Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

DatoFOR-2015-12-15-1609
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endretFOR-2016-10-14-1212
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§13, LOV-2008-06-06-37-§14, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37, LOV-2008-06-06-37-§59, LOV-1999-03-26-15-§12, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort21.12.2015   kl. 15.50
KorttittelForskrift om seifisket, Nordsjøen og Skagerrak, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 36, § 37 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 des 2015 nr. 1721, 25 april 2016 nr. 429, 22 juni 2016 nr. 789, 14 juli 2016 nr. 928, 19 aug 2016 nr. 1050, 30 sep 2016 nr. 1193, 14 okt 2016 nr. 1212.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sei i følgende områder i 2016:

a)I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62° N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES' statistikkområde IV.
b)I Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.
§ 2.Totalkvote

Uten hensyn til § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 33 532 tonn sei i Nordsjøen og i Skagerrak utenfor grunnlinjen i 2016. Av dette kvantum avsettes 10 tonn til forsknings- og undervisningskvoter. I tillegg kan norske fartøy fiske inntil 500 tonn sei i EU-sonen i ICES' statistikkområde VIa nord for 56° 30′ N. Fisket etter sei i EU-sonen i ICES statistikkområde VIa nord for 56° 30′ N stoppes med umiddelbar virkning mandag 25. april 2016.

Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.

0Endret ved forskrift 25 april 2016 nr. 429.
§ 3.Gruppekvoter

Fartøy med adgang til å fiske sei med not kan fiske og lande inntil 5 500 tonn. Fartøy med adgang til å fiske sei med not kan også fiske seinotkvoten med konvensjonelle redskaper.

Fartøy med adgang til å fiske sei med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 8 000 tonn.

Fartøy som fisker med trål kan fiske og lande inntil 20 022 tonn, herunder kan:

a)fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 10 966 tonn
b)fartøy med seitråltillatelse fiske og lande inntil 2 854 tonn
c)fartøy med pelagisk tråltillatelse og fartøy med nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 4 776 tonn, hvorav estimert bifangst av sei som går til oppmaling i industritrålfisket i 2016 vil avregnes gruppekvoten i 2017
d)fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 1 426 tonn.
§ 4.Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap

Fartøy med adgang til å fiske sei med konvensjonelle redskap kan maksimalt fiske og lande inntil 800 tonn.

§ 5.Maksimalkvote for fartøy med torsketråltillatelse

Fartøy med torsketråltillatelse som er registrert som fabrikktrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 960 tonn.

Fartøy med torsketråltillatelse som er registrert som ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 700 tonn.

0Endret ved forskrifter 30 sep 2016 nr. 1193, 14 okt 2016 nr. 1212.
§ 6.Maksimalkvote for fartøy med seitråltillatelse

Fartøy med seitråltillatelse med kvotefaktor 1,00 kan maksimalt fiske og lande inntil 400 tonn.

0Endret ved forskrifter 14 juli 2016 nr. 928, 30 sep 2016 nr. 1193.
§ 7.Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse

Fartøy med pelagisk tråltillatelse og fartøy med nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske og lande inntil 450 tonn.

Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket mer enn 325 tonn sei i ett av årene 2006, 2007 og 2008 får kvotefaktor 1 og kan maksimalt fiske og lande inntil 400 tonn. Andre fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse får kvotefaktor 0,5 og kan maksimalt fiske og lande inntil 200 tonn.

Maksimalkvotene i første og andre ledd skal også dekke bifangst av sei i fartøyenes pelagiske trålfiske.

Fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse som også har adgang til å fiske sei med konvensjonelle redskaper, kan uten hinder av forbudet i § 10 første ledd fiske begge seikvotene. Fartøyet kan til sammen likevel ikke fiske mer enn den høyeste maksimalkvoten som gjelder for én av gruppene fartøyet deltar i.

Fisket etter sei for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse stoppes med virkning fra og med onsdag 22. juni 2016.

0Endret ved forskrifter 17 des 2015 nr. 1721, 22 juni 2016 nr. 789, 19 aug 2016 nr. 1050.
§ 8.Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

Ved utskiftning eller forlengelse av fartøy med seitråltillatelse til større fartøy etter 31. desember 2001 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

§ 9.Partråling

Uten hinder av forbudet i § 10 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a)Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til vedkommende salgslag før fisket tar til.
b)Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.
c)Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.
d)Ved innmelding av fangst til vedkommende salgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.
e)Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2016.
f)Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 10.Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 11.Bifangst

Når det direkte fisket etter sei er stoppet, er det ved konsumfiske etter andre fiskeslag tillatt å ha inntil 10 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing.

§ 12.Stopp av fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for konvensjonelle havfiskefartøy når det gjenstår 1400 tonn sei av gruppekvoten.

§ 13.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 14.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65, eller deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.