Forskrift om regulering av fisket etter reker i Grønlands økonomiske sone i 2016

DatoFOR-2015-12-17-1720
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort28.12.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om regulering av rekefisket i Grønlands øks 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16 og § 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i Grønlands økonomiske sone i 2016.

§ 2.Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fyller vilkårene i § 3, jf. § 4 fiske inntil 2000 tonn reker i Grønlands økonomiske sone i ICES-områdene XIV og Va.

Deltakende fartøy kan fiske fritt innenfor totalkvoten.

§ 3.Vilkår for deltakelse

For å kunne delta i fisket må følgende vilkår være oppfylt:

a)fartøyet må ha deltatt i fiske etter reker i Grønlands økonomiske sone i ett av årene fra og med 2009
b)fartøyet må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet.
§ 4.Utskiftning

Fartøy som ikke fyller vilkårene for deltakelse etter § 3 a) kan likevel delta når dette er et erstatningsfartøy for konsesjonshaver som tidligere hadde et fartøy som ville fylt vilkåret etter denne bestemmelsen.

§ 5.Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy)

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, tillate bruk av leiefartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann og hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må brukes leiefartøy fra samme fartøygruppe.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 6.Stopp i fisket

Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket.

§ 7.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.