meddele sin beslutning, herunder begrunnelsen for listeføringen, til den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i nr. 1 enten direkte, dersom adressen er kjent, eller ved offentliggjøring av en kunngjøring, der den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet gis anledning til å fremlegge merknader.
3. Dersom det fremlegges merknader eller fremkommer vesentlige nye bevis, skal Rådet ta beslutningen opp til fornyet behandling og informere den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet om dette.
4. Listen i vedlegg II skal gjennomgås med jevne mellomrom og minst hver tolvte måned.
Artikkel 23
1. Vedlegg II inneholder begrunnelsen for at de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene er listeført.
2. Vedlegg II inneholder, der det er tilgjengelig, nødvendige opplysninger for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og -sted, registreringsnummer og forretningsadresse.
Artikkel 24
1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på denne forordning og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene må være effektive, forholdsmessige og forebyggende.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer.
Artikkel 25
1. Medlemsstatene skal utpeke de kompetente myndigheter omtalt i denne forordning og identifisere dem på nettsidene oppført i vedlegg III. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om enhver adresseendring på deres nettsider oppført i vedlegg III.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de kompetente myndighetene som er utpekt, og om hvordan disse myndighetene kan kontaktes, umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer.
3. Der denne forordning inneholder et pålegg om å underrette, informere eller på annet vis kommunisere med Kommisjonen, skal adressen og andre kontaktopplysninger angitt i vedlegg III benyttes.
Artikkel 26

Denne forordning får anvendelse

a)på EUs territorium, herunder i EUs luftrom,
b)om bord i alle luftfartøyer og fartøyer under en medlemsstats jurisdiksjon,
c)for alle personer innenfor eller utenfor EUs territorium som er statsborgere i en medlemsstat,
d)for alle juridiske personer, enheter og organer innenfor eller utenfor EUs territorium som er etablert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,
e)for alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet drevet helt eller delvis i EU.
Artikkel 27

Rådsforordning (EU) nr. 748/2014 oppheves.

Artikkel 28

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Vedlegg I
List of natural and legal persons, entities and bodies referred to in Article 5(1)

FNs liste over personer og enheter som er identifisert av FNs sikkerhetsråds komité etablert i medhold av sikkerhetsrådsresolusjon 2206 (2015), og som er listeført under denne forskrift, er tilgjengelig her.

0Endret ved forskrift 30 mars 2017 nr. 413.

Vedlegg II
List of natural and legal persons, entities and bodies referred to in Article 5(2)

0Endret ved forskrift 30 mars 2017 nr. 413.

Vedlegg III
Websites for information on the competent authorities and address for notifications to the European Commission 

Belgium

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

Bulgaria

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

Czech Republic

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

Denmark

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

Germany

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

Estonia

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

Ireland

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

Greece

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

Spain

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx 

France

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

Italy

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

Cyprus

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

Latvia

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

Lithuania

http://www.urm.lt/sanctions 

Luxembourg

http://www.mae.lu/sanctions 

Hungary

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ 

Malta

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

Netherlands

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 

Austria

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

Poland

http://www.msz.gov.pl 

Portugal

http://www.min-nestrangeiros.pt 

Romania

http://www.mae.ro/node/1548 

Slovenia

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

Slovakia

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu 

Finland

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

Sweden

http://www.ud.se/sanktioner 

United Kingdom

www.fco.gov.uk/competentauthorities 

B. Address for notifications to, or other communication with, the European Commission:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 

0Endret ved forskrift 30 mars 2017 nr. 413.