Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

DatoFOR-2015-12-15-1681
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-08-1215, FOR-2011-12-08-1216
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, FOR-2005-12-01-1392-§2, FOR-2007-01-31-173-§1-1
Kunngjort23.12.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om opptak til studier ved HiOA

Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Oslo og Akershus 15. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6 og § 3-7, forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 2 og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 1-1 fjerde ledd.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder opptak til studier som ikke omfattes av forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning, som opptak til

a)1 ½–2-årige masterprogram etter § 3 og § 5 i forskrift om krav til mastergrad
b)forkurs til ingeniørutdanning
c)videreutdanninger
d)praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og
e)enkeltemner.

Regler for opptak til doktorgradsstudier er gitt i forskrift om graden ph.d. ved HiOA.

§ 2.Minstekrav for opptak
(1) For utdanning som er regulert av nasjonal rammeplan gjelder opptakskrav fastsatt i forskrift til rammeplan og i studiets programplan.
(2) For utdanninger som ikke er regulert av nasjonal rammeplan gjelder opptakskrav fastsatt i studiets programplan. Krav til det faglige grunnlaget i henhold til § 3 og § 5 i forskrift om krav til mastergrad skal også fastsettes i programplanen.
(3) Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning. Krav til norskkunnskaper gjelder ikke dersom både obligatoriske deler av studiet og den aktuelle spesialiseringen i sin helhet foregår på engelsk.
(4) Ved beregningen av det faglige grunnlaget for opptak til masterstudier benyttes karakterene fra de enkelte emnene i det faglige grunnlaget, med vekting ut fra emnenes omfang i studiepoeng. Beregningen skjer på grunnlag av ett av følgende fire alternativer:
-Hele bachelorgraden eller tilsvarende
-Relevant fordypning i bachelorgraden eller tilsvarende
-Hele bachelorgraden eller tilsvarende og relevant videreutdanning
-Relevant fordypning i bachelorgraden eller tilsvarende og relevant videreutdanning.

Høgskolen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige disse utdanningsløpene.

(5) For opptak til masterstudier må søker har karaktersnitt C eller bedre i det faglige grunnlaget for opptak.
a)For søkere med bokstavkarakterer er det faglige minstekravet for opptak 5,0, jf. § 10.
b)For søkere med tallkarakterer er det faglige minstekravet for opptak 2,7.
c)Der det faglige grunnlaget er vurdert med både tallkarakterer og bokstavkarakterer og ikke begge grunnlag tilfredsstiller karakterkravet, må det foretas en skjønnsmessig vurdering hvorvidt det faglige minstekravet er tilfredsstilt.
d)Der det faglige grunnlaget ikke kan poengberegnes, må det foretas en skjønnsmessig vurdering hvorvidt det faglige minstekravet er tilfredsstilt.
(6) For opptak til erfaringsbaserte masterstudier i samsvar med forskrift om krav til mastergrad § 5, kreves i tillegg minst 2 års relevant yrkespraksis. Det fastsettes i programplanen hva som er relevant yrkespraksis. Det kan i programplanen fastsettes krav om mer enn 2 års yrkespraksis. Yrkespraksis skal være avlagt etter endt grunnutdanning.
(7) Søkere til engelskspråklige masterprogram må dokumentere engelskkunnskaper på et høyere nivå med ett av følgende alternativer:
-Engelsk fra V g1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre
-Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst 550 poeng for Paper-based test (PBT), minst 213 poeng for Computer-based test (CBT) eller minst 80 poeng for Internet-based test (IBT)
-International English Language Testing Service (IELTS) med minst 6.0 poeng.

Annen dokumentasjon kan godkjennes etter individuell vurdering.

§ 3.Frister
(1) Ordinær søknadsfrist for opptak til høstsemesteret er 1. mars og for opptak til vårsemesteret 1. september. Høgskolen kan i spesielle tilfeller fastsette annen søknadsfrist for enkelte studier.
(2) For søkere fra land utenfor EU/EØS-området med utdanning fra land utenfor Norden er søknadsfristen 15. desember for masterstudier med oppstart i høstsemesteret og 1. august for masterstudier med oppstart i vårsemesteret.
(3) All utdanning, praksis og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må være dokumentert ved søknadsfristens utløp. Resultater som har betydning for søknadsbehandlingen, men som foreligger først etter søknadsfristen, kan ettersendes.
(4) Det skal ved søknadsbehandlingen så langt det er praktisk mulig tas hensyn til dokumentasjon av eksamen som avlegges eller praksis som fullføres etter søknadsfristen. Frist for ettersending av dokumentasjon for masterstudier med oppstart i høstsemesteret er normalt 1. juli og 1. desember for masterstudier med oppstart i vårsemesteret.
§ 4.Reservasjon av studieplass

Tildelt studieplass kan reserveres til neste opptak dersom det foreligger tungtveiende grunner. Ytterligere utsettelse innvilges normalt ikke.

§ 5.Betinget tilbud

For opptak til videreutdanninger kan høyskolen etter nærmere vurdering gi betinget tilbud der søker mangler del(er) av opptaksgrunnlaget. Forutsetningen er at søker kvalifiserer seg før studiet starter.

§ 6.Trekk av studium

Et studium kan trekkes selv om det er kvalifiserte søkere, dersom det ikke er tilstrekkelig antall søkere eller faglige eller økonomiske ressurser til å gi et fullverdig tilbud.

§ 7.Enkeltemner

For opptak til enkeltemner gjelder de generelle krav for opptak til det programmet emnet tilhører. For emner som ikke tilhører et studieprogram, eller emner som har avvikende opptakskrav kan det fastsettes egne krav i programplanen eller emneplanen.

§ 8.Realkompetanse
(1) Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke dekker opptakskravet gjennom formell utdanning, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse kan tilkjennes på grunnlag av kunnskaper søker har fått gjennom lønnet og ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte.
(2) Retningslinjer for realkompetansevurdering kan fastsettes i programplanen.
(3) Spesielle opptakskrav gitt i forskrift, rammeplan eller programplan som regulerer opptaket til det aktuelle studiet, gjelder også for søkere som blir kvalifisert for opptak på grunnlag av realkompetanse.
§ 9.Beregning av karakterpoeng og tilleggspoeng på grunnlag av videregående skole

For studieprogram hvor opptakskravet er generell studiekompetanse beregnes karakterpoeng og tilleggspoeng etter reglene i forskrift om opptak til høyere utdanning.

§ 10.Beregning av karakterpoeng på grunnlag av høyere utdanning

(1) Følgende tallverdier benyttes for bokstavkarakterer: A = 10 poeng, B = 8 poeng, C = 6 poeng, D = 4 poeng, E = 2 poeng.

(2) Følgende tallverdier benyttes for tallkarakterer: 1,0–2,1 = 10 poeng, 2,2–2,5 = 8 poeng, 2,6–2,7 = 6 poeng, 2,8–3,0 = 4 poeng, 3,1–4,0 = 2 poeng.

(3) Følgende tallverdier benyttes for tallkarakterer når det faglige grunnlaget for opptak er innenfor teknologiske fag, realfag og tilsvarende: 1,0–1,5 = 10 poeng, 1,6–2,1 = 8 poeng, 2,2–2,7 = 6 poeng, 2,8–3,4 = 4 poeng, 3,5–4,0 = 2 poeng.
(4) Følgende tallverdi benyttes for søkere med kun karakteren bestått: 6 poeng.
(5) Karakteren fra praksis skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.
§ 11.Kvoter
(1) For opptak til videreutdanninger kan inntil 50 % av studieplassene kan forbeholdes søkere som kun konkurrerer med karakterpoeng. Prosentandelen fastsettes i programplanen.

(2) For opptak til masterstudier etter forskrift om krav til mastergrad § 3 skal minimum 25 % av studieplassene forbeholdes søkere som kun konkurrerer på grunnlag av karakterpoeng. Prosentvis andel for det enkelte masterstudium fastsettes i programplanen. Søkere innenfor kvoten som ikke når opp konkurrerer videre i neste kvote.

(3) For opptak til masterstudier etter forskrift om krav til mastergrad § 3 som retter seg mot internasjonale søkere, kan det i programplanen fastsettes at inntil 50 % av studieplassene forbeholdes utenlandske søkere.
(4) For opptak til forkurs kan det fastsettes egne kvoter i programplanen.
§ 12.Rangering
(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne innbyrdes på følgende måte:
a)Søkere som konkurrerer med karakterpoeng uten tilleggspoeng, rangeres på grunnlag av karakterpoeng fra det faglige grunnlaget.
b)Søkere som konkurrerer med tilleggspoeng, rangeres på grunnlag av karakterpoeng fra det faglige grunnlaget pluss oppnådde tilleggspoeng.
(2) Søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum. Ved lik poengsum gjelder følgende:
a)Ved for øvrig lik poengsum rangeres eldre søkere foran yngre.
b)Det kan fastsettes i studiets programplan at det underrepresenterte kjønn skal prioriteres først.
(3) Søkere som har flere mulige rangeringsgrunnlag, skal poengberegnes på den måten som gir gunstigst resultat for søkeren.
(4) Det kan i programplanen fastsettes egne rangeringsregler for opptak i internasjonal kvote, jf. § 11, 3. ledd, uavhengig av regler fastsatt i denne bestemmelsen.
(5) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes etter denne forskriften og søkere som får godkjent realkompetanse som en del av sitt opptaksgrunnlag, skal rangeres etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av om søkeren har likeverdige kvalifikasjoner med søkere som tas opp etter rangering på grunnlag av poengberegning.
§ 13.Beregning av tilleggspoeng for opptak til masterstudier
(1) Det gis tilleggspoeng (utdanningspoeng) for relevant utdanning utover det faglige grunnlaget på følgende måte: 0,5 poeng per 30 studiepoeng, maksimalt 2 poeng. Det skal framgå av programplanen for det enkelte studium hva som er relevant utdanning.
(2) Det gis tilleggspoeng (praksispoeng) for relevant yrkespraksis på følgende måte: 0,5 poeng per halvår i inntil 2 år, maksimalt 2 poeng. Det skal framgå av programplanen for det enkelte studium hva som er relevant yrkespraksis. For opptak til erfaringsbaserte masterstudier i samsvar med forskrift om krav til mastergrad § 5 gis tilleggspoeng kun for yrkespraksis utover det faglige grunnlaget.
(3) Det kan hvis helt spesielle grunner gjør seg gjeldende, fastsettes i programplanen at det gis ytterligere inntil 2 tilleggspoeng (bonuspoeng) for spesiell yrkespraksis, utdanning eller annen aktivitet.
§ 14.Beregning av tilleggspoeng for opptak til videreutdanninger og PPU
(1) Det gis 1 tilleggspoeng for relevant utdanning per fullført og bestått studieår (60 studiepoeng) utover minstekravet for opptak, maksimalt 3 poeng. Det kan gis 0,5 tilleggspoeng for utdanning for fullførte og for beståtte relevante fag, emner eller emnegruppe dersom de til sammen utgjør minst 30 studiepoeng.
(2) Det gis 1 tilleggspoeng for praksis per år for relevant yrkespraksis utover minstekravet for opptak, maksimalt 5 poeng. Yrkespraksis på deltid beregnes etter omregning til heltid. Yrkespraksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.
(3) Dersom særlige grunner tilsier det, kan øvrige tilleggspoeng fastsettes i programplanen.
§ 15.Beregning av karakterpoeng og tilleggspoeng for opptak til forkurs

Regler for karakterpoeng og tilleggspoeng for opptak til forkurs fastsettes i programplanen.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder fra og med opptaket til studieåret 2016–2017. Samtidig oppheves forskrift 8. desember 2011 nr. 1215 om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forskrift 8. desember 2011 nr. 1216 om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.