Forskrift om fiske etter røye på Svalbard i 2016

DatoFOR-2015-12-11-1470
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-16-1751
Gjelder forSvalbard
HjemmelFOR-2002-06-24-712-§7, LOV-2001-06-15-79-§31, LOV-2001-06-15-79-§32
Kunngjort16.12.2015   kl. 14.55
KorttittelForskrift om røyefiske på Svalbard, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 11. desember 2015 med hjemmel i forskrift 24. juni 2002 nr. 712 om høsting på Svalbard § 7, jf. lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 31 og § 32.

§ 1.Formål

Denne forskrift har til formål å sikre en forvaltning av røye på Svalbard som ivaretar bestandenes produksjonsevne og sammensetning, og samtidig sikrer fritidsfiske som en viktig friluftsaktivitet for fastboende på Svalbard og tilreisende. Forvaltning av annen anadrom laksefisk er ikke inkludert i forskriftens formål.

§ 2.Virkeområde og tidsrom for fiske

Forskriften gjelder for fiske etter røye i vassdrag på Svalbard og i sjøområdet rundt Svalbard ut til territorialgrensen, herunder Hopen og Bjørnøya. Fiskeåret er fastsatt som perioden fra og med 1. januar til og med 15. oktober det enkelte år.

§ 3.Definisjoner

Fastboende: person som er gyldig innført i befolkningsregisteret for Svalbard.

Fiskekvoter: maksimalt antall fisker over 25 cm som kan fiskes i den enkelte lokalitet per sesong.

Vassdrag: innsjø, vann, tjern, elv, elvearm, bekk eller kanal. Ferskvannslaguner og strengsjøer regnes også som vassdrag.

§ 4.Krav til fisker

Fiske etter røye kan bare foretas av den som har innløst fiskekort fra Sysselmannen. Kun fastboende har anledning til garnfiske etter røye.

§ 5.Redskapsbruk

Garn som nyttes skal ha minimum 52 mm maskevidde, tilsvarende 12 omfar (målt fra knute til knute). Det skal ha maks høyde på 1,8 meter og maks 25 meters lengde. Garn kan ikke kobles sammen i lenker. Garn skal merkes med bøye, eiers navn og adresse. Garn er kun tillatt i navngitte innsjøer der det er åpnet for dette, og med maksimalt 2 garn samtidig per fisker.

§ 6.Garnforbudssoner

I vassdrag, som er åpnet for garnfiske, må garn settes minst 200 m fra innløps- eller utløpsos. I sjøområder er garnfiske ikke tillatt nærmere elvemunning (grense elv/sjø) enn 200 m. Sysselmannen kan ved eget vedtak utvide disse sonene for enkelte lokaliteter.

§ 7.Stopp i fiske

Dersom den fastsatte kvoten for et vassdrag fylles vil Sysselmannen umiddelbart innføre forbud mot ytterligere beskatning i lokaliteten for resten av gjeldende sesong. Dette annonseres på Sysselmannens nettsider.

§ 8.Garnfiske i sjøen

Utover de begrensninger som ligger i § 2, § 5 og § 6 er der ingen begrensninger i fiske etter røye og annen anadrom laksefisk i sjøen.

§ 9.Rapporteringsplikt

Fangst av fisk på 25 cm og mer rapporteres (merkes med garn eller håndsnøre, fangstdato og sted) til Sysselmannen snarest mulig og senest innen 1 uke etter fiske er foretatt, med mindre ikke tilstrekkelig kommunikasjon foreligger. All fangst (uansett størrelse) skal rapporteres innen 25. oktober hvert år og alle fiskehoder av røye over 25 cm skal innleveres snarest mulig og senest innen 25. oktober hvert år. Manglende rapportering kan medføre at fiskekort for kommende sesong ikke tildeles.

§ 10.Vassdrag åpnet for fiske

Det er åpnet for fiske i følgende vann/innsjøer, knyttet til maksimalkvoter for fisk over 25 cm og redskapstyper. I tilhørende elvestrenger og ut til 200 m fra inn- og utløp er det kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Maksimalkvoten gjelder hele vassdraget.

Det er åpnet for fiske i følgende vassdrag, knyttet til redskapstyper og maksimalkvoter for fisk over 25 cm. I alle disse vassdragene er det tillatt med håndsnøre og stang.

VassdragMaksimalkvoteGarnfiske tillattKartblad
Richardvatnet (Raudfjorden)40NeiA4
Rabotvatna (Rabotfjorden)10NeiA4
Arresjøen (Danskøya)10NeiA4
Gjøavatnet (Amsterdamøya)10NeiA4
Åsøvatnet (v. for Flathukfjellet)10NeiA4
Pytten (Danskøya)20NeiA5
Pervatnet (Sjubrean)30NeiA5
Nordre Dieset (Mitrahalvøya)40JaA6
Søndre Dieset (Mitrahalvøya)30JaA6
Erlingvatnet (Mitrahalvøya)50NeiA6
Murraytjørnene (Forlandet)25NeiA5
Vårfluesjøen (Woodfjorden)150JaB4
Lovénvatnet (Trygghamna)10JaB9
Straumsjøen (Erdmannflya)100NeiB9
Linnévatnet100JaB9
Kongressvatnet40JaB9
Bretjønna (Grønnfjordbotnen)10JaB10
Revvatnet (n. for Hornsund)25NeiB12
Svartvatnet (s. for Hornsund)25NeiC13
Mosselvatnet75NeiC4
Femmilsjøen (Ny-Friesland)150NeiC4
Lakssjøen (Ny-Friesland)75NeiC4
Strøen (Ny-Friesland)25NeiC4
Einsteinvatnet (Austbotn)50NeiC6

I Vårfluesjøen kan inntil halvparten tas i garn, og av disse er 40 fisk er forbeholdt Mushamna fangststasjon dersom denne er utlånt fra Sysselmannen. I Einsteinvatnet er en kvote på 30 fisk av den totale kvoten forbeholdt fangststasjonen på Austfjordneset dersom denne er utlånt fra Sysselmannen.

§ 11.Iverksettelse m.m.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder frem til og med 31. desember 2016. Med virkning fra denne forskrifts ikrafttreden oppheves forskrift 16. desember 2014 nr. 1751 om fiske etter røye på Svalbard i 2015.