Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2016

DatoFOR-2015-12-16-1700
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort28.12.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om brosmefisket m.m. i Islands økonomiske sone, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12 og § 16 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1.Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske i Islands økonomiske sone i 2016.

§ 2.Totalkvote

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan konvensjonelle havfiskefartøy fiske og lande inntil 500 tonn brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone sør for 64° N utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

§ 3.Bifangst

Ved fiske etter brosme, lange og blålange er det adgang til å ha bifangst av andre arter. Det totale kvantumet av andre arter kan ikke overstige 25 % regnet av kvoten i § 2.

Som bifangst er det tillatt å ha inntil:

a)10 % bifangst av blåkveite
b)10 % bifangst av snabeluer.

Det er ikke tillatt å ha bifangst av kveite.

Bifangsten i annet ledd skal regnes i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 4.Påmelding og tillatelse

To fartøy kan delta i fisket etter bunnfisk i Islands økonomiske sone i 2016.

Fartøy som ønsker å delta i fisket må sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt mer enn to fartøy, vil deltakelsen bli avgjort ved loddtrekning.

Ingen fartøy kan delta uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

§ 5.Fartøykvote

Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande en fartøykvote på til sammen 250 tonn brosme, lange og blålange.

§ 6.Refordeling

For å sikre at totalkvoten blir tatt kan fartøykvotene oppheves.

§ 7.Stopp i fisket

Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket.

§ 8.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.