Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2016

DatoFOR-2015-12-17-1722
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endretFOR-2016-11-24-1365
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§21, LOV-2008-06-06-37-§59, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort28.12.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om regulering av blåkveitefisket, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 21 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686
Endringer: Endret ved forskrifter 1 feb 2016 nr. 76, 11 mars 2016 nr. 237, 24 nov 2016 nr. 1365.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande blåkveite nord for 62° N i 2016.

Unntatt fra forbudet i første ledd er fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen.

§ 2.Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 første ledd kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 11 205 tonn blåkveite. Av dette kvantumet avsettes 80 tonn til forskningskvote.

§ 3.Periodekvoter

Fartøy under 28 meter største lengde med adgang til å delta i direkte fiske etter blåkveite, og som fisker med konvensjonelle redskap, kan fiske og lande inntil 4600 tonn blåkveite fra mandag 23. mai kl. 00.00 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket, og inntil 2000 tonn blåkveite fra mandag 25. juli kl. 00.00 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket.

§ 4.Maksimalkvoter for fartøy under 28 meter største lengde

Fartøy under 28 meter største lengde med adgang til å delta i direkte fiske etter blåkveite, og som fisker med konvensjonelle redskap, kan fiske og lande følgende maksimalkvoter:

LengdeMaksimalkvote
0–13,99 meter største lengde18 tonn
14–19,99 meter største lengde21 tonn
20–27,99 meter største lengde24 tonn
0Endret ved forskrift 1 feb 2016 nr. 76.
§ 5.Bifangst for konvensjonelle kystfartøy

For fartøy som ikke har adgang til å delta i direkte fiske etter blåkveite, eller når dette fisket ikke er tillatt, er det ved fiske etter andre fiskeslag tillatt å ha inntil 7 % bifangst av blåkveite. For fartøy som lander flere ganger per uke, regnes bifangsten basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 24.00. For fartøy som ikke lander flere ganger per uke, regnes bifangsten i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

Fartøy over 28 meter største lengde kan, uavhengig av første ledd, ikke ha mer enn 20 tonn blåkveite som bifangst.

Blåkveite tatt som bifangst i perioder hvor fartøyet ikke kan drive direkte fiske går til fradrag i det enkelte fartøys maksimalkvote i det direkte fisket.

§ 6.Fartøykvote for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere

Konvensjonelle havfiskefartøy og trålere kan fiske og lande en fartøykvote på 71 tonn. Denne kvoten må også dekke bifangst av blåkveite i andre fiskerier.

0Endret ved forskrift 24 nov 2016 nr. 1365.
§ 7.Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 8.Overføring av fangst

Det kvantumet som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til et annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket av annet fartøy.

§ 9.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller periodekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

0Endret ved forskrift 11 mars 2016 nr. 237 (tidligere § 10).
§ 10.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

0Endret ved forskrift 11 mars 2016 nr. 237 (tidligere § 11).
§ 11.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrift 11 mars 2016 nr. 237 (tidligere § 12).
§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.

0Endret ved forskrift 11 mars 2016 nr. 237 (tidligere § 13).