Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

DatoFOR-2015-12-16-1684
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets budsjettvedtak
Kunngjort23.12.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 16. desember 2015 med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak.

§ 1.Formål

Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

§ 2.Virkeområde

Insentivordningen gir tilskudd til produksjon av film, drama- eller dokumentarserier som er produsert helt eller delvis i Norge og som er ment for bred offentlig distribusjon.

Produksjon av innhold som reklame, nyheter, reality- og underholdningsprogrammer, dekning av idrettsarrangementer og produksjon av materiale som kun skal vises i egne lukkede distribusjonssystemer omfattes ikke.

Tilskudd fra insentivordningen kan ikke kombineres med produksjonstilskudd og/eller etterhåndstilskudd fra Norsk filminstitutt.

§ 3.Hvem kan søke

Hovedproduksjonsforetaket, eller den det gir fullmakt til, kan søke om tilskudd etter denne forskriften.

Det er et krav at hovedprodusenten har produsert minst én film, drama- eller dokumentarserie i løpet av de siste fem årene. Denne produksjonen må ha vært offentlig vist på minimum én av følgende måter: distribusjon på kino, bred kringkasting på tv eller tilsvarende bred distribusjon på andre plattformer.

§ 4.Hvem kan motta tilskudd

Tilskuddsmottaker må være et audiovisuelt produksjonsforetak som er registrert i det norske foretaksregisteret som aksjeselskap, eller et foretak fra EØS-området som har en norsk filial registrert i foretaksregisteret.

Foretaket må være spesielt opprettet for den konkrete produksjonen det søkes tilskudd til. Foretaket er økonomisk ansvarlig for gjennomføringen av produksjonen i Norge. Kostnadene som tilskuddet skal beregnes på bakgrunn av må være bokførte i dette foretaket.

Foretaket kan ikke være organisert slik at en eller flere deltakere har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld.

§ 5.Krav til søknad

Søknad om tilskudd må leveres til Norsk filminstitutt før produksjonens oppstart i Norge.

Søknaden må inneholde grunnleggende informasjon om produksjonen og de opplysninger som trengs for å kunne behandle søknaden. Som et minimum skal søknaden inneholde følgende informasjon:

a)navn på ansvarlig søker,
b)dokumentasjon på avtale om filmretten,
c)beskrivelse av handling, innhold og sjanger for produksjonen det søkes midler til,
d)totalbudsjett for produksjonen,
e)budsjett for opptakene i Norge,
f)finansieringsplan som spesifiserer alle private og offentlige finansieringskilder,
g)produksjonsplan for opptakene i Norge med dato for sluttføring,
h)liste over all kunstnerisk og teknisk stab som er tilknyttet produksjonen i Norge, og
i)egenvurdering av kvalifiseringstest i henhold til § 6 andre ledd.

Norsk filminstitutt skal utarbeide utfyllende retningslinjer for krav til søknad.

§ 6.Vilkår for tilskudd

En produksjon må oppfylle følgende vilkår for å kunne motta tilskudd fra insentivordningen:

a)Produksjonen skal produseres helt eller delvis i Norge.
b)Produksjonen må minimum ha et totalt produksjonsbudsjett på NOK 25 mill. for spillefilm, NOK 10 mill. for dokumentarfilm, NOK 10 mill. per episode for dramaserier og NOK 5 mill. per episode for dokumentarserier.
c)Produksjonen må ha et budsjett som viser et minimumsforbruk av godkjente kostnader i Norge på NOK 2 mill.
d)Produksjonen må ha en finansieringsplan som består av minimum 30 % internasjonal finansiering.
e)Produksjonen må kunne dokumentere at den har avtale om internasjonal distribusjon. Intensjonsavtale om internasjonal distribusjon kan etter vurdering godtas.

For å få tilskudd etter insentivordningen må produksjonen oppfylle minimumskravet i kvalifiseringstesten, jf. vedlegg 1 til denne forskriften.

Når Norsk filminstitutt prioriterer og rangerer søknadene som passerer kvalifiseringstesten skal ordningens formål vektlegges.

§ 7.Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse utgjør inntil 25 % av godkjente produksjonskostnader for produksjonen i Norge.

Når mer enn 80 % av produksjonens totale godkjente produksjonskostnader påløper i Norge, vil også øvrige godkjente produksjonskostnader som påløper innen EØS-området danne grunnlag for beregning av tilskuddet. Tilskuddsbeløpet skal da beregnes ut fra den totale godkjente produksjonskostnaden i Norge og EØS-området.

Tilskudd etter denne forskriften er tilskudd mot avregning, det vil si at tilskuddets endelige størrelse fastsettes ut fra endelig regnskap for produksjonskostnader påløpt i Norge jf. § 8 femte ledd.

Norsk filminstitutt vil akseptere godkjente merkostnader til produksjonen som påløper etter opptaksstart i Norge, oppad begrenset til 20 % i forhold til godkjent budsjett.

§ 8.Godkjente kostnader

Kostnader påløpt i Norge og utbetalt til skatteytere i Norge er grunnlag for beregning av tilskuddet.

Når mer enn 80 % av de totale godkjente produksjonskostnadene påløper i Norge, vil også øvrige godkjente produksjonskostnader som påløper innen EØS-området danne grunnlag for beregning av tilskuddet, jf. § 7 andre ledd.

Kostnadene skal ikke være høyere enn markedspris.

Kostnader som er påløpt før søknad er bekreftet mottatt av Norsk filminstitutt vil ikke regnes som godkjente kostnader.

Endelig regnskap skal være bekreftet og godkjent av statsautorisert revisor. Revisor skal i tillegg bekrefte at regnskapet er i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.

Dersom det er tvil om kostnadene oppfyller kravene som følger av denne forskriften, er det tilskuddsmottakers ansvar å dokumentere at vilkårene er oppfylt.

§ 9.Forvaltning

Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk filminstitutt, som også fatter vedtak om tildeling av tilskudd etter forskriften.

Vedtak som er truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til departementet, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI.

§ 10.Vedtakets gyldighet

Vedtak om tilsagn om tildeling av tilskudd skal være gyldig i to år. Det kan søkes om utsettelse innen utløpet av toårsperioden dersom søker kan dokumentere at det er realistisk at produksjonen kommer i gang i løpet av påfølgende år. Utsettelse kan kun gis for ett år, slik at vedtaket maksimalt har en samlet gyldighet på tre år.

§ 11.Tilskuddsbrev

Vedtak om tilsagn om tildeling av tilskudd skal bekreftes med tilskuddsbrev fra Norsk filminstitutt, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 6.3.3.

§ 12.Utbetaling

Søkeren skal skriftlig anmode Norsk filminstitutt om utbetaling. Krav om utbetaling av tilskudd fremsettes innen seks måneder etter endt produksjon i Norge. Krav fremsatt etter dette vil normalt avslås.

Det er et vilkår for utbetaling at produksjonen i Norge er ferdig, og at produksjonen ikke har utestående skatt- og avgiftskrav fra norske myndigheter.

§ 13.Søknadsfrister

Norsk filminstitutt kan fastsette søknadsfrister når det er hensiktsmessig ut fra hensyn til prioritering av tilskudd.

§ 14.Opplysningsplikt

Søker plikter å gi Norsk filminstitutt alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden og grunnlaget for tilskuddet jf. § 5 andre ledd.

Etter at tilsagn om tilskudd foreligger, plikter tilskuddsmottakeren av eget tiltak å gi melding om eventuelle endringer i forutsetningene for tilskuddet. Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i den aktuelle produksjonen uten at dette er skriftlig forelagt for, og skriftlig godkjent av, Norsk filminstitutt.

§ 15.Kreditering av Norsk filminstitutt

Dersom en produksjon som har fått tilskudd etter denne forskriften fører frem til en ferdig film, drama- eller dokumentarserie skal Norsk filminstitutt krediteres i filmens sluttekst og i øvrig materiale på lik linje med andre investorer og tilskuddsgivere til produksjonen.

§ 16.Rapportering og kontroll

Norsk filminstitutt skal sørge for nødvendig kontroll med bruken av tilskuddsmidlene.

Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. reglement for økonomistyring i staten § 15 og lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen § 12 tredje ledd. Eventuelle kontrolltiltak kan bli iverksatt, jf. bevilgningsreglementet 26. mai 2005 nr. 876 § 10 annet ledd.

Hovedproduksjonsforetaket plikter å oppbevare regnskapet jf. § 8 femte ledd i fem år og skal i denne perioden kunne fremlegge regnskapet på anmodning fra Norsk filminstitutt, departementet eller Riksrevisjonen.

§ 17.Sanksjoner

Norsk filminstitutt kan, helt eller delvis, vedta å trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalt tilskudd dersom

a)tilskuddsmottaker har brutt opplysningsplikten
b)tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til forutsetningene fastsatt i tilskuddsbrevet
c)tilskuddsmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i denne forskrift eller bestemmelser/vilkår fastsatt av Norsk filminstitutt med hjemmel i denne forskrift.

Ved krav om tilbakebetaling kan det fastsettes rente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. for det beløp som kreves tilbakebetalt.

Dersom tilbaketrukne midler ikke blir tilbakebetalt, kan hovedproduksjonsforetaket utelukkes fra insentivordningen og fra alle øvrige tilskuddsordninger Norsk filminstitutt forvalter i inntil tre år. Dette gjelder også ved gjentatte brudd på regelverk eller forutsetninger som nevnt i første ledd.

Vedtatte sanksjoner må være rimelige og stå i forhold til det aktuelle bruddet på regelverket eller øvrige forutsetninger.

§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Vedlegg 1. Kvalifiseringstest - vedlegg til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Den omsøkte filmen/serieproduksjonen må oppnå minimum 4 poeng i Del 1 - Kulturtesten og minimum 20 poeng totalt sett (for Del 1 - Kulturtesten og Del 2 - Produksjonstesten). Maksimalt antall poeng det er mulig å oppnå er 51.

Poengene i kategoriene 10-14 blir gitt ut fra hvordan filmen/serieproduksjonen oppfyller hvert av kriteriene. Norsk filminstitutt vurderer i hvilken grad filmingen/leveransen av varer og tjenester/etterarbeid finner sted i Norge og hvordan de bidrar til å styrke kompetansen til norske filmarbeidere og leverandører innenfor filmnæringen.

Del I - KulturtestMulige poeng
1Fortellingen, manuskriptet, hovedtemaet i filmen/serieproduksjonen er basert på hendelser som er en del av norsk eller europeisk kultur eller historie0–2
2Filmen/serieproduksjonen er basert på en karakter eller person fra norsk eller europeisk kultur, historie eller samfunn0–2
3Filmen/serieproduksjonens historie er knyttet til en norsk eller europeisk sted; arkitektonisk, fysisk eller kulturelt0–2
4Filmen/serieproduksjonens manuskript eller sentrale tema er basert på et litterært verk eller eller tilpasset fra en annen kunstnerisk disiplin (billedkunst, teater, musikk osv.)0–2
5Historien, manuskriptet, det sentrale temaet i filmen/serieproduksjonen dreier seg om samtidige kulturelle, sosiologiske eller politiske temaer eller hendelser.0–2
6Filmen/serieproduksjonen reflekterer norske eller europeiske verdier, kultur, identitet, skikker eller tradisjoner0–2
7Regissør, manusforfatter eller forfatter av litterært forelegg er norsk eller europeisk0–2
8Filmen/serieproduksjonen er på norsk eller et annet europeisk språk0–2
Totalsum kulturelle kriterier (minimumskravet er 4 poeng)16
Del II Produksjonstest
9Filmen/serieproduksjonen er er et filmatisk verk som bidrar til utviklingen av sin sjanger0–3
10Filmen/serieproduksjonen er egnet til å øke de involverte filmskapernes kompetanse og evne til å lage ambisiøse og krevende prosjekter med høy kvalitet og kulturell verdi0–4
11Filmskaperne er norske eller EØS-borgere (et poeng gis for hvert punkt under. Maksimalt 8 poeng totalt)0–8
i. Regissør1
ii. Produsent/samprodusent1
iii. Fotograf1
iv. B-fotograf1
v. Manusforfatter1
vi. Ledende skuespiller1
vii. Birolle1
viii. Komponist1
ix. Lydsjef/lyddesigner1
x. Produksjonsdesigner1
xi. Kostymedesigner1
xii. Klipper1
xiii. Make-up-ansvarlig1
xiv. Utøvende produsent/linjeprodusent/post-produsent/vfx-produsent1
xv. Animation Director/Lead Animator1
xvi. Colourist1
xvii. Concept Artist1
xviii. Lead vfx-artist (compositor, modellør, rigger, lyssetter, teksturer, matte-painter, fx Technical director)1
xix. Etterarbeids- eller vfx supervisor1
12Minimum 51 % av filmarbeiderne (funksjoner som ikke listes opp i punkt 11) er norske eller EØS-borgere0–4
13Filmen spilles inn på norske locations/studioer i Norge0–4
14Produksjonen bruker leverandører fra Norge eller et annet EØS-land0–4
15Hele eller deler av etterarbeidet (inklusive lyd, visuelle effekter, klipping, musikkinnspilling med mer) gjøres i Norge eller et EØS-land0–6
16Produksjonen har en strategi for bærekraftig og miljøvennlig innspilling0–2
Totalsum produksjonskriterier35
Totalsum kulturelle kriterier og produksjonskriterier (minimumskravet er 20 poeng)51