Forskrift om gebyr til Brønnøysundregistrene

DatoFOR-2015-12-11-1668
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2003-12-16-1551
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-21-78-§4-1, LOV-1985-06-21-78-§8-1, LOV-1935-06-07-2-§34, LOV-1994-06-03-15-§22, LOV-1998-07-17-56-§8-1, LOV-1984-06-08-58-§144, LOV-1997-06-06-35-§2, LOV-2007-06-29-88-§16
Kunngjort23.12.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om gebyr til Brønnøysundregistrene

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 11. desember 2015 med hjemmel i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 4-1 tredje ledd og § 8-1, lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 34 fjerde og femte ledd, lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 22, lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-1, lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) § 144, lov 6. juni 1997 nr. 35 om Oppgaveregisteret § 2 og lov 29. juni 2007 nr. 88 om register for frivillig virksomhet § 16.

§ 1.Virkeområde

Forskriften fastsetter bestemmelser om avgivelse av informasjon og krav til gebyr for tjenester utført av Brønnøysundregistrene.

§ 2.Innkreving og betaling av gebyr

Den som har bestilt en gebyrbelagt tjeneste plikter å betale gebyret.

Gebyr innkreves etterskuddsvis. Dersom registerinformasjon avgis via elektroniske medier med sikre betalingsløsninger, kan betaling likevel innkreves ved avgivelsen.

Registerføreren kan fastsette som vilkår for etterskuddsvis betaling av gebyr, at det stilles garanti eller gjøres bruk av særskilt fastlagt betalingsmåte. Overfor en kunde som tidligere har misligholdt en gebyrbetaling, og i andre særlige tilfeller, kan registerføreren kreve at gebyret betales forskuddsvis.

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 3.Ettergivelse av krav på gebyr

Registerføreren kan ettergi krav på gebyr i konkrete saker, dersom en registrering oppheves eller ettergivelse av andre særlige grunner anses rimelig.

§ 4.Gebyr for registrering og tinglysing i Løsøreregisteret

Det betales gebyr med 1 051 kroner ved innsendelse til Løsøreregisteret via Altinn og 1 516 kroner ved innsendelse på en annen måte for

a)tinglysing av pantedokument, herunder avtale som etter panteloven § 3-22 likestilles med salgspantavtale
b)tinglysing av avtale om faktoring
c)tinglysing eller registrering av andre dokumenter.

Det skal ikke betales gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i Løsøreregisteret av

a)sletting
b)melding som domstolen, gjeldsnemnda eller bostyrer foretar i medhold av konkursloven eller panteloven
c)avgjørelse i medhold av vergemålsloven
d)utleggsforretning og arrestforretning
e)avgjørelser i medhold av gjeldsordningsloven.
§ 5.Gebyr for registrering i Foretaksregisteret og utstedelse av kunngjøringer

For registrering av foretak hvor alle eller enkelte deltakere, eiere eller tilsvarende har begrenset ansvar, skal det betales gebyr med 5 570 kroner ved innsendelse til Foretaksregisteret via Altinn og 6 797 kroner ved innsendelse på annen måte.

Andre foretak skal betale gebyr med 2 250 kroner når registreringen sendes via Altinn og 2 832 kroner når den sendes på en annen måte.

Det betales gebyr med 1 440 kroner ved innsendelse via Altinn og 2 832 kroner ved innsendelse på annen måte for kunngjøring av

a)kreditorvarsel
b)endring av foretaksnavn
c)endring av det som er registrert om et foretaks ansvarlige deltakere
d)fusjonsplan
e)fisjonsplan
f)flytteplan
g)andre tiltak med hjemmel i særlovgining.
§ 6.Informasjon fra Brønnøysundregistrene

Informasjon fra Brønnøysundregistrene kan gis muntlig, skriftlig eller elektronisk.

Når informasjonen både bestilles og utleveres via registerførerens nettbaserte bestillingsløsning eller via Altinn, er informasjonen gebyrfri. For bestilling og avgivelse på andre måter gjelder bestemmelsene i § 7 til § 13.

Alle kan bestille utskrift av det som er registrert på en entydig betegnet person, registreringsenhet eller motorvogn. Den det bestilles opplysninger om skal identifiseres med navn og fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Motorvogn skal identifiseres med registreringsnummer. Kravene til identifikasjon gjelder likevel ikke ved bestilling av oversikt eller informasjon om enheter som er registrert med en eller flere nærmere angitte opplysninger.

Retten til innsyn etter offentleglova gjelder for innsendte opplysninger som ikke er ført i de elektroniske registrene. Det kan kreves gebyr for å levere ut kopier av innsendte dokumenter med vedlegg for å dekke registerførers utgifter ved å levere ut opplysningene.

Registerføreren skal gi offentlige myndigheter som trenger informasjonen for sin myndighetsutøvelse, gratis tilgang til registerinformasjonen. Det samme gjelder for registerinformasjon som trengs for offentlig planleggingsarbeid og lignende. Registerføreren kan fastsette hvordan informasjonen skal gjøres tilgjengelig. Dersom informasjonen ønskes levert på en annen måte enn det som er standard leveringsmåte, kan registerføreren kreve gebyr for å dekke merkostnadene.

§ 7.Særlige regler for informasjon fra Løsøreregisteret

Gebyret for å utstede pantattest og attestert kopi av tinglyst eller registrert dokument fra Løsøreregisteret er 181 kroner.

Kopi av gjeldsordningsavtale kan bare rekvireres av tingretten, namsmenn, offentlig myndighet, skyldneren og dennes ektefelle, kreditorer og andre parter.

Opplysninger om ektepakter tinglyst før Løsøreregisterets ikrafttreden 1. januar 1981 vil ikke fremgå av pantattest og andre utskrifter, og må derfor bestilles særskilt.

Opplysninger om utleggstrekk og forretninger om «intet til utlegg» kan bare gis til advokater, finansinstitusjoner, inkassobyråer, kredittopplysningsbyråer og offentlige myndigheter med taushetsplikt etter forvaltningsloven eller annen lov, jf. tinglysingsloven § 34a tredje ledd. Registerføreren fastsetter gebyret for å utlevere opplysningene. Gebyret skal ikke overstige kostnadene ved å registrere utleggsforretningene, tilrettelegge og utlevere informasjonen.

§ 8.Særlige regler for informasjon fra Enhetsregisteret

Det skal betales et gebyr for informasjon fra Enhetsregisteret med

a)120 kroner for registerutskrift uten tilknytning til melding
b)241 kroner for kopi av registermelding med vedlegg
c)181 kroner for sammenstilling av opplysninger om en persons tilknytning til næringsvirksomhet (rolleoversikt).

Informasjon som bestilleren har krav på etter personopplysningsloven § 18 utleveres gebyrfritt.

§ 9.Særlige regler for informasjon fra Foretaksregisteret

Det skal betales et gebyr for informasjon fra Foretaksregisteret med 181 kroner for firmaattest uten tilknytning til melding og 241 kroner for kopi av registermelding med vedlegg.

§ 10.Særlige regler for informasjon fra Regnskapsregisteret

Det skal betales et gebyr for informasjon fra Regnskapsregisteret med 241 kroner for kopi av årsregnskap med vedlegg.

§ 11.Særlige regler for informasjon fra Konkursregisteret

Det skal ikke betales gebyr for utskrifter og bekreftelser fra Konkursregisteret.

Det skal betales et gebyr med 181 kroner for utskrift som inneholder opplysninger fra både Konkursregisteret og Løsøreregisteret.

§ 12.Spesialtilpasset registerinformasjon

Det skal betales et gebyr med 424 kroner for spesialtilpasset registerinformasjon fra Brønnøysundregistrene, herunder attester og annen registerinformasjon på engelsk, bekreftelser av historiske opplysninger, og andre særskilte bekreftelser. For sammenstilling av informasjon som krever gjennomgang av flere meldinger, skal det i tillegg betales et gebyr med 60 kroner for hver melding som er grunnlag for sammenstillingen.

§ 13.Utvidet informasjon og tilgang for storbrukere mv.

Brønnøysundregistrene kan etter avtale levere informasjonstjenester utover det som ellers fremgår av forskriften, for eksempel delkopier av registre, uttrekk av spesielle opplysninger, abonnementstjenester og direktetilgang for storbrukere.

Kredittopplysningsforetak som har konsesjon for sin virksomhet, kan abonnere på periodiske utskrifter i elektronisk form som omfatter

a)tvangsforretninger
b)frivillige pantsettelser etter panteloven § 3-4, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 3-14, § 3-17 og § 3-22
c)faktoringavtaler
d)meldinger om åpning av konkurs eller akkordforhandling, blant annet meldinger om abandonering etter konkursloven § 117b
e)åpning av gjeldsforhandling og frivillig og tvungen gjeldsordning
f)avgjørelse i medhold av vergemålsloven
g)konkurskarantene.

Registerføreren fastsetter gebyrene og betalingsvilkårene for de utvidede informasjonstjenestene som til enhver tid er tilgjengelige. Gebyrene skal bare dekke kostnadene ved å legge til rette og utlevere informasjonen. Registerføreren kan på særskilte vilkår gi gratis tilgang til registerinformasjon for forskning mv.

§ 14.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Fra samme tid oppheves forskrift 16. desember 2003 nr. 1551 om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene.