Forskrift om gjennomføring i norsk rett av forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked og om opphevelse av kommisjonsbeslutning 2008/49/EF

DatoFOR-2015-12-15-1729
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-17-101-§13
Kunngjort29.12.2015   kl. 16.15
KorttittelForskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1024/2012

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler m.m. (EØS-høringsloven) § 13a.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg X nr. 3 (forordning (EU) nr. 1024/2012).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg X nr. 3 (forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked og om opphevelse av kommisjonsbeslutning 2008/49/EF) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg X, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.