Forskrift om endring i forskrift om apotek, forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek og forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek

DatoFOR-2015-12-17-1708
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016, 01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2001-02-26-178, FOR-1998-04-27-455, FOR-2003-08-14-1053
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-06-02-39-§6-1, LOV-2000-06-02-39-§6-8, LOV-1992-12-04-132-§16
Kunngjort28.12.2015   kl. 15.45
KorttittelEndr. i forskrift om apotek m.fl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. desember 2015 med hjemmel i lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) § 6-1 og § 6-8 og lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 16.

I

I forskrift 26. februar 2001 nr. 178 om apotek (apotekforskriften) gjøres følgende endringer: 

- - - 

§ 44 skal lyde:

§ 44.Fraktrefusjon

I tillegg til prisen for legemidlet, jf. legemiddelforskriften kapittel 12, kan apotek ta betalt av forbrukeren for forsendelse av legemidler. Det kan ikke tas urimelig høy pris for frakt og ekspedisjon, jf. 42 fjerde ledd. For pasienter med særskilt behov for hyppig og kostbar forsendelse av legemidler kan det offentlige refundere utgifter til forsendelse. Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for fraktrefusjon. 

- - -

IV

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 med unntak av endringen i apotekforskriften § 44 som trer i kraft 1. januar 2017.