Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2016

DatoFOR-2015-12-17-1723
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016 - 31.12.2016
Sist endretFOR-2015-12-22-1837 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§4, LOV-1976-12-17-91-§6, FOR-1977-05-13-2-§14, FOR-1980-05-23-4, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort28.12.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om fisket med færøysk flagg i NØS, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. desember 2015 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.
Endringer: Endret ved forskrift 22 des 2015 nr. 1837.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

§ 2.Kvoter i Norges økonomiske sone nord for 62° N

Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a)4 121 tonn torsk
b)900 tonn hyse
c)800 tonn sei
d)200 tonn andre arter, herunder uer og blåkveite, som bifangst.
§ 3.Kvoter tildelt av Russland

Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske følgende kvanta som er tildelt Færøyene av Russland i Norges økonomiske sone nord for 62° mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a)4 000 tonn torsk
b)350 tonn hyse.
§ 4.Bifangst av uer

Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 5.Bifangst av blåkveite

Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % bifangst av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

§ 6.Soneadgang ved fisket etter makrell

Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører færøysk flagg adgang til å fiske 39 512 tonn av Færøyenes nasjonale kvote av makrell i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

0Endret ved forskrift 22 des 2015 nr. 1837 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7.Beregning av fangstkvanta

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 8.Straff og inndragning

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften, straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.