Forskrift om gjennomføring av Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til data og framgangsmåter for vederlagsfri framskaffelse av et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon for brukerne, dersom dette er mulig

DatoFOR-2015-12-16-1692
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse16.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-12-11-101-§4, LOV-2015-12-11-101-§5
Kunngjort23.12.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 886/2013

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 16. desember 2015 med hjemmel i lov 11. desember 2015 nr. 101 om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven) § 4 og § 5.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. II nr. 17kd (forordning (EU) nr. 886/2013).

§ 1.Gjennomføring av Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013

EØS-avtalen Vedlegg XIII Transport, Kapittel II Veitransport nr. 17kd (forordning (EU) nr. 886/2013) av 15. mai 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til data og framgangsmåter for vederlagsfri framskaffelse av et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon for brukerne, dersom dette er mulig, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen forøvrig.

§ 2.Et upartisk og uavhengig nasjonalt organ, jf. forordning (EU) nr. 886/2013 artikkel 9, skal forstås som Vegtilsynet.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.