Forskrift om gjennomføring av Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 885/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til innføring av informasjonstjenester for sikker parkering av lastebiler og nyttekjøretøyer

DatoFOR-2015-12-16-1691
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse16.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-12-11-101-§4, LOV-2015-12-11-101-§5
Kunngjort23.12.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 885/2013

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 16. desember 2015 med hjemmel i lov 11. desember 2015 nr. 101 om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m (ITS-loven) § 4 og § 5.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. II nr. 17kc (forordning (EU) nr. 885/2013).

§ 1.Gjennomføring av Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 885/2013

EØS-avtalen vedlegg XIII Transport, kapittel II Veitransport nr. 17kc (forordning (EU) nr. 885/2013) av 15. mai 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til innføring av informasjonstjenester for sikker parkering av lastebiler og nyttekjøretøyer gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen forøvrig.

§ 2.Samferdselsdepartementet skal utpeke et nasjonalt nøytralt og uavhengig organ som har kompetanse til å vurdere om kravene i artikkel 4 til 7 er oppfylt jf. forordning (EU) nr. 885/2013 artikkel 8.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.