Forskrift om godkjenning av denaturering av teknisk etanol og etanolholdige preparater

DatoFOR-2015-12-16-1686
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2001-12-11-1451-§3-3-5 jf LOV-1933-05-19-11
Kunngjort23.12.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om godkjenning av denaturering av etanolholdige preparater

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 16. desember 2015 med hjemmel i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter § 3-3-5 bokstav b.

I

§ 1.Godkjent denaturering
(1) Etanol med alkoholstyrke inntil 20 volumprosent er godkjent denaturert ved bruk av ett av denatureringsmidlene nevnt i § 2, i angitt mengde.
(2) Etanol med alkoholstyrke fra og med 20 volumprosent er godkjent denaturert ved bruk av to av denatureringsmidlene nevnt i § 2. Hvert av de to stoffene må være tilsatt i en mengde på minst halvparten av det som er oppgitt.
§ 2.Denatureringsmidler

Følgende denatureringsmidler kan benyttes i angitt mengde pr. 100 volumprosent etanol (CAS-nr. i parentes): 

Aceton (67-64-1)5 volumprosent
t-butanol (75-65-0)2 volumprosent
Dietylftalat (84-66-2)0,7 volumprosent
Etylacetat (141-78-6)3 volumprosent
2-propanol (67-63-0)15 volumprosent
n-propanol (71-23-8)15 volumprosent
Metanol (67-56-1)5 volumprosent
Metyletylketon (78-93-3)2 volumprosent
Metylisobutylketon (108-10-1)3 volumprosent
§ 3.Denaturering som krever særskilt godkjenning

Følgende denaturering kan ved dokumentert behov godkjennes av skattekontoret (CAS-nr. i parentes): 

Bensyldietylammoniumbenzoat (Bitrex) (3734-33-6)0,016 g/liter ren etanol
Thymol (89-83-8)4 g/liter ren etanol
Toluen (108-88-3)5 g/liter ren etanol
Ren Capsaicin (404-86-4)0,02 g/liter ren etanol
§ 4.Denaturering av parfyme-, kosmetikk- og toalettpreparater

Følgende denaturering er i tillegg godkjent for teknisk etanol og etanolholdige preparater som hører under tolltariffens kapittel 33 (CAS-nr. i parentes): 

(1)Bensyldietylammoniumbenzoat (Bitrex) (3734-33-6)0,016 g/liter ren etanol
Sucroseoctaacetat (Denatin) (126-14-7)5 g/liter ren etanol
Oljer eller parfymekomposisjoner20 g/liter ren etanol
(2)Denaturering som er i samsvar med godkjente denatureringskrav fra land i EØS-området.
§ 5.Denaturering av etanolholdig drivstoff
(1) Etanolholdig drivstoff er godkjent denaturert dersom andelen bensin utgjør 50 volumprosent eller mer.
(2) Etanolholdig drivstoff der andelen bensin utgjør mindre enn 50 volumprosent er godkjent denaturert dersom andelen bensin utgjør minst 12,5 prosent av etanolvolumet.
(3) Teknisk etanol lagret på lokale godkjent av skattekontoret etter fjerde ledd, er godkjent denaturert dersom den inneholder bensin med en andel på minst 3 prosent av etanolvolumet. Det er et vilkår at lokalet tilhører virksomhet registrert for bensinavgift, og at etanolen skal brukes som komponent i drivstoff.
(4) Skattekontoret skal godkjenne lokale for etanol denaturert etter tredje ledd. Det kan fastsettes vilkår for godkjenningen, herunder vilkår knyttet til lokalet og andre relevante innretninger, til rutiner for forsvarlig sikring av disse, til personell som håndterer etanolen og til kontroll av lokalet.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.