Forskrift om forbud mot fisket etter lodde i Barentshavet i 2016

DatoFOR-2015-12-16-1614
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort21.12.2015   kl. 15.50
KorttittelForskrift om forbud mot loddefiske, Barentshavet, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1.Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande lodde i det nordøstlige Atlanterhav og i Barentshavet (ICES' statistikkområder I og II) i 2016.

§ 2.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtreder bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.