Forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2016

DatoFOR-2015-12-11-1439
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-12-1585
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-06-28-12-§16
Kunngjort11.12.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere, 2016

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 16 nr. 1. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.

I

Årlig premie i pensjonstrygden for fiskere for pliktige medlemmer etter loven § 1 og frivillige medlemmer etter loven § 3 nr. 2 skal være 6 661 kroner for 2016. Ukespremie for frivillige medlemmer som er omfattet av loven § 3 nr. 1 skal være 127 kroner.

II

Forskriften gjelder fra 1. januar 2016, likevel slik at fastsatt ukespremie skal gis virkning fra og med første hele premieuke i 2016.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. desember 2014 nr. 1585 om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2015.