Forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Tunisia

DatoFOR-2015-12-11-1436
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse11.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-04-27-14-§1
Kunngjort11.12.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om restriktive tiltak mot visse personer, Tunisia

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015 med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 1. Fremmet av Utenriksdepartementet.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
§ 2.Innarbeiding. av forordning (EU) nr. 101/2011
(1) Forordning (EU) nr. 101/2011 om restriktive tiltak mot visse personer, enheter og organer i lys av situasjonen i Tunisia (som endret av forordningene (EU) nr. 1100/2012, (EU) nr. 81/2014 og (EU) 2015/147) gjelder som forskrift i sin vedlagte form, og med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.
(2) Henvisningene til medlemsstat, medlemsstaten, medlemsstater, EU og Den europeiske union skal forstås som «Norge», med følgende unntak:
a.«EU» i artikkel 5 og artikkel 6 nr. 1 skal forstås som også å omfatte Norge
(3) Henvisningene til «kompetente myndigheter», også i enkelte tilfeller med referanser til nettsidene oppført i vedlegg II, skal forstås som «Utenriksdepartementet».
(4) Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstatene og Kommisjonen kommer til anvendelse. Det gjør heller ikke bestemmelser om at fysiske og juridiske personer, enheter og organer skal gi opplysninger til Kommisjonen. Videre er også følgende bestemmelser EU-interne og kommer ikke til anvendelse: artikkel 10–16. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg II.
§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3.

§ 4.Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot visse personer i lys av situasjonen i Tunisia.

§ 5.Endring av forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.

VEDLEGG A 

Konsolidert versjon av 31. januar 2014.

RÅDSFORORDNING (EU) NR. 101/2011
av 4. februar 2011
om restriktive tiltak
mot visse personer, enheter og organer i lys av situasjonen i Tunisia

Artikkel 1

I denne forordning menes med

a)«penger»: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder men ikke begrenset til
i)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
ii)innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,
iii)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
iv)renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva,
v)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
vi)remburser, konnossementer og pantebrev,
vii)dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser,
b)«frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
c)«formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
d)«frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,
e)«EUs territorium»: de av medlemsstatenes territorier der traktaten om Den europeiske unions virkemåte kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i traktaten, herunder i deres luftrom.
Artikkel 2
1. Alle penger og formuesgoder som tilhører eller eies, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som i samsvar med artikkel 1 nr. 1 i beslutning 2011/72/FUSP av Rådet anses å være ansvarlige for å ha urettmessig tilegnet seg tunisiske offentlige midler, eller fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer tilknyttet disse personene, enhetene eller organene, oppført i vedlegg I, skal fryses.
2. Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg I.
3. Det er forbudt forsettlig å delta i virksomhet som direkte eller indirekte har som formål eller virkning å omgå tiltakene nevnt i nr. 1 og 2.
Artikkel 3
1. Vedlegg I inneholder begrunnelsen for at de berørte personene, enhetene eller organene er listeført.
2. Vedlegg I inneholder også, der det er tilgjengelig, nødvendige opplysninger for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og -sted, registreringsnummer og forretningsadresse.
Artikkel 4
1. Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt i vedlegg II, kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene
a)er nødvendige for å dekke grunnleggende behov hos personer oppført i vedlegg I og familiemedlemmene de forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
b)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
c)utelukkende skal gå til betaling av avgifter og administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder, eller
d)er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, forutsatt at medlemsstaten minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet alle øvrige medlemsstater og Kommisjonen om begrunnelsen for at den mener at en bestemt tillatelse bør gis.
2. Vedkommende medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1.
Artikkel 5
1. Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at
a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en voldgiftsdom avsagt før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 2 ble oppført i vedlegg I, eller for en rettslig eller administrativ beslutning fastsatt i EU eller en rettslig beslutning som er rettskraftig i vedkommende medlemsstat, før eller etter denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)beslutningen ikke er til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg I, og
d)anerkjennelse av beslutningen ikke strider mot grunnleggende rettsstatsprinsipper i den berørte medlemsstaten.
2. Vedkommende medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til denne artikkel.
Artikkel 6
1. Bestemmelsen i artikkel 2 nr. 2 gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av
a)renter eller annen avkastning på disse kontiene, eller
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 2 ble oppført i vedlegg I, eller
c)beløp forfalt til betaling i henhold til rettslige, administrative eller voldgiftsmessige beslutninger som er truffet i EU, eller som er rettskraftige i vedkommende medlemsstat,

når disse rentene eller andre inntekter og betalinger fryses i henhold til artikkel 2 nr. 1.

2. Bestemmelsen i artikkel 2 nr. 2 skal ikke forhindre finans- eller kredittinstitusjoner i EU i å godskrive frosne konti når de mottar penger overført til en konto tilhørende listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette vedkommende kompetente myndighet om slike transaksjoner.
Artikkel 7

I tilfeller der personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I skal betale beløp forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende person, enhet eller organ har inngått eller pådratt seg før datoen for listeføringen av dem, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at

a)vedkommende myndighet har fastslått at
i)pengene eller formuesgodene skal brukes som betaling fra en person, en enhet eller et organ oppført i vedlegg I,
ii)betalingen ikke er i strid med artikkel 2 nr. 2,
b)den berørte medlemsstaten minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om hva den er kommet fram til, og om at tillatelse vil bli gitt.
Artikkel 8
1. Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordning, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller for deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.
2. Forbudet fastsatt i artikkel 2 nr. 2 skal ikke medføre noen form for ansvar for de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene som har stilt penger eller formuesgoder til rådighet, dersom de ikke hadde kjennskap til eller rimelig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med dette forbudet.
Artikkel 9
1. Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer
a)omgående gi opplysninger som kan fremme overholdelse av denne forordning, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med artikkel 2, til den kompetente myndigheten i medlemsstaten der de er bosatt eller befinner seg, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, og gi opplysningene, direkte eller gjennom medlemsstatene, til Kommisjonen, og
b)samarbeide med den kompetente myndigheten om en eventuell verifisering av disse opplysningene.
2. Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne artikkel, skal brukes bare til det formål den gis eller mottas for.
3. Bestemmelsen i nr. 2 skal ikke hindre medlemsstater i å dele, i samsvar med deres nasjonale lovgivning, slike opplysninger med de relevante myndigheter i Tunisia og andre medlemsstater dersom det er nødvendig for å bidra til at aktiva som er urettmessig tilegnet, blir tilbakeført.
Artikkel 10

Kommisjonen og medlemsstatene skal umiddelbart underrette hverandre om tiltak de treffer i henhold til denne forordning, og skal gi hverandre all annen relevant og tilgjengelig informasjon i forbindelse med denne forordning, særlig om problemer med brudd på og håndheving av bestemmelsene samt rettsavgjørelser truffet av nasjonale domstoler.

Artikkel 11

Kommisjonen har fullmakt til å endre vedlegg II på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene.

Artikkel 12
1. Når Rådet beslutter at en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ skal omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 2 nr. 1, skal vedlegg I endres tilsvarende.
2. Rådet skal meddele sin beslutning, herunder begrunnelsen for listeføringen, til den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i nr. 1 enten direkte, dersom adressen er kjent, eller ved offentliggjøring av en kunngjøring, der den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet gis anledning til å fremlegge merknader.
3. Dersom det fremlegges merknader eller fremkommer vesentlige nye bevis, skal Rådet ta beslutningen opp til fornyet behandling og informere den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet om dette.
4. Listen i vedlegg I skal gjennomgås med jevne mellomrom og minst hver tolvte måned.
Artikkel 13
1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i denne forordning og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene må være effektive, forholdsmessige og forebyggende.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer.
Artikkel 14

Der denne forordning inneholder et pålegg om å underrette, informere eller på annet vis kommunisere med Kommisjonen, skal adressen og andre kontaktopplysninger angitt i vedlegg II benyttes.

Artikkel 15

Denne forordning får anvendelse

a)på EUs territorium, herunder i EUs luftrom,
b)om bord i alle luftfartøyer og fartøyer under en medlemsstats jurisdiksjon,
c)for alle personer innenfor eller utenfor EUs territorium som er statsborgere i en medlemsstat,
d)for alle juridiske personer, enheter og organer etablert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,
e)for alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet drevet helt eller delvis i EU.
Artikkel 16

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

ANNEX I
List of persons and entities referred to in Article 1
NameIdentifying informationGrounds
1.Zine El Abidine
Ben Haj Hamda
Ben Haj Hassen
BEN ALI
Ex-president of Tunisia, born in Hamman-Sousse 3 September 1936, son of Selma HASSEN, married to Leïla TRABELSI, holder of national identity card (NIC) No 00354671.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for misappropriation of public monies by a public office-holder, misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and for exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
2.Leila Bent
Mohamed Ben
Rhouma TRABELSI
Tunisian, born in Tunis 24 October 1956, daughter of Saida DHERIF, married to Zine El Abidine BEN ALI, holder of NIC No 00683530.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
3.Moncef Ben
Mohamed Ben
Rhouma TRABELSI
Tunisian, born in Tunis 4 March 1944, son of Saida DHERIF, married to Yamina SOUIEI, managing director, residing at 11 rue de France – Radès Ben Arous, holder of NIC No 05000799. Deceased 4 April 2011Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
4.Mohamed Ben
Moncef Ben
Mohamed
TRABELSI
Tunisian, born in Sabha-Lybie 7 January 1980, son of Yamina SOUIEI, managing director, married to Inès LEJRI, residing at Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, holder of NIC No 04524472.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misuse of office by a public office-holder (former CEO of Société Tunisienne de Banque and former CEO of Banque Nationale Agricole) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration.
5.Fahd Mohamed
Sakher Ben
Moncef Ben
Mohamed Hfaiez
MATERI
Tunisian, born in Tunis 2 December 1981, son of Naïma BOUTIBA, married to Nesrine BEN ALI, holder of NIC No 04682068.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for exerting wrongful influence over a public office-holder (ex-President Ben Ali) with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person, complicity in the misuse of office by a public office-holder (ex-President Ben Ali) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in the misappropriation of Tunisian public monies by a public office-holder (ex-President Ben Ali).
6.Nesrine Bent Zine
El Abidine Ben
Haj Hamda BEN
ALI
Tunisian, born in Tunis 16 January 1987, daughter of Leïla TRABELSI, married to Fahd Mohamed Sakher MATERI, holder of NIC No 00299177.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
7.Halima Bent Zine
El Abidine Ben
Haj Hamda BEN
ALI
Tunisian, born in Tunis 17 July 1992, daughter of Leïla TRABELSI, residing at the Presidential Palace, holder of NIC No 09006300.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
8.Belhassen Ben
Mohamed Ben
Rhouma
TRABELSI
Tunisian, born in Tunis 5 November 1962, son of Saida DHERIF, managing director, residing at 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, holder of NIC No 00777029.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
9.Mohamed Naceur
Ben Mohamed
Ben Rhouma
TRABELSI
Tunisian, born in Tunis 24 June 1948, son of Saida DHERIF, married to Nadia MAKNI, acting manager of an agricultural undertaking, residing at 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, holder of NIC No 00104253.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
10.Jalila Bent
Mohamed Ben
Rhouma
TRABELSI
Tunisian, born in Radès 19 February 1953, daughter of Saida DHERIF, married to Mohamed MAHJOUB, managing director, residing at 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô, holder of NIC No 00403106.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
11.Mohamed Imed
Ben Mohamed
Naceur Ben
Mohamed
TRABELSI
Tunisian, born in Tunis 26 August 1974, son of Najia JERIDI, businessman, residing at 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence, holder of NIC No 05417770.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
12.Mohamed Adel
Ben Mohamed
Ben Rehouma
TRABELSI
Tunisian, born in Tunis 26 April 1950, son of Saida DHERIF, married to Souad BEN JEMIA, managing director, residing at 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur, holder of NIC No 00178522. Deceased 27 January 2011.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
13.Mohamed Mourad
Ben Mohamed
Ben Rehouma
TRABELSI
Tunisian, born in Tunis 25 September 1955, son of Saida DHERIF, married to Hela BELHAJ, CEO, residing at 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, holder of NIC No 05150331.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
14.Samira Bent
Mohamed Ben
Rhouma
TRABELSI
Tunisian, born 0.0.27 December 1958, daughter of Saida DHERIF, married to Mohamed Montassar MEHERZI, sales director, residing at 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa, holder of NIC No 00166569.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
15.Mohamed
Montassar Ben
Kbaier Ben
Mohamed
MEHERZI
Tunisian, born in La Marsa 5 May 1959, son of Fatma SFAR, married to Samira TRABELSI, CEO, residing at 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, holder of NIC No 00046988.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
16.Nefissa Bent
Mohamed Ben
Rhouma
TRABELSI
Tunisian, born 0.0.null February 1960, daughter of Saida DHERIF, married to Habib ZAKIR, residing at 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur, holder of NIC No 00235016.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder , complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
17.Habib Ben
Kaddour Ben
Mustapha BEN
ZAKIR
Tunisian, born 0.0.null March 1957, son of Saida BEN ABDALLAH, married to Nefissa TRABELSI, property developer, residing at 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur, holder of NIC No 00547946.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
18.Moez Ben
Moncef Ben
Mohamed
TRABELSI
Tunisian, born in Tunis 3 July 1973, son of Yamina SOUIEI, managing director, property developer, residing at apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac – Tunis, holder of NIC No 05411511.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
19.Lilia Bent
Noureddine Ben
Ahmed NACEF
Tunisian, born in Tunis 25 June 1975, daughter of Mounira TRABELSI (sister of Leila TRABELSI), managing director, married to Mourad MEHDOUI, residing at 41 rue Garibaldi – Tunis, holder of NIC No 05417907.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
20.Mourad Ben Hédi
Ben Ali
MEHDOUI
Tunisian, born in Tunis 3 May 1962, son of de Neila BARTAJI, married to Lilia NACEF, CEO, residing at 41 rue Garibaldi – Tunis, holder of NIC No 05189459.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
21.Houssem Ben
Mohamed Naceur
Ben Mohamed
TRABELSI
Tunisian, born 0.0.18 September 1976, son of Najia JERIDI, CEO, residing at housing estate Erriadh. 2 – Gammarth – Tunis, holder of NIC No 05412560.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
22.Bouthaina Bent
Moncef Ben
Mohamed
TRABELSI
Tunisian, born 0.0.null December 1971, daughter of Yamina SOUIEI, managing director, residing at 2 rue El Farrouj – La Marsa, holder of NIC No 05418095.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
23.Nabil Ben
Abderrazek Ben
Mohamed
TRABELSI
Tunisian, born 0.0.20 December 1965, son of Radhia MATHLOUTHI, married to Linda CHERNI, office worker at Tunisair, residing at 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunis, holder of NIC No 00300638.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
24.Mehdi Ben Ridha
Ben Mohamed
BEN GAIED
Tunisian, born 0.0.29 January 1988, son of de Kaouther Feriel HAMZA, CEO of Stafiem – Peugeot, residing at 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar. 2 – Tunis.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
25.Mohamed Slim
Ben Mohamed
Hassen Ben Salah
CHIBOUB
Tunisian, born 0.0.13 January 1959, son of Leïla CHAIBI, married to Dorsaf BEN ALI, CEO, residing at rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, holder of NIC No 00400688.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for exerting wrongful influence over a public office-holder (ex-President Ben Ali) with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person and complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration.
26.Dorsaf Bent Zine
El Abidine Ben
Haj Hamda BEN
ALI
Tunisian, born in Le Bardo 5 July 1965, daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Slim CHIBOUB, residing at 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, holder of NIC No 00589759.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
27.Sirine Bent Zine
El Abidine Ben
Haj Hamda BEN
ALI
Tunisian, born in Le Bardo 21 August 1971, daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Marouene MABROUK, adviser at the Ministry of Foreign Affairs, holder of NIC No 05409131.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
28.Mohamed
Marouen Ben Ali
Ben Mohamed
MABROUK
Tunisian, born in Tunis 11 March 1972, son of Jaouida El BEJI, married to Sirine BEN ALI, CEO, residing at 8 rue du Commandant Béjaoui – Carthage – Tunis, holder of NIC No 04766495.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
29.Ghazoua Bent
Zine El Abidine
Ben Haj Hamda
BEN ALI
Tunisian, born in Le Bardo 8 March 1963, daughter of Naïma EL KEFI, married to Slim ZARROUK, medical doctor, residing at 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, holder of NIC No 00589758.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
30.Slim Ben
Mohamed Salah
Ben Ahmed
ZARROUK
Tunisian, born in Tunis 13 August 1960, son of Maherzia GUEDIRA, married to Ghazoua BEN ALI, CEO, residing at 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, holder of NIC No 00642271.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
31.Farid Ben Haj
Hamda Ben Haj
Hassen BEN ALI
Tunisian, born in Hammam-Sousse 22 November 1949, son of Selma HASSEN, press photographer in Germany, residing at 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam – Sousse, holder of NIC No 02951793.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
32.Faouzi Ben Haj
Hamda Ben Haj
Hassen BEN ALI
Tunisian, born in Hammam-Sousse 13 March 1947, married to Zohra BEN AMMAR, managing director, residing at rue El Moez – Hammam – Sousse, holder of NIC No 02800443. Deceased 25 February 2011.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
33.Hayet Bent Haj
Hamda Ben Haj
Hassen BEN ALI
Tunisian, born in Hammam-Sousse 16 May 1952, daughter of Selma HASSEN, married to Fathi REFAT, Tunisair representative, residing at 17 avenue de la République. – Hammam-Sousse, holder of NIC No 02914657.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
34.Najet Bent Haj
Hamda Ben Raj
Hassen BEN ALI
Tunisian, born in Sousse 18 September 1956, daughter of Selma HASSEN, married to Sadok Habib MHIRI, company manager, residing at avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest-Sousse, holder of NIC No 02804872.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
35.Slaheddine Ben
Haj Hamda Ben
Haj Hassen BEN
ALI
Tunisian, born 0.0.28 October 1938, son of Selma HASSEN, retired, widower of Selma MANSOUR, residing at 255 cité El Bassatine – Monastir, holder of NIC No 028106l4.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder , complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
36.Kaïs Ben
Slaheddine Ben
Haj Hamda BEN
ALI
Tunisian, born in Tunis 21 October 1969, son of Selma MANSOUR, married to Monia CHEDLI, managing director, residing at avenue Hédi Nouira – Monastir, holder of NIC No 04180053.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
37.Hamda Ben
Slaheddine Ben
Haj Hamda BEN
ALI
Tunisian, born in Monastir 29 April 1974, son of Selma MANSOUR, bachelor, company manager, residing at 83 Cap Marina – Monastir, holder of NIC No 04186963.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder , complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
38.Najmeddine Ben
Slaheddine Ben
Haj Hamda BEN
ALI
Tunisian, born in Monastir 12 October 1972, son of Selma MANSOUR, bachelor, commercial exporter and importer, residing at avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir, holder of NIC No 04192479.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
39.Najet Bent
Slaheddine Ben
Haj Hamda BEN
ALI
Tunisian, born in Monastir 8 March 1980, daughter of Selma MANSOUR, married to Zied JAZIRI, company secretary, residing at rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse, holder of NIC No 06810509.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
40.Douraied Ben
Hamed Ben Taher
BOUAOUINA
Tunisian, born in Hammam – Sousse 8 October 1978, son of Hayet BEN ALI, company director, residing at 17 avenue de la République – Hammam-Sousse, holder of NIC No 05590835.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder , complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
41.Akrem Ben
Hamed Ben Taher
BOUAOUINA
Tunisian, born in Hammam – Sousse 9 August 1977, son of Hayet BEN ALI, managing director, residing at 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, holder of NIC No 05590836.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder , complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
42.Ghazoua Bent
Hamed Ben Taher
BOUAOUINA
Tunisian, born in Monastir 30 August 1982, daughter of Hayet BEN ALI, married to Badreddine BENNOUR, residing at rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse, holder of NIC No 08434380.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
43.Imed Ben Habib
Ben Bouali
LTAIEF
Tunisian, born in Sousse 13 January 1970, son of Naïma BEN ALI, Tunisair department manager, residing at Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana, holder of NIC No 05514395.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
44.Naoufel Ben
Habib Ben Bouali
LTAIEF
Tunisian, born in Hammam – Sousse 22 October 1967, son of Naïma BEN ALI, special adviser at the Ministry of Transport, residing at 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 - Tunis, holder of NIC No 05504161.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
45.Montassar Ben
Habib Ben Bouali
LTAIEF
Tunisian, born in Sousse 3 January 1973, son of Naïma BEN ALI, married to Lamia JEGHAM, managing director, residing at 13 Ennakhil housing estate – Kantaoui – Hammam – Sousse, holder of NIC No 05539378.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
46.Mehdi Ben Tijani
Ben Haj Hamda
Ben Haj Hassen
BEN ALI
Tunisian, born in Paris 27 October 1966, son of Paulette HAZAT, company director, residing at Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, holder of NIC No 05515496 (dual nationality).Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities for complicity in the misuse of office by a public office-holder (ex-President Zine El Abidine Ben Ali) to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration.
47.Slim Ben Tijani
Ben Haj Hamda
BEN ALI
Tunisian and French nationality; born in Le Petit Quevilly (76) on 6 April 1971 (or on 16 April according to his Tunisian identity card); son of Tijani BEN ALI born 0.0.null February 1932 and Paulette HAZET (or HAZAT) born 0.0.23 February 1936; married to Amel SAIED (or SAID); managing director; residing at Chouket El Arressa, Hammam – Sousse, according to his Tunisian NIC No 00297112; residing at 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), according to his French NIC No 111277501841.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.
48.Sofiene Ben
Habib Ben Haj
Hamda BEN ALI
Tunisian, born in Tunis 28 August 1974, son of Leila DEROUICHE, sales director, residing at 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, holder of NIC No 04622472.Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and complicity in exerting wrongful influence over a public office-holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.'
ANNEX II
LIST OF COMPETENT AUTHORITIES IN THE MEMBER STATES REFERRED TO IN ARTICLES 4(1) AND 5(1), ARTICLE 7 AND ARTICLE 9(1)(a) AND ADDRESS FOR NOTIFICATIONS TO THE EUROPEAN COMMISSION
A. Competent authorities in each Member State: 

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg 

CZECH REPUBLIC

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DENMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ 

GERMANY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRELAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GREECE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ 

SPAIN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

ITALY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITHUANIA

http://www.urm.lt 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions 

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NETHERLANDS

http://www.minbuza.nl/sancties 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLAND

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner 

UNITED KINGDOM

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Address for notifications to or other communication with the European Commission: 

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873