Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2016

DatoFOR-2015-12-15-1612
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endretFOR-2016-04-28-436
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort21.12.2015   kl. 15.50
KorttittelForskrift om bunnfisket i Færøyenes fiskerisone, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12 og § 16 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.
Endringer: Endret ved forskrift 28 april 2016 nr. 436.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske i Færøyenes fiskerisone i 2016.

§ 2.Totalkvoter

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta:

1.2 000 tonn lange/blålange
2.1 700 tonn brosme
3.567 tonn sei
4.800 andre arter som bifangst.

Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter lange og brosme, kan fiske på kvotene som nevnt i første ledd nr. 1 og 2.

Bare fartøy med torsketråltillatelse eller seitråltillatelse og fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy, kan fiske på kvoten som nevnt i første ledd nr. 3.

Fiskeridirektoratet kan endre deltakerbegrensningene i andre og tredje ledd dersom kvotene ikke blir utnyttet.

0Endret ved forskrift 28 april 2016 nr. 436.
§ 3.Bifangst

Den samlede bifangsten av andre arter enn lange/blålange, brosme og sei skal til enhver tid ikke overstige 25 % i vekt av hele fangsten om bord. Bifangsten pr. fangstdøgn kan ikke overstige 30 %.

§ 4.Begrensninger i fisket

Maksimalt 12 fartøy kan delta i fisket samtidig.

Dersom færøyske myndigheter tillater fiske på Færøybanken, kan det enkelte fartøy fiske i dette området inntil 10 dager pr. tur, men ikke mer enn 27 dager i løpet av 2016.

§ 5.Stopp i fisket

Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.

§ 6.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.