Gebyrer og fakturasatser 2016 for Longyearbyen lokalstyre

DatoFOR-2015-12-15-1917
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forLongyearbyen
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1925-07-17-11-§25, LOV-1925-07-17-11-§31, LOV-2001-06-15-79-§72, FOR-2002-06-24-724, FOR-2004-10-04-1327, FOR-2001-12-14-1389, FOR-2002-10-07-1145, FOR-2011-11-08-1087-§3-1, FOR-2007-01-18-76
Kunngjort23.06.2016   kl. 15.00
KorttittelGebyrer og fakturasatser 2016 for Longyearbyen lokalstyre

Hjemmel: Fastsatt av Longyearbyen lokalstyre 15. desember 2015 med hjemmel i hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, § 25 annet ledd, § 31 annet ledd og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 72, jf. forskrift 24. juni 2002 nr. 724 om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard, delegeringsvedtak 4. oktober 2004 nr. 1327, delegeringsvedtak 14. desember 2001 nr. 1389, delegeringsvedtak 7. oktober 2002 nr. 1145, byggeforskrift 8. november 2011 nr. 1087 for Longyearbyen 2012 § 3-1 og forskrift 18. januar 2007 nr. 76 om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard. 

Longyearbyen lokalstyre fastsatte 15. desember 2015 gebyrer og fakturasatser 2016 for Longyearbyen lokalstyre, gjeldende fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016 eller til nye satser blir fastsatt. 

pdf.gif