Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2016

DatoFOR-2015-12-15-1611
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§37, LOV-2008-06-06-37-§59, LOV-1999-03-26-15-§12, LOV-1999-03-26-15-§20, FOR-2000-02-11-99, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort21.12.2015   kl. 15.50
KorttittelForskrift om hestmakrellfisket, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 16, § 37 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 og § 20, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande hestmakrell (taggmakrell) i 2016.

§ 2.Totalkvote

Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande totalt 54 216 tonn hestmakrell i Norges territorialfarvann, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskerivernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

Norske fartøy med adgang til å delta, kan fiske inntil 3550 tonn hestmakrell i EU-sonen i ICES' statistikkområde IV.

§ 3.Bifangst

Uten hinder av § 1 kan hestmakrell fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

§ 4.Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 5.Stopp av fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter hestmakrell når totalkvoten er beregnet oppfisket.

§ 6.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 7.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65, eller deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.